en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Aktualny numer
Rok2024
Tom16
Numer2
ISSN: 
2080-1084
eISSN: 
2450-7938
CiteScore: 
0.47
SNIP (2018: 
0.37
Ministerstwo Edukacji i Nauki: 
70

O czasopiśmie

 

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” w najnowszym światowym rankingu czasopism naukowych Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com) uzyskało status czasopisma Q2. Oznacza to zarówno wysoką liczbę cytowań artykułów z czasopisma, jak i wysokie wskaźniki prestiżu czasopism, z których pochodzą cytowania. Ranking obejmuje czasopisma indeksowane w bazie Scopus. „Krytyka Prawa” uplasowała się w rankingu jako najbardziej wpływowe polskie czasopismo prawnicze z wskaźnikiem 0,237.

W grupie Q2 znalazły się także trzy inne polskie czasopisma: “Santander Art and Culture Law Review”, “Studia Iuridica Lublinensia”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”. Gratulujemy Koleżankom i Kolegom. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Autorom i Recenzentom.

Z ogromną radością informujemy też, że „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” została włączona do Web of Science™ Emerging Sources Citation Index, tym samym dołączając do szacownego grona pism indeksowanych w Web of Science i SCOPUS jednocześnie.

„Krytyka Prawa” jest jedynym czasopismem prawniczym w Polsce indeksowanym w ww. bazach i znajdującym się w kwartylu 2 (Q2).

 

 

 

 

Do tworzenia, wykładni, stosowania i funkcjonowania prawa niezbędna jest postawa krytyczna wobec niego; otwarte, rzetelne i niezależne podejście do prawa jako przedmiotu refleksji intelektualnej.

Serdecznie zapraszamy Autorów do krytyki prawa dokonywanej z perspektywy teorii i filozofii prawa oraz innych nauk społecznych, w tym ekonomii, socjologii, psychologii. Tematy kolejnych numerów tworzą głównie problemy publicznoprawne. Publikujemy przede wszystkim oryginalne artykuły mogące być przedmiotem zainteresowania międzynarodowej społeczności akademickiej mieszczące się w profilu pisma oraz teksty mające wazne społecznie lub gospodarczo znaczenie dla Polski.

Naukowe czasopismo prawnicze Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem (ISSN 2080-1084, eISSN 2450-7938) ukazuje się od 2009 roku.

Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim i polskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację w czasopiśmie Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, a wszystkie treści ukazujące się w czasopiśmie dostępne są online, bezpłatnie i bez jakiegokolwiek okresu karencji (Open Access). Autorzy tekstów nie ponoszą żadnych opłat z tytułu ich publikacji (APCs).

Czasopismo Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem archiwizowane jest w repozytorium Biblioteki Narodowej, a wszyscy autorzy mają prawo deponować swoje teksty w innym repozytorium.

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji CC BY 4.0 - Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, a publikujący w czasopiśmie autorzy - zachowując wszelkie prawa autorskie - akceptują warunki licencji CC BY 4.0.

 

Koszty tłumaczeń wybranych artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” w okresie 2022–2024 objęte są finansowaniem w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SN/0331/2021/1. Nazwa zadania: „Tłumaczenia na angielski artykułów naukowych i ich streszczeń, w tym artykułów recenzyjnych, oraz tłumaczeniu streszczeń na język polski”. Wartość finansowania: 79 920,00 PLN; wartość zadania: 79 920,00 PLN

Zadanie polega na profesjonalnym tłumaczeniu na język angielski artykułów naukowych i ich streszczeń, w tym artykułów recenzyjnych, oraz tłumaczeniu streszczeń na język polski.

 

KONTAKT DO REDAKCJI:

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Anna Goryńska - sekretarz redakcji
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

e-mail: krytykaprawa@kozminski.edu.pl

Redakcja

RADA REDAKCYJNA

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr. hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), 

https://orcid.org/0000-0002-0894-9558, e-mail: jablonska@kozminski.edu.pl

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff (Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-wa...

Prof. ALK dr hab.  Małgorzata Skórzewska-Amberg (Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), e-mail: mskorzewska@kozminski.edu.pl,   https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-ma...

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - administracja, ekonomia, globalne problemy współczesnego świata (current affairs), prawo UE, prawo międzynarodowe, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-wa...

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) -  teoria i filozofia prawa, nauka o państwie, retoryka prawnicza, etyka prawnicza, metodologia nauki, bezpieczeństwo, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prawo konstytucyjne, https://orcid.org/0000-0002-0894-9558

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki  (Instytut Nauk Prawnych, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Polska) - postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo handlowe i międzynarodowe prawo handlowe, https://orcid.org/0000-0001-9073-4371

Prof. ALK Joanna Kielin-Maziarz (Katedra Prawa Konstytucyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - prawo konstytucyjne, prawo UE,  prawo ochrony środowiska, https://orcid.org/0000-0003-1728-3361

Prof. Toshiyuki Kono (prof. emeritus, Kyushu University, Japonia) - międzynarodowe prawo handlowe, prywatne prawo międzynarodowe, komparatystyka prawnicza, prawo własności intelektualnej, ochrona dziedzictwa kultury, https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K000146/english.html

Prof. dr hab. Adam Noga (Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - ekonomia i zarządzanie, ekonomiczna analiza prawa,  https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-dr-hab-adam-noga

Prof. Hanna Paluszkiewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński, Polska) - prawo karne, problematyka zasad procesowych, a także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa, https://orcid.org/0000-0001-5198-8360

Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański (Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo UE, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie wiedzą, informatyka, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-pr...

Prof.  ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg (Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - logika, informatyka prawnicza, prawo karne, prawo nowych technologii https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-ma...

Prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski (Katedra Prawa Cywilnego, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - prawo handlowe, prawo zobowiązań, prawo walut cyfrowych, prawo rynku kapitałowego, prawo papierów wartościowych, prawo bankowe, https://orcid.org/0000-0002-9850-6020

Prof. dr hab. Kamil Zeidler (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański, Polska) - teoria i filozofia prawa, estetyka prawa, retoryka prawnicza, ochrona dziedzictwa kultury, komparatystyka prawnicza, https://orcid.org/0000-0002-8396-3608

Prof. ALK dr hab. Robert Zieliński (Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska) - prawo budżetowe,podatkowe, celne, dewizowe, bankowe, walutowe, prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego, prawo rynku finansowego, międzynarodowe prawo finansowe, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-alk-dr-hab-ro...

           
SEKRETARZ REDAKCJI

Anna Goryńska, gorynska@kozminski.edu.pl

SOCIAL MEDIA
Dr Dawid Kostecki (Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), e-mail: dkostecki@kozminski.edu.pl

Dr Wiktor Krzymowski (Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska), e-mail: wkrzymowski@kozminski.edu.pl

RADA NAUKOWA 

Prof. dr Adam Czarnota - przewodniczący  (Riga Graduate School of Law, Łotwa), https://www.rgsl.edu.lv/about-rgsl/people/adam-czarnota

Prof. dr Giuseppe Contini (Cagliari University, Włochy)

Prof. dr Maksymilian Del Mar (Queen Mary College, University of London, Wielka Brytania), https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/delmar.html

Prof. Fernando de Castro Fontainha (FGV Direito, Rio de Janeiro, Brazylia), http://www.iesp.uerj.br/docentes/fernando-de-castro-fontainha/

Dr Agata Fijalkowski (Leeds Beckett University, Wielka Brytania), https://orcid.org/0000-0001-5204-6631

Prof. dr Martin Krygier (University of New South Wales Sydney, Australia), https://www.unsw.edu.au/staff/martin-krygier

Prof. dr hab. Jacek Matuszewski (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. Ignacio Aymerich Ojea (Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Hiszpania) 

Prof. dr Gianluigi Palombella (Sant' Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa, Włochy), https://www.santannapisa.it/it/gianluigi-palombella

Prof. dr Stephan Parmentier (Catholic University Leuven, Belgia), https://www.law.kuleuven.be/linc/english/staff/00016825

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa; Universytet Śląski w Katowicach, Polska), https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/prof-dr-hab-maksym...

Prof. dr hab. Alicja Pomorska, professor emeritus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Lublin, Polska)

Prof. Jiri Priban (University College Cardiff, Wales, Wielka Brytania), https://www.cardiff.ac.uk/people/view/478897-priban-jiri

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski (Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska)

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloński, Polska, Universität Osnabrück, Niemcy), https://orcid.org/0000-0001-7263-2670

 

STAŁY KOMITET RECENZENTOW I KONSULTANTÓW

Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska
Prof. UO dr hab.  Michalina Duda-Hyz, Uniwersytet Opolski, Polska
Prof. UŁ dr hab. Henryk Dzwonkowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. Sibel Hacımahmutoğlu, Faculty of Law, Hacettepe University, Turcja
Prof. dr hab. Ivan Halász, Faculty of Public Administration, National University of Public Service; Centre for Social Sciences, Institute of Legal Studies. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Węgry
Prof. Javier Alonso Madrigal, Universidad Pontificia Comillas, Hiszpania
Prof. Petr Mrkývka, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czechy
Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Prof. dr hab. Anna Musiała,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr Volodymyr Nesterovych, Associate Professor,  Lugansk State University of Internal Affairs im.E.O. Didorenko, Ukraina
Prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Prof. Ihor Ozerskyi, Faculty of Law, Petro Mohyla Black Sea State University, Mikolaiv, Ukraina
Prof. INP PAN Ewa Popławska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska 
Prof. Michal Radvan, Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czechy
Prof. Colin Scott, Faculty of Law, University College Dublin, Dublin, Irlandia
Prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Prof. Dr. Ruth Taplin, Director, Centre for Japanese and East Asian Studies, London, Wielka Brytania
Prof. Alexander Vashkevich, European Humanitarian University, Vilnius, Litwa
Prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk
, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. Jacques Ziller, Ordinario di Diritto dell'Unione Europea, Università di Pavia, Włochy
Dr hab. Jacek Zrałek, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

TŁUMACZ

Adrian Sikora, https://www.letterperfect.pl
 

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Dr Ewa M. Kwiatkowska, https://www.kozminski.edu.pl/pl/spolecznosc/wizytowka/dr-ewa-kwiatkowska

Dla autorów

ZGŁASZANIE ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI

Redakcja czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” zaprasza Autorów do nadsyłania tekstów do publikacji. Nadsyłane teksty powinny przygotowane według wytycznych zawartych w poniższych punktach:

Instrukcja dla Autorów dotycząca przesyłania artykułu przez  Scholar One Manuscript System jest dostępna tutaj 

 • Przed wysłaniem tekstu przez ww. system Autor powinien sprawdzić, czy artykuł spełnia następujące wymagania formalne:

1) objętość  nie przekracza 35 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami) w przypadku artykułów i 10 000 znaków w przypadku innych tekstów

2) spełnia wymagania edytorskie zamieszczone pod adresem http://lisc.edu.pl/krytyka_prawa/guidelines_pl.pdf

3)  jest zanonimizowany

4)  zawiera streszczenia w języku polskim i angielskim, których długość nie przekracza 150 słów

5)  zawiera słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 5)

6) zawiera bibliografię

7)  zawiera informację o finansowaniu badań bądź braku finansowania

8)  jeżeli w tekście zawarte są tabele bądź rysunki (zapisane w formacie umożliwiającym edycję), należy je zamieścić w osobnych plikach

9) jest napisany poprawnie pod względem językowym i stylistycznym, a wszelkie cytaty i powołania są  udokumentowane.

Brak spełnienia wymogów formalnych, braki w zakresie warsztatu naukowego, a także poważna niezgodność tematu i problematyki z profilem czasopisma mogą być przesłankami odrzucenia tekstu przez Redakcję.

Redakcja nie będzie odpowiadała na wiadomości e-mail, które nie są opatrzone adresem utworzonym w potwierdzonej domenie instytucjonalnej, tj. zarejestrowanej przez instytucję naukową bądź kancelarię prawną. W szczególnych przypadkach redakcja  dopuszcza korespondencję z innego niż wymienione wyżej adresu e-mailowego, jeśli autor jest w stanie ponad wszelką wątpliwość potwierdzić swoją tożsamość oraz wysłanie e-maila. Wszelka inna korespondencja będzie przez redakcję czasopisma traktowana jako spam i pozostawiana bez odpowiedzi.

Ewentualne użycie narzędzi AI w ramach opracowywania publikacji dla "Krytyki Prawa"  musi zostać oznaczone przez autora (autorów) w artykule i recenzji. Narzędziom AI/dużym modelom językowym (typu ChatGPT) nie można przypisać autorstwa jakiejkolwiek publikacji w "Krytyce Prawa".

 

PROCES RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

 • Artykuły naukowe, które zostały skierowane do recenzji oceniane są  przez dwóch Recenzentów (niezależnie) wyznaczonych przez redaktorów tematycznych. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby Recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
 • Tożsamość Autorów nie jest ujawniana Recenzentom.
 • Tożsamość Recenzentów nie jest ujawniana Autorom.
 • Instrukcja dla Recenzentów dotycząca przesyłania recenzji przez Scholar One Manuscript System jest dostępna tutaj 
 • Recenzja (pobierz formularz recenzji) zawiera m.in. jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
 • W przypadkach dyskusyjnych (np. niezgodne bądź sprzeczne recenzje) o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego Recenzenta.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację w czasopiśmie "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem", a wszystkie treści ukazujące się w czasopiśmie dostępne są online, bezpłatnie i bez jakiegokolwiek okresu karencji (open access). Autorzy tekstów nie ponoszą żadnych opłat z tytułu ich publikacji (APCs).

Czasopismo "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem" archiwizowane jest w repozytorium Biblioteki Narodowej, a Autorzy mają prawo deponować swoje teksty w innych repozytoriach.

Wszystkie publikowane w czasopiśmie teksty udostępniane są nieodpłatnie na podstawie licencji CC BY 4.0 - Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, a publikujący w czasopiśmie Autorzy - zachowując wszelkie prawa autorskie - akceptują warunki licencji CC BY 4.0.

W czasopiśmie stosowane są zasady etyki publikacyjnej według wytycznych Komiteteu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Wytyczne znajdują się tu

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej (w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

W celu zapobiegania plagiatom Redakcja korzysta z narzędzia iThenticate.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
  Redakcja "Krytyki Prawa" przetwarza dane osobowe autorów tekstów oraz recenzentów  w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  Przetwarzane dane obejmują: imię (imiona) i nazwisko;  tytuł zawodowy,  stopień lub tytuł naukowy; afiliację; adres zameldowania,  adres korespondencyjny,  e-mail, telefon, identyfikator ORCID oraz inne dane, które przekazywane są przez autorów lub recenzentów i przetwarzane na wniosek podmiotu tych danych.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia i udokumentowania przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego  mogą być przetwarzane przez 10 lat od daty publikacji artykułu w "Krytyce Prawa"  albo zakończenia procesu recenzyjnego w przypadku tekstów nie zakwalifikowanych do publikacji. W przypadku tekstów wycofanych przez autora przed uzyskaniem recenzji – do dnia wycofania zgody,  jednak nie dłużej  niż rok od momentu wycofania tekstu.
 1. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych
  Dane osobowe, określone w pkt 2, mogą być udostępnianie członkom  Rady Naukowej, Redakcji, Kolegium Redakcyjnego "Krytyki Prawa",  wydawnictwu "Krytyki Prawa", podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych (w zakresie niezbędnym dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego), oraz organom państwa  na ich prawnie uzasadniony wniosek.
 1. Prawa podmiotu ochrony danych osobowych
  Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie danych oraz prawo  do dostępu do nich, do ich przenoszenia, do żądania  ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zakres prawa do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest ograniczony ze względu na uzasadniony interes prawny administratora, z uwagi na konieczność udokumentowania informacji koniecznych ze względów podatkowych lub udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego. Żądanie usunięcia przetwarzanych danych można zgłosić na adres: krytykaprawa@kozminski.edu.pl
 1. Administrator danych osobowych
  Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, Polska
 1. Inspektor ochrony danych osobowych
  Paweł Sidor, e-mail: iod@kozminski.edu.pl, tel. +48 22 519 21 33.
 1. Adres korespondencyjny
  "Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem", ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, e-mail: krytyka@krytykaprawa.pl.

 

 

Dla recenzentów

 • Artykuły naukowe, które zostały skierowane do recenzji, oceniane są  przez dwóch Recenzentów (niezależnie) wyznaczonych przez redaktorów tematycznych. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby Recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
 • Tożsamość Autorów nie jest ujawniana Recenzentom.
 • Tożsamość Recenzentów nie jest ujawniana Autorom.
 • Instrukcja dla Recenzentów dotycząca przesyłania recenzji przez Scholar One Manuscript System jest dostępna tutaj 
 • Recenzja (pobierz formularz recenzji) zawiera m.in. jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.

W przypadkach dyskusyjnych (np. niezgodne bądź sprzeczne recenzje) o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego Recenzenta.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne: Recenzje pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w ulepszeniu manuskryptu.

Terminowość: Każdy wybrany recenzent, który czuje się niewykwalifikowany do recenzowania badań opisanych w manuskrypcie lub wie, że jego terminowa recenzja będzie niemożliwa, powinien powiadomić o tym redaktora i wyłączyć się z procesu recenzowania.

Poufność: Wszystkie manuskrypty otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Obiektywizm: Recenzje powinny być przeprowadzane obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, podając odpowiednie argumenty.

Podawanie źródeł: Recenzenci powinni zidentyfikować odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów. Wszelkie istotne podobieństwa lub pokrywanie się analizowanego manuskryptu z innymi opublikowanymi pracami powinny zostać zgłoszone redaktorowi tematycznemu.

Ujawnienie i konflikt interesów: Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w ramach recenzji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę oceny manuskryptów, w przypadku których mają konflikt interesów wynikający z konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacji z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie artykułu.

Standardy etyczne

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w czasopiśmie „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) https://publicationethics.org/core-practices

Przedstawione poniżej standardy dotyczą zasad etycznych obowiązujących autorów, redaktorów, recenzentów i wydawców, na każdym etapie publikacji tekstów w czasopiśmie „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem”.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej.

Zasady dotyczące członków redakcji

Monitorowanie standardów etycznych: Zespół redakcyjny stale kontroluje przestrzeganie standardów i zasad etycznych związanych z publikacją tekstów naukowych i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym Kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego, ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny. 

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

- są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);

- wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;

- praca nosi znamiona plagiatu, autoplagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zapora ghost writing i guest autorship: Redakcjaw trosce o rzetelność naukową publikowanych tekstów prowadzi selekcję nadesłanych artykułów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) - w przypadku gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Ghostwriting,guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu, sporządzenia erraty bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące recenzentów

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba,powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Kontakt

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Anna Gorynska - sekretarz redakcji
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

e-mail: krytykaprawa@kozminski.edu.pl

Redakcja nie będzie odpowiadała na wiadomości e-mail, które nie są opatrzone adresem utworzonym w potwierdzonej domenie instytucjonalnej, tj. zarejestrowanej przez instytucję naukową bądź kancelarię prawną. W szczególnych przypadkach redakcja  dopuszcza korespondencję z innego niż wymienione wyżej adresu e-mailowego, jeśli autor jest w stanie ponad wszelką wątpliwość potwierdzić swoją tożsamość oraz wysłanie e-maila. Wszelka inna korespondencja będzie przez redakcję czasopisma traktowana jako spam i pozostawiana bez odpowiedzi.