en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Aktualny numer
Rok2020
Tom12
Numer3
ISSN: 
2080-1084
eISSN: 
2450-7938
CiteScore: 
0.47
SNIP (2018: 
0.37
MNiSW: 
40

O czasopiśmie

Do tworzenia, wykładni, stosowania i funkcjonowania prawa niezbędna jest postawa krytyczna wobec niego; otwarte, rzetelne i niezależne podejście do prawa jako przedmiotu refleksji intelektualnej. Serdecznie zapraszamy Autorów do krytyki prawa dokonywanej z perspektywy teorii i filozofii prawa oraz innych nauk społecznych, w tym ekonomii, socjologii, psychologii. Tematy kolejnych numerów tworzą głównie problemy publicznoprawne. Publikujemy przede wszystkim oryginalne artykuły mogące być przedmiotem zainteresowania międzynarodowej społeczności akademickiej mieszczące się w profilu pisma oraz teksty mające wazne społecznie lub gospodarczo znaczenie dla Polski. Naukowe czasopismo prawnicze Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem (ISSN 2080-1084, eISSN 2450-7938) ukazuje się od 2009 roku. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim i polskim, a także francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Redakcja

Prof. dr Adam Czarnota

przewodniczący

University of New South Wales, Sydney, Australia
 

Prof. dr hab. Jan Barcz

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska
 

Prof. dr Giuseppe Contini

emerytowany profesor prawa konstytucyjnego, Cagliari University, Włochy
 

Dr Maksymilian Del Mar

Queen Mary College, University of London, Wielka Brytania
 

Prof. dr hab. Vladislav Fedorenko

National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraina
 

Prof. Fernando de Castro Fontainha

FGV Direito, Rio de Janeiro, Brazylia

Prof. dr Martin Kryger

University of New South Wales Sydney, Australia

Prof. dr hab. Jacek Matuszewski

Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 

Prof. Ignacio Aymerich Ojea

Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Hiszpania

Prof. dr Gianluigi Palombella

Sant' Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa, Włochy

Prof. dr Stephan Parmentier

Catholic University Leuven, Belgia

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Prof. dr hab. Alicja Pomorska

Polska

Prof. Jiri Priban

University College Cardiff, Wales, Wielka Brytania
 

  Dr. Teruji Suzuki

Polska
 

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland

Universität Osnabrück, Germany

 

REDAKTOR NACZELNY:
prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
e-mail: jablonska@kozminski.edu.pl

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff – administracja, gospodarka, problemy globalne współczesnego świata (current affairs)
Prof. zw. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca – teoria i filozofia prawa, nauka o państwie, retoryka prawnicza, etyka prawnicza, metodologia nauki, bezpieczeństwo, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prof. Toshiyuki Kono (Kyushu University, Japonia) - międzynarodowe prawo handlowe, prywatne prawo międzynarodowe, komparatystyka prawnicza, prawo własności intelektualnej, ochrona dziedzictwa kultury
Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki; prof. ALK dr hab. Robert Zieliński – prawo budżetowe , podatkowe, celne, dewizowe, bankowe, walutowe,

prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego, prawo rynku finansowego, międzynarodowe prawo finansowe

Prof. zw. dr hab. Adam Noga – ekonomia i zarządzanie, ekonomiczna analiza prawa
Prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk – prawo cywilne
Prof. INP PAN dr hab. Ewa Popławska – prawo konstytucyjne, prawa człowieka

Prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler - teoria i filozofia prawa, estetyka prawa, retoryka prawnicza,

ochrona dziedzictwa kultury, komparatystyka prawnicza

  

STAŁY KOMITET RECENZENTOW I KONSULTANTÓW:
 

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

prof. UŁ dr hab. Henryk Dzwonkowski
Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. Sibel Hacımahmutoğlu
Faculty of Law, Hacettepe University, Turcja

prof. dr hab. Ivan Halász
Faculty of Public Administration, National University of Public Service; Centre for Social Sciences, Institute of Legal Studies. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Węgry

prof. Javier Alonso Madrigal
Universidad Pontificia Comillas, Hiszpania

prof. Petr Mrkývka
Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czechy

prof. Michal Radvan
Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czechy

prof. Colin Scott
Faculty of Law, University College Dublin, Dublin, Irlandia

  
prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

prof. Dr. Ruth Taplin
Director, Centre for Japanese and East Asian Studies, London, Wielka Brytania

prof. Alexander Vashkevich
European Humanitarian University, Vilnius, Litwa

       
prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk
Uniwersytet Łódzki, Polska

    
prof. Jacques Ziller
Ordinario di Diritto dell'Unione Europea, Università di Pavia, Włochy

dr hab. Jacek Zrałek
Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 

SEKRETARZ REDAKCJI:
dr Małgorzata Skórzewska-Amberg
e-mail: mskorzewska@kozminski.edu.pl

 

KONSULTANT DO SPRAW PROMOCJI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
dr Maciej Juzaszek
e-mail: mjuzaszek@kozminski.edu.pl 

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI:

Prof. Ingrid Bejarano Escanilla (Hiszpania)

Peter Janczyk (UK)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY:

dr Ewa M. Kwiatkowska

Dla autorów

 • Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 42 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami) w przypadku artykułów i 10 000 znaków w przypadku innych tekstów.
 • Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej - za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.krytykaprawa.pl lub w wyjątkowych wypadkach za pośrednictwem maila do redakcji: krytykaprawa@kozminski.edu.pl
 • Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji.
 • W tekście muszą znajdować się następujące przypisy:
  • oświadczenie o źródłach finansowania w formule: "Badania sa finansowane przez..." albo "Badania nie są finansowane przez żadną instytucję."
  • informacja o sposobie cytowania wg, wzoru ze szczegółowych zaleceń edytorskich,
 • Teksty powinny być poprawne językowo i stylistycznie, a wszelkie cytaty i powołania - udokumentowane.
 • Do tekstu należy obowiązkowo dołączyć:
  • dane o autorze, jego imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, identyfikator ORCID,
  • adres e-mail,
  • wskazanie afiliacji autora,
  • streszczenie, którego długość nie przekracza 500 słów, zawierające konieczne elementy określone na końcu tej instrukcji; do artykułów w jezyku polskim streszczenie powinno być sporządzone wyłącznie w języku polskim (tłumaczenia dokona redakcja); do artykułów w innych językach - streszczenie powinno być sporzadzone w języku artykułu oraz języku angielskim,
  • słowa kluczowe dotyczące treści artykułu (3-10 haseł) - w języku artykułu,
  • w przypadku prac autorstwa wielu osób - informację o procentowym wkładzie poszczególnych autorów w całość tekstu,
  • oświadczenie, że przedłożony tekst jest oryginalny i został nadesłany wyłącznie do redakcji „Krytyki Prawa” oraz nie był wcześniej publikowany,
  • oświadczenie o źródłach finansowania.
 • Redakcja zastrzega prawo edycji tekstów.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
 • Brak profesjonalnego stylu, słów kluczowych, inne braki formalne (np. brak afiliacji, ORCID), braki w zakresie warsztatu naukowego, a także poważna niezgodnośc tematu i problematyki z profilem czasopisma mogą byc samoistnymi przesłankami odrzucenia tekstu przez Redakcję.
 • Konieczne elementy streszczenia.
 • Szczegółowe zalecenia edytorskie .

 

 • Artykuły naukowe nadsyłane do Krytyki Prawa po wstępnej ocenie przez Redakcję mogą zostać odrzucone z wyżej wskazanych powodów albo skierowane do procesu recenzyjnego.
 • Artykuły naukowe, które zostały skierowane do recenzji:
  • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
  • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
  • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.
 • Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 • Pisemna recenzja (pobierz formularz recenzji) zawiera m.in. jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
 • W przypadkach dyskusyjnych (np. niezgodne bądź sprzeczne recenzje) o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.

 

W Krytyce Prawa stosowane są zasady etyki publikacyjnej według wytycznych Komiteteu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE-Ethics-Committee on Publication)

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej (w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

      

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement