en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Latest issue
Year2020
Volume12
Issue3
ISSN: 
2080-1084
eISSN: 
2450-7938
CiteScore: 
0.47
SNIP (2018: 
0.37
MNiSW: 
40

About the Journal

Do tworzenia, wykładni, stosowania i funkcjonowania prawa niezbędna jest postawa krytyczna wobec niego; otwarte, rzetelne i niezależne podejście do prawa jako przedmiotu refleksji intelektualnej. Serdecznie zapraszamy Autorów do krytyki prawa dokonywanej z perspektywy teorii i filozofii prawa oraz innych nauk społecznych, w tym ekonomii, socjologii, psychologii. Tematy kolejnych numerów tworzą głównie problemy publicznoprawne. Publikujemy przede wszystkim oryginalne artykuły mogące być przedmiotem zainteresowania międzynarodowej społeczności akademickiej mieszczące się w profilu pisma oraz teksty mające wazne społecznie lub gospodarczo znaczenie dla Polski. Naukowe czasopismo prawnicze Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem (ISSN 2080-1084, eISSN 2450-7938) ukazuje się od 2009 roku. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim i polskim, a także francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Editorial board

Prof. dr Adam Czarnota

chairman

University of New South Wales, Sydney, Australia
 

Prof. dr hab. Jan Barcz

Kozminski University, Warsaw, Poland
 

Prof. dr Giuseppe Contini

Professor Emeritus (constitutional law), Cagliari University, Italy

Dr Maksymilian Del Mar

Queen Mary College, University of London, United Kingdom
 

Prof. dr hab. Vladislav Fedorenko

National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraina
 

Prof. Fernando de Castro Fontainha

FGV Direito, Rio de Janeiro, Brazil

Prof. dr Martin Krygier

University of New South Wales Sydney, Australia

Prof. dr hab. Jacek Matuszewski

University of Lodz, Poland
 

Prof. Ignacio Aymerich Ojea

Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Spain
 

Prof. dr Gianluigi Palombella

Sant' Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa, Italy

Prof. dr Stephan Parmentier

Catholic University Leuven, Belgium

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Kozminski University, Warsaw, Poland

University of Silesia in Katowice, Poland

Prof. dr hab. Alicja Pomorska

Poland

Prof. Jiri Priban

University College Cardiff, Wales, United Kingdom

  Dr. Teruji Suzuki

Poland

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Kozminski University, Poland

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Kozminski University, Poland

Jagiellonian University in Kraków, Poland

Universität Osnabrück, Germany

 

EDITOR-IN-CHIEF:
    Prof. Dr. hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
e-mail: jablonska@kozminski.edu.pl

THEME EDITORS:

Prof. Waldemar Hoff - administration, economy, global problems of contemporary world (current affairs)
Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca - theory and philosophy of law, legal rhetoric, legal ethics, metodology of science, security, law on higher education and science
Prof. Toshiyuki Kono (Kyushu University, Japan) - international commercial law, private international law, legal comparative studies, intellectual property law, protection of cultural heritage
Prof. Artur Mudrecki, prof. Robert Zieliński - budget, tax, customs, foreign exchange law, banking, currency, financial law of governmental units, market law, financial, international financial law
Prof. Adam Noga - economy and management, economic analysis of law
Prof. Magdalena Olczyk - civil law.
Prof. Ewa Popławska - constitutional law, human rights

Prof. Kamil Zeidler - theory and philosophy of law, aesthetic of law, legal rhetoric, protection of cultural heritage, 

legal comparative studies

          

ASSISTANT EDITOR-IN-CHIEF:
Dr. Małgorzata Skórzewska-Amberg
e-mail: mskorzewska@kozminski.edu.pl

 

INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSULTANTS AND REVIEWERS:
 

Prof. Dr. hab. Zdzisław Brodecki
University of Business and Administration in Gdynia, Poland

Prof. UŁ Dr. hab. Henryk Dzwonkowski
University of Lodz, Poland

          
Prof. Sibel Hacımahmutoğlu
Faculty of Law, Hacettepe University, Turkey

Prof. Dr. hab. Ivan Halász
Faculty of Public Administration, National University of Public Service; Centre for Social Sciences, Institute of Legal Studies. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Prof. Javier Alonso Madrigal
Universidad Pontificia Comillas, Spain

Prof. Petr Mrkývka
Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic

 

Prof. Michal Radvan
Faculty of Law, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Prof. Colin Scott
Faculty of Law, University College Dublin, Dublin, Irland

Prof. UWM Dr. hab. Agnieszka Skóra
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Prof. Dr. Ruth Taplin
Director, Centre for Japanese and East Asian Studies, London, UK

Prof. Alexander Vashkevich
European Humanitarian University, Vilnius, Lithuania

       
Prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk
University of Lodz, Poland

Prof. Jacques Ziller
Ordinario di Diritto dell'Unione Europea, Università di Pavia, Italy

dr hab. Jacek Zrałek
University of Silesia, Katowice, Poland

    

LANGUAGE EDITORS:

Prof. Ingrid Bejarano Escanilla (Spain)

Peter Janczyk (UK)

  

STATISTICAL EDITOR:

Dr. Ewa M. Kwiatkowska

Information for Authors

 • Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 42 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami) w przypadku artykułów i 10 000 znaków w przypadku innych tekstów.
 • Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej - za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.krytykaprawa.pl lub w wyjątkowych wypadkach za pośrednictwem maila do redakcji: krytykaprawa@kozminski.edu.pl
 • Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji.
 • W tekście muszą znajdować się następujące przypisy:
  • oświadczenie o źródłach finansowania w formule: "Badania sa finansowane przez..." albo "Badania nie są finansowane przez żadną instytucję."
  • informacja o sposobie cytowania wg, wzoru ze szczegółowych zaleceń edytorskich,
 • Teksty powinny być poprawne językowo i stylistycznie, a wszelkie cytaty i powołania - udokumentowane.
 • Do tekstu należy obowiązkowo dołączyć:
  • dane o autorze, jego imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, identyfikator ORCID,
  • adres e-mail,
  • wskazanie afiliacji autora,
  • streszczenie, którego długość nie przekracza 500 słów, zawierające konieczne elementy określone na końcu tej instrukcji; do artykułów w jezyku polskim streszczenie powinno być sporządzone wyłącznie w języku polskim (tłumaczenia dokona redakcja); do artykułów w innych językach - streszczenie powinno być sporzadzone w języku artykułu oraz języku angielskim,
  • słowa kluczowe dotyczące treści artykułu (3-10 haseł) - w języku artykułu,
  • w przypadku prac autorstwa wielu osób - informację o procentowym wkładzie poszczególnych autorów w całość tekstu,
  • oświadczenie, że przedłożony tekst jest oryginalny i został nadesłany wyłącznie do redakcji „Krytyki Prawa” oraz nie był wcześniej publikowany,
  • oświadczenie o źródłach finansowania.
 • Redakcja zastrzega prawo edycji tekstów.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
 • Brak profesjonalnego stylu, słów kluczowych, inne braki formalne (np. brak afiliacji, ORCID), braki w zakresie warsztatu naukowego, a także poważna niezgodnośc tematu i problematyki z profilem czasopisma mogą byc samoistnymi przesłankami odrzucenia tekstu przez Redakcję.
 • Konieczne elementy streszczenia.
 • Szczegółowe zalecenia edytorskie .

 

 • Artykuły naukowe nadsyłane do Krytyki Prawa po wstępnej ocenie przez Redakcję mogą zostać odrzucone z wyżej wskazanych powodów albo skierowane do procesu recenzyjnego.
 • Artykuły naukowe, które zostały skierowane do recenzji:
  • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
  • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
  • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.
 • Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 • Pisemna recenzja (pobierz formularz recenzji) zawiera m.in. jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
 • W przypadkach dyskusyjnych (np. niezgodne bądź sprzeczne recenzje) o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.

 

W Krytyce Prawa stosowane są zasady etyki publikacyjnej według wytycznych Komiteteu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE-Ethics-Committee on Publication)

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej (w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

      

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement