en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Ochrona danych osobowych w działalności społecznej inspekcji pracy

Teresa Wyka
Uniwersytet Łódzki

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.426

Abstrakt

Społeczna inspekcja pracy będąca szczególną formą związkowej reprezentacji pracowniczej jest uprawniona do sprawowania kontroli nad pracodawcą w zakresie przestrzegania przez niego przepisów prawa pracy. Realizacja funkcji kontrolnej łączy się z potrzebą dostępu społecznego inspektora pracy do informacji i doku-mentów, które mogą zawierać dane osobowe pracowników. W opracowaniu posta-wiono tezę, że społeczny inspektor pracy jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe pracowników w imieniu zakładowej organizacji związkowej, która jest administratorem tych danych, zaś podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników są odpowiednie przepisy RODO. Tezy postawione w opracowaniu posłużyły krytyce stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w kwestii dopuszczal-ności pozyskiwania przez społecznego inspektora pracy danych osobowych. Problemy przedstawione w opracowaniu nie były dotychczas przedmiotem wypo-wiedzi doktryny.

Powiązania

 1. Dörre-Kolasa D., Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019, 26(4). [Google Scholar]
 2. Dörre-Kolasa D., Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w dokumentacji pracowniczej w świetle planowanych zmian stanu prawnego, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 3. Gałęzowska K., Współadministrowanie danymi osobowymi – wybrane problemy prawne, [w:] T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Administrator i inspektor ochrony Pozycja prawna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Guza Ł., Pracowniczy nadzór z ograniczeniami. Jakie są obowiązki społecznego inspektora pracy?, „Gazeta Prawna” 14.02.2019. [Google Scholar]
 5. Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 6. Jarguz J., Przetwarzanie danych osobowych w trakcie zatrudnienia, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 7. Kawecki M., Prawo ochrony danych osobowych jako nowa dziedzina prawa, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, 5. [Google Scholar]
 8. Kaźmierczak K., Litwiński P., Zagadnienia wstępne z zakresu ochrony danych osobowych pracowników, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679, Warszawa. [Google Scholar]
 9. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Kulesza E. Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle RODO, [w:] [Google Scholar]
 11. T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Kulesza E., Prawo związków zawodowych do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę. Przetwarzanie danych osobowych w procesie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych, [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 13. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Liszcz T., Społeczna inspekcja pracy – niezbędny instrument społecznego (związkowego) nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, 4. [Google Scholar]
 15. Liszcz T., Aksjologiczne podstawy prawa pracy, Lublin 2018. [Google Scholar]
 16. Rutkowska B., Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2017, 24(4). [Google Scholar]
 17. Sobczyk A., RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków 2019. [Google Scholar]
 18. Szubert W., Safety and Health at Work, [w:] International Encyclopaedia of Comparative Law, t. XV, rozdział 7, Tübingen 1983. [Google Scholar]
 19. Szubert W., Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 20. Walczak K., Zasady potrącania składek związkowych w praktyce, „Monitor Prawa Pracy” 2019, 4. [Google Scholar]
 21. Walczak K., Zasadność istnienia społecznej inspekcji pracy w świetle aksjologii jej powstania, [w:] T. Wyka, A.M. Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 22. Włodarczyk M., Prawo związków zawodowych do informacji o pracowniku, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 23. Witkowska-Nowakowska K., [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 24. Wratny J., Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracowników w prawie polskim. Stan obecny i perspektywy zmian, [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 25. Żołyński J., Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy – aspekt aksjologiczny i praktyczny, „Monitor Prawa Pracy” 2019, 12. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wyka, Teresa (2021). Ochrona danych osobowych w działalności społecznej inspekcji pracy. (2021). Ochrona danych osobowych w działalności społecznej inspekcji pracy. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 25-38. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.426 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Wyka, Teresa. „Ochrona Danych Osobowych W Działalności Społecznej Inspekcji Pracy”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 25-38.

Chicago style

Wyka, Teresa. „Ochrona Danych Osobowych W Działalności Społecznej Inspekcji Pracy”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 25-38. doi:10.7206/kp.2080-1084.426.