en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2021 
Tom 13 
Numer 2

Personal data processing within the framework of cooperation between the employer and the trade union in individual employment matters

Łukasz Pisarczyk
University of Warsaw

Agata Miętek
Kozminski University

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.456

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest analiza kwestii związanych z przetwarzaniem danych
osobowych w ramach współpracy pracodawcy i związków zawodowych w indywidualnych sprawach pracowniczych. Kwestie przetwarzania danych osobowych
w przypadku zbiorowych stosunków pracy stają się coraz ważniejsze zwłaszcza
ze względu na brak szczegółowych rozwiązań legislacyjnych – co skutkuje koniecznością stosowania ogólnych przepisów RODO – a także ostatnich zmian w Ustawie o związkach zawodowych. Zgodnie z tymi zmianami nie tylko pracownicy,
lecz również osoby niebędące pracownikami, które wykonują pracę zarobkową,
mogą tworzyć związki zawodowe i wstępować do nich, jak również być przez nie
chronieni. Ustawodawcy często trudno jest dostosować ochronę danych do specyfiki zbiorowych stosunków pracy, a sposób, w jaki w indywidualnych sprawach pracowniczych kształtuje się relacja między pracodawcami a związkami zawodowymi, budzi wiele wątpliwości co do ochrony danych osobowych. Przedmiotowa kwestia nie została dogłębnie zbadana w fachowej literaturze dotyczącej prawa pracy. Dlatego też badanie tego tematu jest nowatorskie i uzasadnione z perspektywy zarówno teorii, jak i praktyki. W artykule wykorzystano formalno-dogmatyczną metodę badawczą.

Powiązania

 1. Baran K.W., Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, [in:] K.W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Dörre-Kolasa D., Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia, “Studies on Labour Law and Social Policy” 2019, 4. [Google Scholar]
 3. Fajgielski P., Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [in:] P. Fajgielski, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018, LEX [Google Scholar]
 4. Hajn Z. (ed.), Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013, LEX. [Google Scholar]
 5. Kuba M., [in:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (eds.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018, LEX. [Google Scholar]
 6. Nerka A., [in:] M. Sakowska-Baryła (ed.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis. [Google Scholar]
 7. Opinia Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w sprawie pojęć “administrator danych” i “przetwarzający”, adopted on 16 February 2010, 00264/10/PL, WP 169, p. 5. [Google Scholar]
 8. Podgórska-Rakiel E., Ochrona danych osobowych w odniesieniu do przynależności związkowej, “Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2010, 2. [Google Scholar]
 9. Reda-Ciszewska A., [in:] P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2019, Legalis. [Google Scholar]
 10. Skoczyński J., Uzyskiwanie przez pracodawcę informacji o pracownikach podlegających ochronie związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych, „Monitor Prawa Pracy” 2012, 12. [Google Scholar]
 11. Sobczyk A., RODO. Rozproszona władza publiczna, Kraków 2019. [Google Scholar]
 12. Wypych-Żywicka A., Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową informacji o pracownikach korzystających z jej obrony uzasadnione ochroną danych osobowych, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2012, 3 [Google Scholar]
 13. Żołyński J., Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy – aspekt aksjologiczny i praktyczny, „Monitor Prawa Pracy” 2019, 12. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Pisarczyk, Łukasz & Miętek, Agata (2021). Personal data processing within the framework of cooperation between the employer and the trade union in individual employment matters. (2021). Personal data processing within the framework of cooperation between the employer and the trade union in individual employment matters. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2), 178–194. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.456 (Original work published 6/2021n.e.)

MLA style

Pisarczyk, Łukasz and Miętek, Agata. „Personal Data Processing Within The Framework Of Cooperation Between The Employer And The Trade Union In Individual Employment Matters”. 6/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 2, 2021, ss. 178–194.

Chicago style

Pisarczyk, Łukasz and Miętek, Agata. „Personal Data Processing Within The Framework Of Cooperation Between The Employer And The Trade Union In Individual Employment Matters”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 2 (2021): 178–194. doi:10.7206/kp.2080-1084.456.