en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Problem przetwarzania danych osobowych w sferze działalności socjalnej pracodawcy

Krzysztof Walczak
Uniwersytet Warszawski

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.427

Abstrakt

Opracowanie omawia zasady przyznawania świadczeń z ZFSS z punktu widzenia prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Analizie poddano aktualnie obowiązujący w Polsce stan prawny z uwzględnieniem prawa europejskiego – RODO. Ze względu na krajową specyfikę tej instytucji artykuł nie zawiera odwołania do uregulowań obowiązujących w innych krajach. W pracy postawiono dwie tezy. Pierwszą, że przyznawanie przy udziale czynnika społecznego świad-czeń z ZFSS, w tym zwłaszcza w zakresie zapomóg losowych, powinno opierać się na zanonimizowanych wnioskach. Dokumenty potwierdzające prawdziwość stanu faktycznego leżącego u podstaw wystąpienia o świadczenie powinny być weryfikowane przez upoważnionego przedstawiciela pracodawcy odpowiadają-cego za działalność socjalną. Zgodnie z drugą tezą, kopie dokumentów potwier-dzających zasadność występowania o świadczenia socjalne, w tym zwłaszcza w zakresie zapomóg, powinny być przechowywane przez administratora danych
– a więc pracodawcę – przez okres, w którym organy skarbowe i ZUS mogą wery-fikować prawidłowość stosowania prawa daninowego – w tym przypadku nieod-prowadzania od przyznanych świadczeń podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wnioski wynikające z postawionych tez mają istotne znaczenie dla praktyki stosowania prawa, a ponieważ są one kontrowersyjne, mogą być podstawą do dalszego dyskursu naukowego.

Powiązania

 1. Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 2. Florek L., Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, 1. [Google Scholar]
 3. Gersdorf M., Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, 8. [Google Scholar]
 4. Gładoch M. Prawo przedstawicielstwa pozazwiązkowego do informacji objętych ochroną danych osobowych, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Martuszewicz A., Piecyk K., Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, War- szawa 2011. [Google Scholar]
 6. Musiała A., Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Nałęcz M., Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [w:] J. Wratny, K. Walczak (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 8. Niedziński T., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Prusinowski P., Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2011, 1. [Google Scholar]
 10. Skoczyński J., Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po nowelizacji, „Praca i Zabezpie- czenie Społeczne” 1996, 8–9. [Google Scholar]
 11. Sobczyk A., Nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – wybrane problemy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1996, 8–9. [Google Scholar]
 12. Wyka T., Granice pozyskiwania danych osobowych dotyczących zdrowia pracownika, [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa 2009. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Walczak, Krzysztof (2021). Problem przetwarzania danych osobowych w sferze działalności socjalnej pracodawcy. (2021). Problem przetwarzania danych osobowych w sferze działalności socjalnej pracodawcy. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 39-50. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.427 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Walczak, Krzysztof. „Problem Przetwarzania Danych Osobowych W Sferze Działalności Socjalnej Pracodawcy”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 39-50.

Chicago style

Walczak, Krzysztof. „Problem Przetwarzania Danych Osobowych W Sferze Działalności Socjalnej Pracodawcy”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 39-50. doi:10.7206/kp.2080-1084.427.