en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 12/2020 
Volume 12 
Issue 4

Granice strefy Schengen w obliczu początku pandemii koronawirusa – zasady prawne i możliwe scenariusze w 2020 roku

Anna Szachoń-Prszenny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12/2020 12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.414

Abstract

The Schengen legislation is an integral part of the EU law, which translates into a right to free movement within the “borderless area”. This right can be, however, restricted, especially in the light of threats to public safety and order – and, less frequently, to public health. The restriction imposed on account of the above has become an event without precedent in Schengen’s history of over 30 years. The legal measures implemented on borders are absolutely exceptional on a global scale. One of them is the temporary
estoration of control at the internal borders of the EU Member States. The other is the “restriction on non-essential travel to the EU”, meaning, in fact, closing of the EU external borders to citizens of third countries. One could propose a thesis that even the most significant achievements in the process of integration, including the Schengen Area, are temporarily inactivated in the face of an unpredictable supra-European threat. The mission of the EU and its Member States is to establish a new set of rules that will help the Schengen Area survive the early phase of the pandemic by suspending its main principles for some period of time. Will these new rules be extended? And if so – on what conditions? How will it affect the future of the Schengen Area? These issues have not yet been featured and discussed in scientific publications given the recency and relevance of the subject, neither have they been presented in a legal-dogmatic context

References

 1. Bonczkowski M., Swobody traktatowe a zasady prawa, „Krytyka Prawa” 2018, 10(4). [Google Scholar]
 2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady COVID-19: tymczasowe ograniczenie innych niż niezbędne podróży do UE, Bruksela, dnia 16.03.2020 r. COM(2020) 115 final. [Google Scholar]
 3. Komunikat Komisji – COVID-19 – Wskazówki dotyczące wprowadzenia w życie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, uproszczenia zasad tranzytu do celów repatriacji obywateli Unii oraz skutków dla wspólnej polityki wizowej (Dz. Urz. UE C 102 I/02 z 30.03.2020 r.). [Google Scholar]
 4. Menkes M., Rządy prawa, demokracja i prawa człowieka a COVID-19, http://przegladpm.blogspot.com/2020/04/rzady-prawa-demokracja-i-prawa-czowieka.html (dostęp 04.04.2020). [Google Scholar]
 5. Montaldo S., The COVID-19 Emergency and the Reintroduction of Internal Border Controls in the Schengen Area: Never Let a Serious Crisis Go to Waste, European Papers, http://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/covid-19-emergency-and-reintroductioninternal-border-controls-schengen-area (dostęp 25.04.2020). [Google Scholar]
 6. Protokół do Traktatu Amsterdamskiego włączający acquis Schengen w ramy Unii Europejskiej, (Dz. Urz. WE C 340/1997). [Google Scholar]
 7. Rokicka K, Włączenie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2000, 2. [Google Scholar]
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, Dz.U. RP, poz. 434, 439 i 468. [Google Scholar]
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2020 r. [Google Scholar]
 10. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, Dz.U. RP poz. 519. [Google Scholar]
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE (Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014). [Google Scholar]
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), (Dz. Urz. UE L 77, 23.03.2016). [Google Scholar]
 13. Rezolucja ZO ONZ z 30 marca 2020 r., Global solidarity to fight COVID-19, https://www.un.org/pga/74/2020/03/30/global-solidarity-to-fight-covid-19/ (dostęp: 31.03.2020). [Google Scholar]
 14. Szachoń-Pszenny A., Wymiar prawny i terytorialny strefy Schengen, [w:] M. Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Warszawa 2014. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Szachoń-Prszenny, Anna (2020). Granice strefy Schengen w obliczu początku pandemii koronawirusa – zasady prawne i możliwe scenariusze w 2020 roku. (2020). Granice strefy Schengen w obliczu początku pandemii koronawirusa – zasady prawne i możliwe scenariusze w 2020 roku. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4), 142-160. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.414 (Original work published 12/2020AD)

MLA style

Szachoń-Prszenny, Anna. “Granice Strefy Schengen W Obliczu Początku Pandemii Koronawirusa – Zasady Prawne I Możliwe Scenariusze W 2020 Roku”. 12/2020AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 142-160.

Chicago style

Szachoń-Prszenny, Anna. “Granice Strefy Schengen W Obliczu Początku Pandemii Koronawirusa – Zasady Prawne I Możliwe Scenariusze W 2020 Roku”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 4 (2020): 142-160. doi:10.7206/kp.2080-1084.414.