en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 2

Dyskryminacja jako przejaw niewłaściwego administrowania w postępowaniach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Aneta Stępień-Młot
Uniwersytet Warszawski

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.155

Abstract

W artykule przedstawiono wycinek działalności instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich odnoszącej się do niewłaściwego administrowania organów unijnych w dziedzinie równego traktowania. Analizie poddane zostały najważniejsze zagadnienia związane z nieprzestrzeganiem zakazu dyskryminacji – zasady ogólnej prawa UE – przez instytucje i organy unijne. Zaprezentowano ewolucję zakresu ochrony praw jednostek w działalności systemu instytucjonalnego UE. Sformułowano próbę oceny, czy proces ten przebiega w sposób satysfakcjonujący, czy też wymagane są radykalne zmiany w podejściu do przedstawionego problemu.

References

 1. Berezowska E., Decentralizacja systemu finansów publicznych w Polsce – dokonania i potrzeby,„Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 2. Bień-Kacała A., Zasadza władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. [Google Scholar]
 3. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku,Wrocław 1998. [Google Scholar]
 4. Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014. [Google Scholar]
 5. Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 6. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008. [Google Scholar]
 7. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 8. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Warszawa1998. [Google Scholar]
 9. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną,Warszawa 2010. [Google Scholar]
 10. Dobaczewska A., O elastycznych formach finansowania zadań publicznych w XXI w., [w:]A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. [Google Scholar]
 11. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Dzwonkowski H., Pojęcie daniny publicznej, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe,Warszawa 2012. [Google Scholar]
 14. Dzwonkowski H., Gliniecka J., Opłaty, [w:] Prawo podatkowe, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 15. Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 16. Etel L., Co trzeba zmienić w podatkach i opłatach lokalnych?, [w:] A. Pomorska, P. Smoleń,J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w UniiEuropejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011. [Google Scholar]
 17. Etel L., Pojęcie podatku, [w:] L. Etel (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 18. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013. [Google Scholar]
 19. Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finansesamorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa2012. [Google Scholar]
 20. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 21. Feret E., Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych, Rzeszów2013. [Google Scholar]
 22. Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005. [Google Scholar]
 23. Gliniecka J., Opłaty, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 24. Gliniecka J., Aspekty funkcjonalne opłat w polskim systemie danin publicznych – stan obecnyi perspektywy (tezy wystąpienia), „Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 25. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk2007. [Google Scholar]
 26. Glumińska-Pawlic J., Podatkowe źródła dochodów gmin – wymiar, pobór, egzekucja. Wybraneproblemy, [w:] J. Czempas (red.), Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybranezagadnienia prawne i ekonomiczne, Katowice 2006. [Google Scholar]
 27. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce:studium finansowoprawne, Katowice 2003. [Google Scholar]
 28. Gorgol A., Kontrowersyjne aspekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z udziałówwe wpływach z podatków dochodowych, [w:] E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemyfinansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 29. Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 30. Hajdys D., Rola jednostek samorządu terytorialnego w łagodzeniu skutków globalnego kryzysuw Polsce, [w:] L. Patrzałek (red.), Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego,Poznań 2010. [Google Scholar]
 31. Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 32. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunkii propozycje), Białystok 2011. [Google Scholar]
 33. Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 34. Kosikowski C., Salachna J.M. (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzoryuchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 35. Krzywoń A. Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa2011. [Google Scholar]
 36. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 37. Małecki J., Refleksje o etosie prawa finansowego, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz,T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku,Warszawa 2010. [Google Scholar]
 38. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 39. Mastalski R., Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego, [w:] M. Wyrzykowski (red.),Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 40. Miemiec M., Zadania samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec,Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 41. Miemiec W., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka,M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 42. Miemiec W., Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednosteksamorządu terytorialnego – wybrane aspekty finansowoprawne, „Finanse Komunalne”2010, 1–2. [Google Scholar]
 43. Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych,Wrocław 2005. [Google Scholar]
 44. Miemiec W., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – podstawowe założenia,[w:] W. Miemiec i B. Cybulski (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok,Warszawa 2004. [Google Scholar]
 45. Miemiec W., Wstrzymanie decentralizacji finansów samorządu terytorialnego, „FinanseKomunalne” 2001, 5. [Google Scholar]
 46. Miemiec W., Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczającychsamodzielność finansową gmin – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, „SamorządTerytorialny” 1997, 10. [Google Scholar]
 47. Miemiec W., Miemiec M., Konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorialnego,„Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 2018, „Przegląd Prawa i Administracji”,XXXVIII, Wrocław 1997. [Google Scholar]
 48. Miemiec W., Miemiec M., Podmiotowość publicznoprawna gminy, „Samorząd Terytorialny”1991, 11–12. [Google Scholar]
 49. Miszczuk M., Zadania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Miszczuk, M. Miszczuk,K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 50. Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową,Warszawa 2012. [Google Scholar]
 51. Ofiarski Z. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec (red.), Gospodarkabudżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 52. Ofiarski Z., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec i B. Cybulski(red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 53. Owsiak K., O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych, [w:]S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego,Poznań 2008. [Google Scholar]
 54. Pest P., Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych,Warszawa 2016. [Google Scholar]
 55. Ruśkowski E., Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniemczłonkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.),Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 56. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 57. Smoleń P., Opłaty, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego,Warszawa 2014. [Google Scholar]
 58. Sochacka-Krysiak H., Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorząduterytorialnego – doświadczenia i perspektywy, [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemyfinansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań 2008. [Google Scholar]
 59. Szewc A., Gminna gospodarka finansowa, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządziegminnym. Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 60. Szewczuk A., Administracja samorządowa wobec współczesnych wyzwań, [w:] Wyższa SzkołaAdministracji Publicznej w Szczecinie 1995–2010. Księga Jubileuszowa, Szczecin 2010. [Google Scholar]
 61. Szewczuk A., Filozofia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Metody, narzędziai procesy, [w:] B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. [Google Scholar]
 62. Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecin 2005. [Google Scholar]
 63. Szyrski M., Jakość życia mieszkańca gminy – badanie zabezpieczeń normatywnych, [w:]E. Jasiuk (red.), Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa, wybraneaspekty prawne i społeczne, Radom 2012. [Google Scholar]
 64. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązaniamodelowe, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 65. Wierzbicki J., Werner A., Opodatkowanie spadków i darowizn w Polsce współczesnej, [w:]A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowewobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 66. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 67. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Gdańsk 2004. [Google Scholar]
 68. Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 69. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań 2005. [Google Scholar]
 70. Berezowska E., Decentralizacja systemu finansów publicznych w Polsce – dokonania i potrzeby,„Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 71. Bień-Kacała A., Zasadza władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. [Google Scholar]
 72. Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku,Wrocław 1998. [Google Scholar]
 73. Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014. [Google Scholar]
 74. Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 75. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008. [Google Scholar]
 76. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 77. Chojna-Duch E., Kornberger-Sokołowska E., Dochody gmin z podatków i opłat, Warszawa1998. [Google Scholar]
 78. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną,Warszawa 2010. [Google Scholar]
 79. Dobaczewska A., O elastycznych formach finansowania zadań publicznych w XXI w., [w:]A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. [Google Scholar]
 80. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 81. Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 82. Dzwonkowski H., Pojęcie daniny publicznej, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe,Warszawa 2012. [Google Scholar]
 83. Dzwonkowski H., Gliniecka J., Opłaty, [w:] Prawo podatkowe, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 84. Dzwonkowski H., Gliniecka J. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 85. Etel L., Co trzeba zmienić w podatkach i opłatach lokalnych?, [w:] A. Pomorska, P. Smoleń,J. Stelmasiak, A. Gorgol (red.), Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w UniiEuropejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin 2011. [Google Scholar]
 86. Etel L., Pojęcie podatku, [w:] L. Etel (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 87. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany, Białystok 2013. [Google Scholar]
 88. Etel L., Popławski M., Podatki lokalne, [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finansesamorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa2012. [Google Scholar]
 89. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 90. Feret E., Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań publicznych, Rzeszów2013. [Google Scholar]
 91. Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005. [Google Scholar]
 92. Gliniecka J., Opłaty, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 93. Gliniecka J., Aspekty funkcjonalne opłat w polskim systemie danin publicznych – stan obecnyi perspektywy (tezy wystąpienia), „Finanse Komunalne” 2010, 1–2. [Google Scholar]
 94. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk2007. [Google Scholar]
 95. Glumińska-Pawlic J., Podatkowe źródła dochodów gmin – wymiar, pobór, egzekucja. Wybraneproblemy, [w:] J. Czempas (red.), Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybranezagadnienia prawne i ekonomiczne, Katowice 2006. [Google Scholar]
 96. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce:studium finansowoprawne, Katowice 2003. [Google Scholar]
 97. Gorgol A., Kontrowersyjne aspekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego z udziałówwe wpływach z podatków dochodowych, [w:] E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemyfinansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 98. Haczkowska M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 99. Hajdys D., Rola jednostek samorządu terytorialnego w łagodzeniu skutków globalnego kryzysuw Polsce, [w:] L. Patrzałek (red.), Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego,Poznań 2010. [Google Scholar]
 100. Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 101. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce (przyczyny, metodologia, kierunkii propozycje), Białystok 2011. [Google Scholar]
 102. Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 103. Kosikowski C., Salachna J.M. (red.), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzoryuchwał, deklaracji, decyzji, umów, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 104. Krzywoń A. Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa2011. [Google Scholar]
 105. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 106. Małecki J., Refleksje o etosie prawa finansowego, [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz,T. Sowiński (red.), System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku,Warszawa 2010. [Google Scholar]
 107. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 108. Mastalski R., Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego, [w:] M. Wyrzykowski (red.),Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 109. Miemiec M., Zadania samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka, M. Miemiec,Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 110. Miemiec W., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec, K. Sawicka,M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 111. Miemiec W., Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednosteksamorządu terytorialnego – wybrane aspekty finansowoprawne, „Finanse Komunalne”2010, 1–2. [Google Scholar]
 112. Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych,Wrocław 2005. [Google Scholar]
 113. Miemiec W., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – podstawowe założenia,[w:] W. Miemiec i B. Cybulski (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok,Warszawa 2004. [Google Scholar]
 114. Miemiec W., Wstrzymanie decentralizacji finansów samorządu terytorialnego, „FinanseKomunalne” 2001, 5. [Google Scholar]
 115. Miemiec W., Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji zabezpieczającychsamodzielność finansową gmin – wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, „SamorządTerytorialny” 1997, 10. [Google Scholar]
 116. Miemiec W., Miemiec M., Konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorialnego,„Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 2018, „Przegląd Prawa i Administracji”,XXXVIII, Wrocław 1997. [Google Scholar]
 117. Miemiec W., Miemiec M., Podmiotowość publicznoprawna gminy, „Samorząd Terytorialny”1991, 11–12. [Google Scholar]
 118. Miszczuk M., Zadania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] A. Miszczuk, M. Miszczuk,K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 119. Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową,Warszawa 2012. [Google Scholar]
 120. Ofiarski Z. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec (red.), Gospodarkabudżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2006. [Google Scholar]
 121. Ofiarski Z., Dochody jednostek samorządu terytorialnego, [w:] W. Miemiec i B. Cybulski(red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 122. Owsiak K., O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych, [w:]S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego,Poznań 2008. [Google Scholar]
 123. Pest P., Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych,Warszawa 2016. [Google Scholar]
 124. Ruśkowski E., Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniemczłonkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.),Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 125. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 126. Smoleń P., Opłaty, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego,Warszawa 2014. [Google Scholar]
 127. Sochacka-Krysiak H., Lokalne daniny publiczne jako źródło dochodów własnych samorząduterytorialnego – doświadczenia i perspektywy, [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemyfinansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań 2008. [Google Scholar]
 128. Szewc A., Gminna gospodarka finansowa, [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządziegminnym. Komentarz, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 129. Szewczuk A., Administracja samorządowa wobec współczesnych wyzwań, [w:] Wyższa SzkołaAdministracji Publicznej w Szczecinie 1995–2010. Księga Jubileuszowa, Szczecin 2010. [Google Scholar]
 130. Szewczuk A., Filozofia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Metody, narzędziai procesy, [w:] B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. [Google Scholar]
 131. Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecin 2005. [Google Scholar]
 132. Szyrski M., Jakość życia mieszkańca gminy – badanie zabezpieczeń normatywnych, [w:]E. Jasiuk (red.), Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa, wybraneaspekty prawne i społeczne, Radom 2012. [Google Scholar]
 133. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiązaniamodelowe, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 134. Wierzbicki J., Werner A., Opodatkowanie spadków i darowizn w Polsce współczesnej, [w:]A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowewobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 135. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 136. Wyrzykowski W., Polski system podatków i opłat w zarysie, Gdańsk 2004. [Google Scholar]
 137. Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 138. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań 2005. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Stępień-Młot, Aneta (2017). Dyskryminacja jako przejaw niewłaściwego administrowania w postępowaniach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. (2017). Dyskryminacja jako przejaw niewłaściwego administrowania w postępowaniach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 131-150. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.155 (Original work published 2017)

MLA style

Stępień-Młot, Aneta. “Dyskryminacja Jako Przejaw Niewłaściwego Administrowania W Postępowaniach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 2, 2017, pp. 131-150.

Chicago style

Stępień-Młot, Aneta. “Dyskryminacja Jako Przejaw Niewłaściwego Administrowania W Postępowaniach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 2 (2017): 131-150. doi:10.7206/kp.2080-1084.155.