en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza

Magdalena Michalska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.524

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza prawno-porównawcza sposobu rozumienia zasady proporcjonalnego ograniczania praw i wolności jednostki przez Trybunał Konstytucyjny oraz przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Autorka dokonała komparatystycznego zestawienia wybranych wypowiedzi wskazanych organów sądowych odnoszących się do istoty, teoretycznych podstaw, struktury oraz praktycznego zastosowania koncepcji proporcjonalności, co pozwoliło wyróżnić podstawowe podobieństwa i różnice w jej postrzeganiu przez TK i ETPC. Główna teza pracy zakłada, że najistotniejsze i najdalej idące różnice dotyczą prezentowanej przez oba organy struktury testu proporcjonalności oraz pewnych praktycznych aspektów jego stosowania w okolicznościach konkretnych stanów faktycznych, jednakże sama istota oraz podbudowanie aksjologiczne pozostają w obu przypadkach zbliżone.

Powiązania

  1. Garlicki L., Wojtyczek K., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Art. 30–86, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016. [Google Scholar]
  2. Latos B., Klauzula derogacyjna i imitacyjna w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2008. [Google Scholar]
  3. Maliszewska-Nienartowicz J., Sposoby stosowania zasady proporcjonalności przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (na przykładzie wybranych rozstrzygnięć), [w:] Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, red. K. Gałka, C. Mik, Toruń 2011. [Google Scholar]
  4. Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej: sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  5. Szydło M., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016. [Google Scholar]
  6. Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999. [Google Scholar]
  7. Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002. [Google Scholar]
  8. Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Michalska, Magdalena (2022). Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza. (2022). Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 80-98. https://doi.org/ 10.7206/kp.2080-1084.524 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Michalska, Magdalena. „Zasada Proporcjonalności W Orzecznictwie Tk I Etpc – Analiza Prawno-Porównawcza”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 80-98.

Chicago style

Michalska, Magdalena. „Zasada Proporcjonalności W Orzecznictwie Tk I Etpc – Analiza Prawno-Porównawcza”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 80-98. doi: 10.7206/kp.2080-1084.524.