en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Tom 13 
Numer 3

Integralność sędziowska a praktyka votum separatum w Trybunale Konstytucyjnym

MAciej Wojciechowski
Uniwersytet Gdański

13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.475

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza związku integralności sędziowskiej oraz instytucji votum separatum. W pierwszej części dotyczy on związku pomiędzy koncepcjami określonego stosunku do wykonywanej roli zawodowej a instytucją votum separatum. W drugiej zaś próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie składanym zdaniom odrębnym w Trybunale Konstytucyjnym można przypisać troskę o zachowanie integralności. Autor próbuje uzasadnić wniosek, że integralność sędziowska nie stanowi głównej funkcji faktycznie składanych zdań odrębnych w Trybunale. Główną przeszkodą jest odczytywanie spraw, w których zostało ono złożone, jako aksjologicznych opozycji. Zdaniom odrębnym można więc przypisać określone wartości, w obronie których są składane jak np. prawa jednostki czy troska o interes publiczny, jednak związek tych wartości z sędziowską integralnością nie jest oczywisty. Wynika to stąd, że przypisywane zdaniom odrębnym tego samego sędziego aksjologiczne charakterystyki są zmienne. Zmiana ta zaś wynika nie z niespójności poglądów, ale charakterystyki rozpoznawanej sprawy.

Powiązania

 1. Arendt H., Eichmann w Jerozolimie, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 2010. [Google Scholar]
 2. Artykuły prawa magdeburskiego, które zową Speculum Saxonum z łacińskiego języka na polski przełożone i znowu drukowane. Roku Pańskiego 1629, Kraków 1629. [Google Scholar]
 3. Evans E., Dissenting Opinion – Its Use and Abuse, „Missouri Law Review” 1938, 3(2). [Google Scholar]
 4. Graver H., Judges Against Justice. On Judges When the Rule of Law is Under Attack, Berlin Heidelberg 2015. [Google Scholar]
 5. Groicki B., Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953 (wyd. I w 1559 r.). [Google Scholar]
 6. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Kędzia Z., Prawo człowieka do integralności, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 3. [Google Scholar]
 8. Kelemen K., Dissenting opinions in constitutional courts, “German Law Journal” 2013, 14. [Google Scholar]
 9. Kommers D., The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Durham–London 1997. [Google Scholar]
 10. Lipczyńska M., Votum separatum we współczesnym polskim ustawodawstwie karnoprocesowym oraz w praktyce, [w:] J. Fiema, W. Gutenkunst, S. Hubert (red.), Studia prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Witolda Świdy, Warszawa 1969. [Google Scholar]
 11. Lord Russell of Liverpool, Proces Eichmanna, tłum. S. Wójcik, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 12. Maroń G., Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna sędziego w amerykańskim procesie orzeczniczym, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 13. Matywiecki P, Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 14. Morawski L., Zirk-Sadowski M., Precedent in Poland, [w:] N. MacCormick, R. Summers (red.), Interpreting Precedent. A Comparative Study, Dartmouth 1997. [Google Scholar]
 15. Rzucidło-Grochowska I., Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 2. [Google Scholar]
 16. Sharp G., From dictatorship to democracy a conceptual framework for liberation, 4th U.S. ed. Boston 2010. [Google Scholar]
 17. Schauer F., Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning, Cambridge, London 2009. [Google Scholar]
 18. Soeharno J., The Integrity of the Judge. Philosophical Inquiry, Surrey 2009. [Google Scholar]
 19. Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno 1786. [Google Scholar]
 20. Winczorek J., Wzorce wykładni konstytucji w świetle analizy treści uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] T. Stawecki T., Winczorek J. (red.), Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 21. Stawecki T., Winczorek J. (red.), Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 22. Wojciechowski M., Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk 2019. [Google Scholar]
 23. Wróblewski J., Votum separatum w teorii i ideologii sądowego stosowania prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1975, 15. [Google Scholar]
 24. Zajadło J., Sumienie sędziego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 4. [Google Scholar]
 25. Zirk-Sadowski M., Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze 2005. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wojciechowski, MAciej (2021). Integralność sędziowska a praktyka votum separatum w Trybunale Konstytucyjnym. (2021). Integralność sędziowska a praktyka votum separatum w Trybunale Konstytucyjnym. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.475

MLA style

Wojciechowski, MAciej. „Integralność Sędziowska A Praktyka Votum Separatum W Trybunale Konstytucyjnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021.

Chicago style

Wojciechowski, MAciej. „Integralność Sędziowska A Praktyka Votum Separatum W Trybunale Konstytucyjnym”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021). doi:10.7206/kp.2080-1084.475.