en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu

Paweł Skuczyński
Uniwersytet Warszawski

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.472

Abstrakt

Artykuł dotyczy integralności sędziego ujmowanej w podstawowym znaczeniu, tj. jako zgodność działań z przekonaniami. W pierwszej kolejności dokonana została rekonstrukcja roli przekonań sędziego na gruncie filozofii prawa, co pozwoliło wykazać, że przynajmniej na gruncie teorii tzw. trzeciej drogi traktowane są one jako istotne. Uznanie ich roli niesie jednak ze sobą pytania o zagrożenie instrumentalizacją prawa przez sędziego i sędziego przez prawo. Jako jego rozwiązanie została zinterpretowana filozofia Ronalda Dworkina, szeroko odwołująca się do pojęcia integralności. Następnie zauważono, że ujęcie to jest zbyt wąskie, ponieważ ogranicza ono możliwość uwzględnienia przekonań sędziego w orzekaniu tylko, gdy spełniają one tzw. prób odpowiedniości, a więc w jakiś sposób zawierają się już w treści porządku prawnego. Ponadto tak rozumiana integralność nie obejmuje zachowań pozaorzeczniczych sędziego, których status coraz bardziej wymaga teoretycznego wyjaśnienia i normatywnego zakwalifikowania. W konsekwencji stwierdzono, że z pojęciem integralności łączą się paradoksy. Mimo to została podjęta próba wypracowania bardziej systematycznego ujęcia integralności sędziowskiej w orzekaniu i zachowaniu, zmierzająca do wykazania, że jest ona czymś, o co powinniśmy się troszczyć, a w konsekwencji jej zachowanie uczynić przedmiotem rozwiązań normatywnych i instytucjonalnych. Jednocześnie pojęcie integralności zdaje się mieć większą moc heurystyczną niż normatywną.

Powiązania

 1. Dworkin R., Imperium prawa, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 2. Dyrda A., Realizm prawniczy a pozytywizm prawniczy, „AVANT” 2018, 1. [Google Scholar]
 3. Green L., Law and the Role of a Judge, [w:] K.K. Ferzan and S.J. Morse (red.), Legal, Moral, and Metaphysical Truths, Oxford 2016. [Google Scholar]
 4. Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Kaczmarek P., Dystans do roli w zawodzie prawnika, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 6. Keane J., Monitory Democracy?, [w:] S. Alonso, J. Keane, W. Merkel (red.), The Future of Representative Democracy, Cambridge 2011. [Google Scholar]
 7. Laskowski M., Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 8. Mańko R., W stronę krytycznej filozofii orzekania. Polityczność, etyka, legitymizacja, Łódź 2018. [Google Scholar]
 9. Maroń G., Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna sędziego w amerykańskim procesie orzeczniczym, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 10. Nieuwenburg P., The Integrity Paradox, “Public Integrity” 2007, 3. [Google Scholar]
 11. Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 12. Pilich M., Disobedience of Judges as a Problem of Legal Philosophy and Comparative Constitutionalism: A Polish Case, “Res Publica. A Journal of Moral, Legal and Political Philosophy”. [Google Scholar]
 13. Ploszka A., Granice udziału sędziów sądów powszechnych w debacie publicznej. Standard strasburski a regulacja ustawowa, [w:] A. Bodnar, A. Ploszka (red.) Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 14. Radbruch G., Filozofia prawa, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 15. Reiwer R., Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 16. Sadurski W., Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford 2019. [Google Scholar]
 17. Scalia A., Mullahs of the West: Judges as Moral Arbiters, Warsaw 2009. [Google Scholar]
 18. Smolak M., Intergralność, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 19. Soeharno J., The Integrity of the Judge. Philosophical Inquiry, Surrey 2009. [Google Scholar]
 20. Srokosz J., Sprawa Republican Party of Minnesota v. White jako krok w kierunku zwiększenia upolitycznienia wyborów sędziów w USA?, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2018, 3. [Google Scholar]
 21. Wojciechowski M., Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach, Gdańsk 2019. [Google Scholar]
 22. Wróblewski M., Granice ekspresji i wypowiedzi sędziego – zarys problemu, „Kwartalnik Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, 1. [Google Scholar]
 23. Zajadło J., Sumienie sędziego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 4. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Skuczyński, Paweł (2021). Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu. (2021). Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 64-80. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.472 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Skuczyński, Paweł. „Integralność Sędziego W Orzekaniu I Zachowaniu”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 64-80.

Chicago style

Skuczyński, Paweł. „Integralność Sędziego W Orzekaniu I Zachowaniu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 64-80. doi:10.7206/kp.2080-1084.472.