en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 2

The Hidden Curriculum in Legal Education

Adam Czarnota
University of New South Wales, Sydney, Australia

Michał Paździora
Uniwersytet Wrocławski

Michał Stambulski
Uniwersytet Wrocławski

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.193

Abstrakt

The article raises an important problem of legal education in Poland. After covering the changes in legal education in the world, the paper moves on to focus on the role of academic and practical legal education. The authors point to the specific role of the hidden dimension of legal education, which tends to be unseen, but plays a key part in educating lawyers in Poland. The final part of the article discusses the possible changes to be made in the system of legal education.

Powiązania

 1. Apple M.W., Ideology and curriculum, 3rd ed., New York 2004. [Google Scholar]
 2. Apple M.W., Official Knowledge. Democratic Education in a Conservative Age, Routledge 2013. [Google Scholar]
 3. Boczkowski A., Skuteczność i użyteczność kształcenia jako kategorie socjologiczne, „Przegląd Socjologiczny” 2009, 58(3). [Google Scholar]
 4. Czarnota A., Paździora M., Stambulski M. (red.), Nużąca konieczność. Powody podjęcia i ocena studiów prawniczych na WPAE UWr, Wrocław 2017 (raport dostępny na: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=80007). [Google Scholar]
 5. Giroux H.A., Theory and resistance in education: a pedagogy for the opposition, South Hadley,Ma. 1983. [Google Scholar]
 6. Kemmis S., Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu, [w:] H. Červinková, B.D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 7. Łętowska E., Boska sztuka interpretacji, [w:] A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz (red.), Prawo, Społeczeństwo, Jednostka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 25–35. [Google Scholar]
 8. Łętowska E., Kilka uwag o związkach między prawem i etyką, „Nauka” 2010, 3, s. 74–81. [Google Scholar]
 9. Lind G., Edukacja moralna. Teoria dwuaspektowa, „Principia” 2013, 57–58. [Google Scholar]
 10. Niemcewicz J., Sądzą nas technicy prawa, „Gazeta Wyborcza: Duży Format” 23.10.2014, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,141114,16844947,Janusz_Niemcewicz__Sadza_nas_technicy_prawa.html (dostęp: 28.08.2018). [Google Scholar]
 11. Nowak E., Demokracja zaczyna się w umyśle. Rozwijając osobowość demokratyczną, „Principia” 2013, 57–58. [Google Scholar]
 12. Paździora M., Filozofia społeczna Jürgena Habermasa jako próba przezwyciężenia aporii teorii krytycznej, [w:] R. Frei (red.), Ścieżki filozofii krytycznej, Wrocław 2008, s. 103–112. [Google Scholar]
 13. Stambulski M., Zomerski W., Nużący rytuał. Aplikacja adwokacka i radcowska w Polsce, Wrocław 2018 (w opracowaniu). [Google Scholar]
 14. Unger R.M., Law in modern society, New York 1977. [Google Scholar]
 15. Willis P.E., Learning to labor: how working class kids get working class jobs, New York 1981. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Czarnota, Adam & Paździora, Michał & Stambulski, Michał (2018). The Hidden Curriculum in Legal Education. (2018). The Hidden Curriculum in Legal Education. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 114-129. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.193 (Original work published 2018)

MLA style

Czarnota, Adam and Paździora, Michał and Stambulski, Michał. „The Hidden Curriculum In Legal Education”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 2, 2018, ss. 114-129.

Chicago style

Czarnota, Adam and Paździora, Michał and Stambulski, Michał. „The Hidden Curriculum In Legal Education”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 2 (2018): 114-129. doi:10.7206/kp.2080-1084.193.