en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 03/2024 
Volume 16 
Issue 1

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Stanu jako naruszenie niezależności sądu

Łukasz Orłowski
Uniwersytet Dolnośląski

Łukasz Szymański
Uniwersytet Rzeszowski

03/2024 16 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.662

Abstract

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej sytuuje obowiązki spoczywające na organach władzy publicznej w granicach, w jakich mogą one przetwarzać dane osobowe, co jest niewątpliwym wzmocnieniem praw jednostki. Konstytucyjne ograniczenie zostało wyznaczone zarówno przez zasadę legalizmu, jak i zasadę demokratycz­nego państwa prawnego. Ustalenie administratora danych osobowych, a także inspektora ochrony danych osobowych w związku z postępowaniem trybunalskim, staje się istotne z punktu podmiotu, którego to dane są przetwarzane. Określenie Trybunału Stanu jako administratora danych osobowych nowelą ustawy o Trybuna­ le Stanu prowadzi do przypisania temu organowi licznych obowiązków wynikają­cych z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Działając jako organ upoważniony do przetwarzania danych osobowych, Sąd odpowiada także za zgodność ich przetwarzania z prawem. Trybunał Stanu jest gwarantem realizacji praw i wolności jednostek, których to dane są przetwarzane w ramach prowadzonych przez niego działań.

Full metadata record

Cite this record

APA style

Orłowski, Łukasz & Szymański, Łukasz (2024). Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Stanu jako naruszenie niezależności sądu. (2024). Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał Stanu jako naruszenie niezależności sądu. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 16(1), 125-148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.662 (Original work published 03/2024AD)

MLA style

Orłowski, Łukasz and Szymański, Łukasz. “Nadzór Nad Przetwarzaniem Danych Osobowych Przez Trybunał Stanu Jako Naruszenie Niezależności Sądu”. 03/2024AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 16, no. 1, 2024, pp. 125-148.

Chicago style

Orłowski, Łukasz and Szymański, Łukasz. “Nadzór Nad Przetwarzaniem Danych Osobowych Przez Trybunał Stanu Jako Naruszenie Niezależności Sądu”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 16, no. 1 (2024): 125-148. doi:10.7206/kp.2080-1084.662.