en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Volume 13 
Issue 3

Tax Reliefs and Exemptions as the Public Subjective Rights of the Taxpayer

Monika Munnich
John Paul II Catholic University of Lublin

Grzegorz Matysek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.481

Abstract

The purpose of this article is to answer a handful of research questions. Can the numerous reliefs and exemptions provided for in tax law be qualified as the public subjective rights of the taxpayer?
Answering the question formulated in this way requires the verification of the research hypothesis, according to which tax reliefs and exemptions are, contrary to the judgments of the CT and the SAC, the subjective rights of the taxpayer.
Generally speaking, no publications in the tax law literature are devoted to the topic of interpreting tax reliefs and exemptions as the subjective rights of the taxpayer.
The main conclusion is that only systemic tax reliefs and only those systemic exemptions that jointly meet the two conditions can be considered the subjective rights of a taxpayer. First of all, they have a nature of disposable exemptions, i.e. the ones which involve the taxpayer’s right to make a choice. Secondly, the use of an exemption cannot be subject to administrative discretion. In the case of systemic tax reliefs, the verification of the first condition is always positive because there is no doubt that all systemic reliefs regulated in tax laws are the subjective rights of the taxpayer

References

 1. Błaś A., Ochrona praw podmiotowych jednostki wobec decyzji administracyjnej uznaniowej nie podlegającej merytorycznej kontroli sądu administracyjnego, [in:] E. Ura (ed.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2020, pp. 11–17. [Google Scholar]
 2. Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, [in:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001, pp. 225–226. [Google Scholar]
 3. Dowgier R., Uznanie w prawie podatkowym, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2011, XII, pp. 73–79. [Google Scholar]
 4. Stahl M. (ed.), Duniewska Z., Jaworska-Dębska B. et al., Prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Durczyńska M., Zakres ulg w polskim systemie podatkowym, [in:] H. Dzwonkowski, J. Kulicki (eds.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Warsaw 2016, pp. 436–455. [Google Scholar]
 6. Dzwonkowskiego H., Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, „Glosa” 1999, 6, pp. 1–6. [Google Scholar]
 7. Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2011. [Google Scholar]
 8. Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946. [Google Scholar]
 9. Marusik J., Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym, „Studia BAS” 2018, 2(54), pp. 67–91. [Google Scholar]
 10. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warsaw 2012. [Google Scholar]
 11. Morawski W., Pojęcie ulgi podatkowej w Ordynacji podatkowej, [in:] Regulacje prawno- podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002, pp. 175–188. [Google Scholar]
 12. Morawski W., Charakter prawa do ulgi lub zwolnienia podatkowego, [in:] E. Ura (ed.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2002. [Google Scholar]
 13. Morawski W., Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk 2003. [Google Scholar]
 14. Morawski W., Ulgi i zwolnienia podatkowe, [in:] B. Brzeziński (ed.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009, pp. 249–264. [Google Scholar]
 15. Możyłowski P., Treść uzasadnienia decyzji w sprawie ulgi podatkowej – glosa do wyroku WSA z 3 września 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 321/14, „Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne” 2015, 2, pp. 73–85. [Google Scholar]
 16. Münnich M., Deklaracja Praw Podatnika, [in:] B. Kucia-Guściora, M. Burzec (eds.), Przywileje podatkowe, Lublin 2013, pp. 9–10. [Google Scholar]
 17. Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 18. Prejs E., Nadużycie prawa podmiotowego w prawie podatkowym, PP, No. 10/2006, pp. 29–40. [Google Scholar]
 19. Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, SPP, No. 1/2006, pp. 43–123. [Google Scholar]
 20. Ślifirczyk M., Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 21. Tomaszewska K., Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jednostki, pp. 113–134, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39984/06_Katarzyna_Tomaszewska.pdf (accessed: 11.09.2020). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Munnich, Monika & Matysek, Grzegorz (2021). Tax Reliefs and Exemptions as the Public Subjective Rights of the Taxpayer. (2021). Tax Reliefs and Exemptions as the Public Subjective Rights of the Taxpayer. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.481

MLA style

Munnich, Monika and Matysek, Grzegorz. “Tax Reliefs And Exemptions As The Public Subjective Rights Of The Taxpayer”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 3, 2021.

Chicago style

Munnich, Monika and Matysek, Grzegorz. “Tax Reliefs And Exemptions As The Public Subjective Rights Of The Taxpayer”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 3 (2021). doi:10.7206/kp.2080-1084.481.