en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2021 
Volume 13 
Issue 2

The Concept of Subjective Rights in Tax Law

Monika Munnich
John Paul II Catholic University of Lublin

6/2021 13 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.452

Abstract

The aim of this article is to answer the question whether taxpayers are entitled to any subjective rights that are overtly, unambiguously and legibly laid down in tax law. The author presents the title issue by analysing a broad base of judicature by
Poland’s CT, the EUCJ and Poland’s administrative courts, also discussing the relevant literature concerning subjective rights as coded in the provisions of the Polish Constitution and tax law. Taxpayers’ subjective rights may constitute an effective protection measure not only vis-a-vis the administrative discretion of tax authorities, but also in the event of their abuse of administrative power in relations with entities obliged to pay levies.

References

 1. Babiarz S., Majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki w systemie praw, cz. 2. Majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki w prawie podatkowym, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, 2, pp. 21–41. [Google Scholar]
 2. .Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, SIP LEX 2018. [Google Scholar]
 3. Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. [Google Scholar]
 4. Błaś A., Ochrona praw podmiotowych jednostki wobec decyzji administracyjnej uznaniowej niepodlegającej merytorycznej kontroli sądu administracyjnego, [in:] E. Ura (ed.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostek wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2020, pp. 11–17 [Google Scholar]
 5. Bogucki S., Winiarski K., Instytucja przerwania biegu terminu przedawnienia w ordynacji podatkowej (ewolucja poglądów judykatury), [in:] R. Dowgier (ed.), Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, Białystok 2015, pp. 113–147, https://repozytorium.uwb. edu.pl/jspui/bitstream/11320/7405/1/S_Bogucki_K_Winiarski_Instytucja_przerwania_biegu_terminu_przedawnienia.pdf [Google Scholar]
 6. Brzeziński B., Deklaracja Praw Podatnika (propozycja systematyzacji tez), “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2008, 2, pp. 111–121. [Google Scholar]
 7. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 8. Dauter B., Wpływ przedawnienia na rozstrzyganie w sprawach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydawania decyzji określających po upływie terminu przedawnienia, [in:] R. Dowgier (ed.), Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, Białystok 2014, pp. 59–67, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/ bitstream/11320/7490/1/B_Dauter_Wplyw_przedawnienia_na_rozstrzyganie_w_ sprawach_podatkowych.pdf (access: 8.07.2020). [Google Scholar]
 9. Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji, [in:] A. Gomułowicz, J. Małecki (eds.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003, pp. 207–229 [Google Scholar]
 10. Dzwonkowski H., Duda M., Gorąca J., Zakres i treść istniejącej i pożądanej ochrony praw podatnika (ustalenia de lege lata i postulaty de lege ferenda), http://orka.sejm.gov.pl/ wydbas.nsf/0/A045899E99633E82C1257FB200456DB9/$File/Strony%20odDylematy%20reformy%20systemu%20podatkowego-12.pdf (access: 8.07.2020). [Google Scholar]
 11. Gomułowicz A., Payment of tax and limitation of tax liability, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, 3. [Google Scholar]
 12. Gomułowicz A., Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązania podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, 3. [Google Scholar]
 13. Gomułowicz A., Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania – zasady i kontrowersje, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, 2, pp. 63–74. [Google Scholar]
 14. Gorąca-Paczulska J., [in:] H. Dzwonkowski (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020 [Google Scholar]
 15. Kaczor J., Nadużycie prawa podmiotowego, [in:] J. Helios (ed.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003, pp. 111–129. [Google Scholar]
 16. Karta Praw Podatnika – nowym instrumentem ochrony dla podatników, https://www.rpo. gov.pl/pl/content/rpo-za-wprowadzeniem-karty-praw-podatnika (access: 8.07.2020) [Google Scholar]
 17. Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946. [Google Scholar]
 18. Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 19. Kolanowski T., Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, “Glosa” 2014, 1, pp. 115–144. [Google Scholar]
 20. Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 21. Münnich M., Deklaracja Praw Podatnika, [in:] B. Kucia-Guściora, M. Burzec (eds.), Preferencje podatkowe, Lublin 2013, pp. 13–28. [Google Scholar]
 22. Napiórkowska A., Czy ktoś chroni podatnika?, [in:] P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska- -Tomaszewska (eds.), Podatnik versus organ podatkowy, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 23. Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem, “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, 1, pp. 105–127. [Google Scholar]
 24. Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, [in:] M. Safjan (ed.), Prawo cywilne – część ogólna, Vol. 1, Warszawa 2012, pp. 683–702. [Google Scholar]
 25. Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, “Studia Prawa Prywatnego” 2006, 1, pp. 43–123. [Google Scholar]
 26. Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, 2, pp. 1–22. [Google Scholar]
 27. Sęk M., Karta Praw Podatnika w polskim systemie podatkowym w świetle doświadczeń zagranicznych, “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, 1, pp. 71–96. [Google Scholar]
 28. Sokolewicz W., Komentarz do art. 217, [in:] L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Vol. 4, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 29. Stahl M. (ed.), Duniewska Z., Jaworska-Dębska B. et al., Prawo administracyjne pojęcie, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009 [Google Scholar]
 30. Szczurek B., Koncepcja ochrony prawa podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 31. Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 32. Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947. [Google Scholar]
 33. Szymczak A., Nadpłata podatku powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, 2, pp. 107–118. [Google Scholar]
 34. Tomaszewska K., Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jednostki, “Folia Iuridica Wratislaviensis” 2012, 1, 1, pp. 113–134, http://www. bibliotekacyfrowa.pl/Content/39984/06_Katarzyna_Tomaszewska.pdf (access: 11.09.2020). [Google Scholar]
 35. Tuleja P., Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, Poznań 2016. [Google Scholar]
 36. Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane zagadnienia), Kraków 2003. [Google Scholar]
 37. Wilk M., Potrzeba wprowadzenia Karty Praw Podatnika w Polsce, “Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, 1, pp. 97–104. [Google Scholar]
 38. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 39. Wronkowska S., Sytuacje wyznaczone przez normy prawne, [in:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.Wronkowska S., Sytuacje wyznaczone przez normy prawne, [in:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 40. Zieliński A., Ochrona praw podmiotowych, [in:] Z. Radwański, A. Olejniczak (eds.), Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2019, pp. 845–857. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Munnich, Monika (2021). The Concept of Subjective Rights in Tax Law. (2021). The Concept of Subjective Rights in Tax Law. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(2). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.452 (Original work published 6/2021AD)

MLA style

Munnich, Monika. “The Concept Of Subjective Rights In Tax Law”. 6/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 2, 2021.

Chicago style

Munnich, Monika. “The Concept Of Subjective Rights In Tax Law”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 2 (2021). doi:10.7206/kp.2080-1084.452.