en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 3

Odpowiedzialność karna za tzw. cyber rape na gruncie art. 191a k.k.

Małgorzata Skórzewska-Amberg
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.232

Abstract

W dobie globalnych sieci teleinformatycznych działania podejmowane w cyber- przestrzeni nie są ograniczone przestrzenią i czasem, a udostępniane treści mogą docierać do potencjalnie nieograniczonego grona odbiorców. Nawet jeśli dostęp do nich uzależniony jest od wypełnienia dodatkowych warunków, to na ogół ich spełnienie nie jest na tyle kłopotliwe, aby taki dostęp utrudniało. Łatwość udostęp- niania oraz złudne poczucie całkowitej anonimowości wpływają na udostępnianie materiałów multimedialnych zawierających także treści prawem zakazane. Nie- zwykle niepokojącym, i niestety, coraz częstszym zjawiskiem jest udostępnianie w sieci zdjęć osób nagich bądź osób w trakcie czynności seksualnych - dokonywane bez ich wiedzy i zgody. Polskie prawo karne dostrzega wagę problemu, penalizując zachowania związane z utrwalaniem i upublicznianiem wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnych, jednak wydaje się, że kategoria czynów karalnych ujęta jest zbyt wąsko, co należy ocenić krytycznie. Celem przedstawionych rozważań jest próba analizy zakresu kryminalizacji regulowanej w art. 191a k.k. oraz sformułowania postulatów de lege ferenda.

References

 1. Acar K.V., Sexual Extortion of Children in Cyberspace, ,,International Journal of Cyber Criminology" 2016, 10(2), s. 110-126, DOI: 10.5281/zenodo.163398/. [Google Scholar]
 2. Bielski M., Wykładnia znamion ,,obcowanie płciowe" i ,,inna czynność seksualna" w doktrynie i orzecznictwie sądowym, ,,Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2008, 1, s. 211-229. [Google Scholar]
 3. Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, 2012. Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016. [Google Scholar]
 4. Citron D.K., Franks M.A., Criminalizing Revenge Porn, ,,Wake Forest Law Review" 2014, 49, s. 345-391, https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar- ticle=2424&context=fac_pubs (dostęp: 16.07.2018). [Google Scholar]
 5. DeKeseredy W.S., Schwartz M.D., Thinking Sociologically about Image-Based Sexual Abuse: The Contribution of Male Peer Support Theory, ,,Sexualization, Media, & Society" 2016, 2(4), s. 1-8, DOI: 10.1177/2374623816684692. [Google Scholar]
 6. Espejo R., Introduction, [w:] Espejo R. (red.), Sexting, Farmington Hills, MI 2015, s. 7-9. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, 2010. [Google Scholar]
 7. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016. [Google Scholar]
 8. Filek B., Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k., ,,Prokuratura i Prawo" 2012, 7-8, s. 61-77. [Google Scholar]
 9. Kamiński M., Prawnokarna problematyka sextingu, ,,Poznańskie Zeszyty Humanistyczne" 2015, 25, s. 38-45, http://www.pomost.net.pl/tom_25/prawnokarna_problema- tyka_sextingu. pdf (dostęp: 16.07.2018). [Google Scholar]
 10. Kilińska-Pękacz A., Karnoprawna ochrona dziecka przed rozpowszechnianiem jego nagiego wizerunku podczas czynności seksualnych na podstawie art. 191a kk, ,,Dziecko Krzyw- dzone. Teoria, Badania, Praktyka" 2014, 13(2), s. 40-54. [Google Scholar]
 11. Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2016. [Google Scholar]
 12. Krajewski R., Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, ,,Prokuratura i Prawo" 2012, 5, s. 20-40. [Google Scholar]
 13. Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz, Art. 117-221, C.H. Beck 2017. [Google Scholar]
 14. McGlynn C., Rackley E., Image-Based Sexual Abuse, ,,Oxford Journal of Legal Studies" 2017, 37(3), s. 534-561. [Google Scholar]
 15. Michalska-Warias A., Wybrane problemy przestępstwa zgwałcenia, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1, Toruń 2012, s. 400-413. [Google Scholar]
 16. Mitchell K.J., Finkelhor D., Jones L.M., Wolak J., Prevalence and Characteristics of Youth Sexting: A National Study, ,,Pediatrics" 2012, 129(1), http://pediatrics.aappublications. org/content/pediatrics/early/2011/11/30/peds.2011-1730.full.pdf (dostęp: 26.07.2018). [Google Scholar]
 17. Mozgawa M., Kilka uwag na temat przestępstwa utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej (art. 191a k.k.), [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1, Toruń 2012, s. 414-430. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2016. [Google Scholar]
 18. Mozgawa M., Nazar-Gutowska K., Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby - art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania), ,,Prawo w Działaniu" 2014, 19, s. 7-40. [Google Scholar]
 19. Ringrose J., Gill R., Livingstone S., Harvey L., A qualitative study of children, young people and 11sexting": a report prepared for the NSPCC, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, London 2012. [Google Scholar]
 20. Phippen A., Sexting: An Exploration of Practices, Attitudes and InJuences, UK Safer Internet Centre, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 2012, s. 2-3, https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-reports/sexting- exploration-practices-attitudes-influences-report-2012.pdf (dostęp: 25.07.2018). [Google Scholar]
 21. Schilling C., Women commit suicide over horrific 'cyber rape' trend, 2016, https://www.wnd. com/2016/09/women-commit-suicide-over-horrific-cyber-rape-trend/#WHfZXXwtuKw v7tPP.99 (dostęp: 13.08.2018). [Google Scholar]
 22. Sex and Tech. Results from a Survey of Teens and Young Adults, Power to Decide [dawniej The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy], Washington DC 2008, https://powertodecide.org/sites/default/files/resources/primary-download/ sex-and-tech.pdf (25.07.2018). [Google Scholar]
 23. Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, 2017. [Google Scholar]
 24. Stefański R.A., Przestępstwo rozpowszechniania wiadomości z postępowania karnego (art. 241 k.k.), ,,Prokuratura i Prawo" 2001, 5, s. 15-33. [Google Scholar]
 25. Wojtasik Ł., Seksting wśród dzieci i młodzieży, ,,Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka" 2014, 13(2), s. 79-98. [Google Scholar]
 26. Wójcik Sz., Makaruk K., Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, 2014, http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Woj- cik_Makaruk_Seksting_wsrod_polskiej_mlodziezy.pdf (dostęp: 28.07.2018). [Google Scholar]
 27. Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117-211 k.k., Wolters Kluwer 2017. [Google Scholar]
 28. Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 29. Acar K.V., Sexual Extortion of Children in Cyberspace, ,,International Journal of Cyber Criminology" 2016, 10(2), s. 110-126, DOI: 10.5281/zenodo.163398/. [Google Scholar]
 30. Bielski M., Wykładnia znamion ,,obcowanie płciowe" i ,,inna czynność seksualna" w doktrynie i orzecznictwie sądowym, ,,Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2008, 1, s. 211-229. [Google Scholar]
 31. Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, 2012. Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016. [Google Scholar]
 32. Citron D.K., Franks M.A., Criminalizing Revenge Porn, ,,Wake Forest Law Review" 2014, 49, s. 345-391, https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar- ticle=2424&context=fac_pubs (dostęp: 16.07.2018). [Google Scholar]
 33. DeKeseredy W.S., Schwartz M.D., Thinking Sociologically about Image-Based Sexual Abuse: The Contribution of Male Peer Support Theory, ,,Sexualization, Media, & Society" 2016, 2(4), s. 1-8, DOI: 10.1177/2374623816684692. [Google Scholar]
 34. Espejo R., Introduction, [w:] Espejo R. (red.), Sexting, Farmington Hills, MI 2015, s. 7-9. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, 2010. [Google Scholar]
 35. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, 2016. [Google Scholar]
 36. Filek B., Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k., ,,Prokuratura i Prawo" 2012, 7-8, s. 61-77. [Google Scholar]
 37. Kamiński M., Prawnokarna problematyka sextingu, ,,Poznańskie Zeszyty Humanistyczne" 2015, 25, s. 38-45, http://www.pomost.net.pl/tom_25/prawnokarna_problema- tyka_sextingu. pdf (dostęp: 16.07.2018). [Google Scholar]
 38. Kilińska-Pękacz A., Karnoprawna ochrona dziecka przed rozpowszechnianiem jego nagiego wizerunku podczas czynności seksualnych na podstawie art. 191a kk, ,,Dziecko Krzyw- dzone. Teoria, Badania, Praktyka" 2014, 13(2), s. 40-54. [Google Scholar]
 39. Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2016. [Google Scholar]
 40. Krajewski R., Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, ,,Prokuratura i Prawo" 2012, 5, s. 20-40. [Google Scholar]
 41. Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, Komentarz, Art. 117-221, C.H. Beck 2017. [Google Scholar]
 42. McGlynn C., Rackley E., Image-Based Sexual Abuse, ,,Oxford Journal of Legal Studies" 2017, 37(3), s. 534-561. [Google Scholar]
 43. Michalska-Warias A., Wybrane problemy przestępstwa zgwałcenia, [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1, Toruń 2012, s. 400-413. [Google Scholar]
 44. Mitchell K.J., Finkelhor D., Jones L.M., Wolak J., Prevalence and Characteristics of Youth Sexting: A National Study, ,,Pediatrics" 2012, 129(1), http://pediatrics.aappublications. org/content/pediatrics/early/2011/11/30/peds.2011-1730.full.pdf (dostęp: 26.07.2018). [Google Scholar]
 45. Mozgawa M., Kilka uwag na temat przestępstwa utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej (art. 191a k.k.), [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1, Toruń 2012, s. 414-430. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer 2016. [Google Scholar]
 46. Mozgawa M., Nazar-Gutowska K., Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby - art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania), ,,Prawo w Działaniu" 2014, 19, s. 7-40. [Google Scholar]
 47. Ringrose J., Gill R., Livingstone S., Harvey L., A qualitative study of children, young people and 11sexting": a report prepared for the NSPCC, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, London 2012. [Google Scholar]
 48. Phippen A., Sexting: An Exploration of Practices, Attitudes and InJuences, UK Safer Internet Centre, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 2012, s. 2-3, https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/research-reports/sexting- exploration-practices-attitudes-influences-report-2012.pdf (dostęp: 25.07.2018). [Google Scholar]
 49. Schilling C., Women commit suicide over horrific 'cyber rape' trend, 2016, https://www.wnd. com/2016/09/women-commit-suicide-over-horrific-cyber-rape-trend/#WHfZXXwtuKw v7tPP.99 (dostęp: 13.08.2018). [Google Scholar]
 50. Sex and Tech. Results from a Survey of Teens and Young Adults, Power to Decide [dawniej The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy], Washington DC 2008, https://powertodecide.org/sites/default/files/resources/primary-download/ sex-and-tech.pdf (25.07.2018). [Google Scholar]
 51. Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, 2017. [Google Scholar]
 52. Stefański R.A., Przestępstwo rozpowszechniania wiadomości z postępowania karnego (art. 241 k.k.), ,,Prokuratura i Prawo" 2001, 5, s. 15-33. [Google Scholar]
 53. Wojtasik Ł., Seksting wśród dzieci i młodzieży, ,,Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka" 2014, 13(2), s. 79-98. [Google Scholar]
 54. Wójcik Sz., Makaruk K., Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, 2014, http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Woj- cik_Makaruk_Seksting_wsrod_polskiej_mlodziezy.pdf (dostęp: 28.07.2018). [Google Scholar]
 55. Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117-211 k.k., Wolters Kluwer 2017. [Google Scholar]
 56. Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117-277 k.k., Zakamycze 2006. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata (2018). Odpowiedzialność karna za tzw. cyber rape na gruncie art. 191a k.k.. (2018). Odpowiedzialność karna za tzw. cyber rape na gruncie art. 191a k.k.. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 13-125. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.232 (Original work published 2018)

MLA style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata. “Odpowiedzialność Karna Za Tzw. Cyber Rape Na Gruncie Art. 191A K.k.”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 3, 2018, pp. 13-125.

Chicago style

Skórzewska-Amberg, Małgorzata. “Odpowiedzialność Karna Za Tzw. Cyber Rape Na Gruncie Art. 191A K.k.”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 3 (2018): 13-125. doi:10.7206/kp.2080-1084.232.