en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 1

The tax-free amount as an instrument for implementing the tax fairness principle

Alicja Pomorska
Akademia Leona Koźmińskiego

2018 10 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.180

Abstract

This paper is devoted to analysis and evaluation of recent changes that have taken place in the structure of Polish personal income tax, with particular emphasis on tax-free amount. The main effect of these changes is the increase of the tax-free minimum in comparison to the level of subsistence minimum as well as the statutory obligation of the Minister of Finance to verify both these volumes. The authoress positively assesses the introduced changes, noting that they should be treated as an introduction to the discussion on a new model of taxation of natural persons in Poland.

References

 1. Bartosiewicz A., Kubacki R., Podatki dochodowe, kierunek reform, „Przegląd Podatkowy” 2009, 8. [Google Scholar]
 2. Bieńkuńska A. (red.), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Cieślak-Wróblewska A., Kwota wolna od podatku nie dla najlepiej zarabiających, „Rzeczposp olita” 27.11.2016, www.rp.plDeniszczuk J., Sajkiewicz B., Kategoria minimum egzystencji, [w:] S. Golinowska (red.), Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 4. Duda M., Kontrowersje dotyczące redystrybucyjnej funkcji podatków, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2009, 8. [Google Scholar]
 5. Duda-Hyż M., Tax free amount in Polish in Income tax, [w:] P. Smoleń (red.), Selected Issues of taxation and Tax Authorithies, Lublin 2016: 46–53. [Google Scholar]
 6. Famulska T., Bezpośrednie opodatkowanie dochodów ludności, „Przegląd Organizacji” 1992, 2. Głąbiński S., Nauka skarbowości, Lwów 1919. [Google Scholar]
 7. Głuchowski J., Powody ustanawiania ulg i zwolnień podatkowych, [w:] J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania podatków w Polsce, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 8. Godar S., Truger A., Shifting Priorities in EU Tax Policies, „IMK Study” 2017, 55(5). [Google Scholar]
 9. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004. Hybka M.M., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w RFN, Poznań 2005. [Google Scholar]
 10. Jacobs B., From Optimal Tax Theory to Applied Tax Policy, „Public Finance Analysis” 2013, 69(3). [Google Scholar]
 11. Kolanowska-Kowalska B., Kołodziejczyk L., Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach UE, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie” 2003, 32. Kołodko G., Wędrujący świat, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 12. Komar A., Finanse publiczne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 13. Korolewska M., Minimum podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE, „Infos BAS” 10 września 2015, 15(198). [Google Scholar]
 14. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Białystok 2011. Kucia-Guściora B., Kształtowanie się skali progresywnej w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych na tle tendencji w państwach członkowskich UE, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2012, 7. Mastalski R. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 15. Nowak Z., Polityka budżetowa, [w:] A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków 1999. [Google Scholar]
 16. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 17. Pietrewicz N., Polityka fiskalna, Warszawa 1993. [Google Scholar]
 18. Ploszka A., Konstytucyjnie gwarantowane minimum egzystencji a kwota wolna od podatku. Uwagi na kanwie wyroków w sprawie K 21/14, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2016, 1(17). [Google Scholar]
 19. Polarczyk K., Funkcje podatku dochodowego od osób fizycznych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 20. Russel P., Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 21. Sieroń A., Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy, „Wrocław Economic Review” 2015, 21(1). [Google Scholar]
 22. Sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP 70 posiedzenia, Warszawa 2014, s. 285–295. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 23. Szołno-Koguc B., Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990–1995. Założenia a realizacja, Lublin 2000. [Google Scholar]
 24. Wernik A., Finanse publiczne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 25. Wiktorzak M., Wpływ zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT na dochody jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, 5. Wójtowicz K., Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego – doświadczenia wybranych państw UE, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, 47(3). Wyrzykowski W., Kwota wolna od podatku dochodowego – istota i funkcje, „Pieniądz i Więź” 2015, 3(68). [Google Scholar]
 26. Zieliński R., Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, „Annales UMCS” Sectio H, 2016, 1. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Pomorska, Alicja (2018). Pomorska, A. . (2018). The tax-free amount as an instrument for implementing the tax fairness principle. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(1), 193-215. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.180 (Original work published 2018)

MLA style

Pomorska, Alicja. Pomorska, A. . “The Tax-Free Amount As An Instrument For Implementing The Tax Fairness Principle”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 1, 2018, pp. 193-215.

Chicago style

Pomorska, Alicja. Pomorska, Alicja . “The Tax-Free Amount As An Instrument For Implementing The Tax Fairness Principle”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 1 (2018): 193-215. doi:10.7206/kp.2080-1084.180.