en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 1

Idea „dobra wspólnego” w kontekście filozofii Platona a jej interpretacje

Krzysztof Piotrowski
Akademia Leona Koźmińskiego

2017 9 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.143

Abstract

Artykuł stanowi próbę przedstawienia podstawowych elementów związanych z platońską wizją dobra wspólnego poprzez odniesienie się do zasadniczych sposobów rozumienia koncepcji dobra wspólnego na przestrzeni wieków. Określono także charakterystykę odrębności teorii, która została zaproponowana przez Platona. Ta odmienność polegała na przesunięciu „punktu ciężkości” z człowieka (jednostki ludzkiej) na ogół społeczeństwa (państwo). W ten sposób koncepcja dobra wspólnego akcentuje troskę o dobro ogółu jako koszt swobody jednostki ludzkiej. Dla Platona osoba musi się podporządkować społeczności, to jest jedyna droga do zbudowania trwałego społeczeństwa.

References

 1. Andrzejuk A., Czym jest tomizm?, „Rocznik Tomistyczny” 2012, 1. [Google Scholar]
 2. Anscombe E., Modern Moral Philosophy, „Philosophy” 1958, 33, s. 3–19. [Google Scholar]
 3. Arendt H., The Origins of Totalitarianism, New York 1962. [Google Scholar]
 4. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 5. Arystoteles, Polityka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, Warszawa 2003, ks. III. [Google Scholar]
 6. Badiou A., Etyka, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 7. Baehr P., Debating totalitarianism: an exchange of letters between Hannah Arendt and Eric Voegelin, „History and Theory” 2012, 51. [Google Scholar]
 8. Bańkowski K., Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu, „Studia Philosophiae Christianae”1996, 2. [Google Scholar]
 9. Beckham H. (red.), Politics, London 1977. [Google Scholar]
 10. Biesiaga T., Alasdaira Maintyre’a krytyka etyki nowożytnej i współczesnej, „Analecta Cracoviensia” 1996, 18. [Google Scholar]
 11. Blackburn S., Platon. Państwo. Biografia, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 12. Brentano F., Arystoteles i jego światopogląd, Kraków 2012. [Google Scholar]
 13. Brooks T., Plato, Hegel, and Democracy, „Hegel Bulletin” 2006, 1–2. [Google Scholar]
 14. Buchman J., An Economic Theory of Clubs, „Economica” 1965, 32. [Google Scholar]
 15. Bukała M., Etyka przedsiębiorczości w późnośredniowiecznej scholastyce – wprowadzenie do problematyki, „Prakseologia” 2009, 99. [Google Scholar]
 16. Castoriadis C., The Greek Polis and the Creation of Democracy, Oxford 1997. [Google Scholar]
 17. CBOS, O dobrach wspólnych i moralności publicznej, badanie z dnia 12.11.2012 r., sygn. BS/155/2012. [Google Scholar]
 18. Cichosz W., Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Gdańskie” 2000, 13. [Google Scholar]
 19. David I., Rethinking liberal democracy: prelude to totalitarianism, „Journal of Liberty and International Affairs” 2015, 1. [Google Scholar]
 20. Fuks A., Social Conflict in Ancient Greece, Jerusalem–Leiden 1984. [Google Scholar]
 21. Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 22. Gilson E., Filozofia i teologia, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 23. Gilson E., Tomizm, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 24. Gogacz M., Ważniejsze zagadnienia metafizyki, Lublin 1973. [Google Scholar]
 25. Gryżenia K., Dobro wspólne – rozwój osobowy – życie gospodarcze, „Annales” 2007, 2. [Google Scholar]
 26. Grzybek D., Przeciw tezom o niemożności – Elinor Ostrom o działaniu zbiorowym i zarządzaniu wspólnymi zasobami, „Współczesne Zarządzanie” 2012, 1. [Google Scholar]
 27. Hume D., Treatise on Human Nature, Oxford 1981, cz. II. [Google Scholar]
 28. Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 29. Jasiński K., Bóg jako „TY wieczne”. Dialogiczna filozofia boga Martina Bubera, „Idea” 2012, 24. [Google Scholar]
 30. Justyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2009. [Google Scholar]
 31. Kamińska S., Arystoteles i jego światopogląd? Czyli komentarz do przekładu książki Franza Brentano Aristoteles und seine weltanschaung – Arystoteles i jego światopogląd, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, 2. [Google Scholar]
 32. Kamiński K., Święty Tomasz a tomizm(y) – zarys stanowiska S. Swieżawskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2002–2003, 11–12. [Google Scholar]
 33. Kowalczyk S., Zarys filozofii polityki, Lublin 2008. [Google Scholar]
 34. Krąpiec M., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986. [Google Scholar]
 35. Krąpiec M., Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin 1963. [Google Scholar]
 36. Król M., Filozofia polityczna, Kraków 2008. [Google Scholar]
 37. Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, Wrocław 1972. [Google Scholar]
 38. Kruszelnicki W., Etyka jako aporetyka: Ricoeur – Derrida (o nową jakość dialogu między filozofią a pedagogiką), [w:] J. Rutkowiak et. al. (red.), Edukacja – moralność – sfera publiczna, Lublin 2007. [Google Scholar]
 39. Krzynówek-Arndt A., Dobro własne a dobro wspólne: wokół sporów w filozofii polityki XX wieku, [w:] F. Longchamps de Bérier et. al. (red.), Dobro wspólne: teoria i praktyka, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 40. Larsen Ø., Ethik und Demokratie – Die Entstehung des ethischen Denkens im demokratischen Stadtstaat Athen, Berlin–Hamburg 1990. [Google Scholar]
 41. Larsen Ø., Towards a New Ethical Imagination: Political and social values in a cosmopolitan world society, Turku 2012. [Google Scholar]
 42. Leon XIII, Aeterni Patris, Roma 1879. [Google Scholar]
 43. Levinson B., In Defense of Plato, Cambridge 1953. [Google Scholar]
 44. Locke J., Second Treatise of Government, Cambridge 1963. [Google Scholar]
 45. Majka J., Koncepcja dobra wspólnego w tomistycznej filozofii społecznej, „Roczniki Filozoficzne” 1969, 2. [Google Scholar]
 46. Málik J., Thinking about Karl Popper and Open Society, „Journal of Legal Theory” 2014, 15. [Google Scholar]
 47. Mamoń R., Etyka Jaquesa Lacana, „Studia Philosophiae Christianae” 1999, 2. [Google Scholar]
 48. Marks K., Engels F., Dzieła, Warszawa 1960, t. 1. [Google Scholar]
 49. Maryniarczyk A., Dlaczego tomizm dziś?, „Człowiek w kulturze” 1994, 2. [Google Scholar]
 50. Między etyką a polityką, „Człowiek – Świat – Polityka” 2015, 6–7. [Google Scholar]
 51. Młynarska-Sobaczewska A., Dobro wspólne jako kategoria normatywna, „Acta Universitatis Lodziensis” 2009, 49. [Google Scholar]
 52. Moskulak M., Zagadnienie relatywizmu w myśli Charlesa Taylora, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, 2. [Google Scholar]
 53. Mrozek M., Dobro wspólne wczoraj i dziś. Na marginesie lektury „Etyki nikomachejskiej” i „Summy teologicznej”, [w:] F. Longchamps de Bérier et. al. (red.), Dobro wspólne: teoria i praktyka, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 54. Mukurda K., Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 55. Novak M., Wolne osoby i dobro wspólne, Kraków 1998. [Google Scholar]
 56. Nowicki P., Charlesa Taylora dyskusja z naturalizmem, „Kultura i Wartości” 2014, 3. [Google Scholar]
 57. Olszewski H. (et. al.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2002. [Google Scholar]
 58. Ostrom E., Understanding Institutional Diversity, Princeton 2005. [Google Scholar]
 59. Peijuan J., Democratizing a Post-Totalitarian Regime in a Globalized Context, „Ritsumeikan Studies in Language and Culture” 2012, 4. [Google Scholar]
 60. Piechowiak M., Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego, „Kwartalnik Filozoficzny” 2003, 2. [Google Scholar]
 61. Piechowiak M., Platońskie widziadło sprawiedliwości, „Themis Polska Nova” 2013, 1. [Google Scholar]
 62. Pietrzyk M., Regulacje dotyczące handlu żywnością w kontekście dobra wspólnego, [w:] F. Longchamps de Bérier et. al. (red.), Dobro wspólne: teoria i praktyka, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 63. Popper K., Korrespondenz, Klagenfurt [zbiory przechowywane w Universitätsbibliothek]. [Google Scholar]
 64. Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 65. Popper K., The Open Society and its Enemies, London 1945 [pierwotna wersja tekstu powstawała w okresie 1938–1943]. [Google Scholar]
 66. Popper K., The Open Society and Its Enemies, Princeton 1977, t. 2. [Google Scholar]
 67. Poterała A., Estetyzacja etyki: projekt Michela Foucaulta w polemice z dorobkiem Oświecenia, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2011, 17. [Google Scholar]
 68. Rynkiewicz R., Uzasadnienie w etyce Emmanuela Lévinasa, „Kultura i Wartości” 2014, 3. [Google Scholar]
 69. Ryszka F. (et. al.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 70. Scott D., Platonic recollection, [w:] G. Fine, Plato, Oxford 1999, cz. I. [Google Scholar]
 71. Smrokowska-Reichmann A., Problemy z dyskursem: czytając Jürgena Habermasa, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, 25. [Google Scholar]
 72. Stępień A., Wstęp do filozofii, Lublin 2001. [Google Scholar]
 73. Stępień T., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 74. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 75. Sulmasa D., Four Basic notions of the common good, „St. John’s Law Review” 2001, 55. [Google Scholar]
 76. Szachaj A., Etyczne i polityczne dylematy ideologii wielokulturowości, [w:] D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków 2006. [Google Scholar]
 77. Szczepaniak A., Etyka woluntarystyczna w ujęciu Jana Burydana, „Człowiek – Świat – Polityka” 2015, 6–7. [Google Scholar]
 78. Szyfman L., O naukową metodologię w historii nauki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1956, 1–3. [Google Scholar]
 79. Śpiewak P., W stronę dobra wspólnego, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 80. Śpiewak P., W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 81. Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, Kraków 2011, ks. II, cz. II. [Google Scholar]
 82. Tasak A., Kategoria dobra wspólnego jako podstawa dobrego państwa w refleksji polskich środowisk katolickich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2014, 165. [Google Scholar]
 83. Taylor C., Plato’s totalitarianism, [w:] G. Fine, Plato, Oxford 1999, cz. II. [Google Scholar]
 84. Trzpil I., Etyka a moralność polityczna, „Doctrina” 2008, 5. [Google Scholar]
 85. Turek J., Zasada dobra wspólnego a demokracja. Próba analizy stanowiska J. Maritaina, „Annales” 2008, 1. [Google Scholar]
 86. Udoidem S., Authority and the Common Good in Social and Political Philosophy, Lanham 1988. [Google Scholar]
 87. Verpaalen A., Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin. Ein Beitrag zum Problem des Personalismus, Heidelberg 1964. [Google Scholar]
 88. Whitehead A., Process and Reality, New York 1929. [Google Scholar]
 89. Wild J., Plato’s Modern Enemies and The Theory of Natural Law, Chicago 1953. [Google Scholar]
 90. Wróbel Sz., Problem władzy moralnej. Specyfika wyjaśnienia funkcjonowania gramatyki moralnej w ujęciu Marca D. Hausera, „Principia” 2011, 54–55. [Google Scholar]
 91. Wróblewski W., Arystokratyzm Platona, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 92. Andrzejuk A., Czym jest tomizm?, „Rocznik Tomistyczny” 2012, 1. [Google Scholar]
 93. Anscombe E., Modern Moral Philosophy, „Philosophy” 1958, 33, s. 3–19. [Google Scholar]
 94. Arendt H., The Origins of Totalitarianism, New York 1962. [Google Scholar]
 95. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 96. Arystoteles, Polityka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, Warszawa 2003, ks. III. [Google Scholar]
 97. Badiou A., Etyka, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 98. Baehr P., Debating totalitarianism: an exchange of letters between Hannah Arendt and Eric Voegelin, „History and Theory” 2012, 51. [Google Scholar]
 99. Bańkowski K., Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu, „Studia Philosophiae Christianae”1996, 2. [Google Scholar]
 100. Beckham H. (red.), Politics, London 1977. [Google Scholar]
 101. Biesiaga T., Alasdaira Maintyre’a krytyka etyki nowożytnej i współczesnej, „Analecta Cracoviensia” 1996, 18. [Google Scholar]
 102. Blackburn S., Platon. Państwo. Biografia, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 103. Brentano F., Arystoteles i jego światopogląd, Kraków 2012. [Google Scholar]
 104. Brooks T., Plato, Hegel, and Democracy, „Hegel Bulletin” 2006, 1–2. [Google Scholar]
 105. Buchman J., An Economic Theory of Clubs, „Economica” 1965, 32. [Google Scholar]
 106. Bukała M., Etyka przedsiębiorczości w późnośredniowiecznej scholastyce – wprowadzenie do problematyki, „Prakseologia” 2009, 99. [Google Scholar]
 107. Castoriadis C., The Greek Polis and the Creation of Democracy, Oxford 1997. [Google Scholar]
 108. CBOS, O dobrach wspólnych i moralności publicznej, badanie z dnia 12.11.2012 r., sygn. BS/155/2012. [Google Scholar]
 109. Cichosz W., Koncepcja osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Gdańskie” 2000, 13. [Google Scholar]
 110. David I., Rethinking liberal democracy: prelude to totalitarianism, „Journal of Liberty and International Affairs” 2015, 1. [Google Scholar]
 111. Fuks A., Social Conflict in Ancient Greece, Jerusalem–Leiden 1984. [Google Scholar]
 112. Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1965. [Google Scholar]
 113. Gilson E., Filozofia i teologia, Warszawa 1968. [Google Scholar]
 114. Gilson E., Tomizm, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 115. Gogacz M., Ważniejsze zagadnienia metafizyki, Lublin 1973. [Google Scholar]
 116. Gryżenia K., Dobro wspólne – rozwój osobowy – życie gospodarcze, „Annales” 2007, 2. [Google Scholar]
 117. Grzybek D., Przeciw tezom o niemożności – Elinor Ostrom o działaniu zbiorowym i zarządzaniu wspólnymi zasobami, „Współczesne Zarządzanie” 2012, 1. [Google Scholar]
 118. Hume D., Treatise on Human Nature, Oxford 1981, cz. II. [Google Scholar]
 119. Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 120. Jasiński K., Bóg jako „TY wieczne”. Dialogiczna filozofia boga Martina Bubera, „Idea” 2012, 24. [Google Scholar]
 121. Justyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Toruń 2009. [Google Scholar]
 122. Kamińska S., Arystoteles i jego światopogląd? Czyli komentarz do przekładu książki Franza Brentano Aristoteles und seine weltanschaung – Arystoteles i jego światopogląd, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, 2. [Google Scholar]
 123. Kamiński K., Święty Tomasz a tomizm(y) – zarys stanowiska S. Swieżawskiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2002–2003, 11–12. [Google Scholar]
 124. Kowalczyk S., Zarys filozofii polityki, Lublin 2008. [Google Scholar]
 125. Krąpiec M., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986. [Google Scholar]
 126. Krąpiec M., Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin 1963. [Google Scholar]
 127. Król M., Filozofia polityczna, Kraków 2008. [Google Scholar]
 128. Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, Wrocław 1972. [Google Scholar]
 129. Kruszelnicki W., Etyka jako aporetyka: Ricoeur – Derrida (o nową jakość dialogu między filozofią a pedagogiką), [w:] J. Rutkowiak et. al. (red.), Edukacja – moralność – sfera publiczna, Lublin 2007. [Google Scholar]
 130. Krzynówek-Arndt A., Dobro własne a dobro wspólne: wokół sporów w filozofii polityki XX wieku, [w:] F. Longchamps de Bérier et. al. (red.), Dobro wspólne: teoria i praktyka, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 131. Larsen Ø., Ethik und Demokratie – Die Entstehung des ethischen Denkens im demokratischen Stadtstaat Athen, Berlin–Hamburg 1990. [Google Scholar]
 132. Larsen Ø., Towards a New Ethical Imagination: Political and social values in a cosmopolitan world society, Turku 2012. [Google Scholar]
 133. Leon XIII, Aeterni Patris, Roma 1879. [Google Scholar]
 134. Levinson B., In Defense of Plato, Cambridge 1953. [Google Scholar]
 135. Locke J., Second Treatise of Government, Cambridge 1963. [Google Scholar]
 136. Majka J., Koncepcja dobra wspólnego w tomistycznej filozofii społecznej, „Roczniki Filozoficzne” 1969, 2. [Google Scholar]
 137. Málik J., Thinking about Karl Popper and Open Society, „Journal of Legal Theory” 2014, 15. [Google Scholar]
 138. Mamoń R., Etyka Jaquesa Lacana, „Studia Philosophiae Christianae” 1999, 2. [Google Scholar]
 139. Marks K., Engels F., Dzieła, Warszawa 1960, t. 1. [Google Scholar]
 140. Maryniarczyk A., Dlaczego tomizm dziś?, „Człowiek w kulturze” 1994, 2. [Google Scholar]
 141. Między etyką a polityką, „Człowiek – Świat – Polityka” 2015, 6–7. [Google Scholar]
 142. Młynarska-Sobaczewska A., Dobro wspólne jako kategoria normatywna, „Acta Universitatis Lodziensis” 2009, 49. [Google Scholar]
 143. Moskulak M., Zagadnienie relatywizmu w myśli Charlesa Taylora, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, 2. [Google Scholar]
 144. Mrozek M., Dobro wspólne wczoraj i dziś. Na marginesie lektury „Etyki nikomachejskiej” i „Summy teologicznej”, [w:] F. Longchamps de Bérier et. al. (red.), Dobro wspólne: teoria i praktyka, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 145. Mukurda K., Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 146. Novak M., Wolne osoby i dobro wspólne, Kraków 1998. [Google Scholar]
 147. Nowicki P., Charlesa Taylora dyskusja z naturalizmem, „Kultura i Wartości” 2014, 3. [Google Scholar]
 148. Olszewski H. (et. al.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2002. [Google Scholar]
 149. Ostrom E., Understanding Institutional Diversity, Princeton 2005. [Google Scholar]
 150. Peijuan J., Democratizing a Post-Totalitarian Regime in a Globalized Context, „Ritsumeikan Studies in Language and Culture” 2012, 4. [Google Scholar]
 151. Piechowiak M., Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego, „Kwartalnik Filozoficzny” 2003, 2. [Google Scholar]
 152. Piechowiak M., Platońskie widziadło sprawiedliwości, „Themis Polska Nova” 2013, 1. [Google Scholar]
 153. Pietrzyk M., Regulacje dotyczące handlu żywnością w kontekście dobra wspólnego, [w:] F. Longchamps de Bérier et. al. (red.), Dobro wspólne: teoria i praktyka, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 154. Popper K., Korrespondenz, Klagenfurt [zbiory przechowywane w Universitätsbibliothek]. [Google Scholar]
 155. Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 156. Popper K., The Open Society and its Enemies, London 1945 [pierwotna wersja tekstu powstawała w okresie 1938–1943]. [Google Scholar]
 157. Popper K., The Open Society and Its Enemies, Princeton 1977, t. 2. [Google Scholar]
 158. Poterała A., Estetyzacja etyki: projekt Michela Foucaulta w polemice z dorobkiem Oświecenia, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2011, 17. [Google Scholar]
 159. Rynkiewicz R., Uzasadnienie w etyce Emmanuela Lévinasa, „Kultura i Wartości” 2014, 3. [Google Scholar]
 160. Ryszka F. (et. al.), Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1973. [Google Scholar]
 161. Scott D., Platonic recollection, [w:] G. Fine, Plato, Oxford 1999, cz. I. [Google Scholar]
 162. Smrokowska-Reichmann A., Problemy z dyskursem: czytając Jürgena Habermasa, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, 25. [Google Scholar]
 163. Stępień A., Wstęp do filozofii, Lublin 2001. [Google Scholar]
 164. Stępień T., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 165. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 166. Sulmasa D., Four Basic notions of the common good, „St. John’s Law Review” 2001, 55. [Google Scholar]
 167. Szachaj A., Etyczne i polityczne dylematy ideologii wielokulturowości, [w:] D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków 2006. [Google Scholar]
 168. Szczepaniak A., Etyka woluntarystyczna w ujęciu Jana Burydana, „Człowiek – Świat – Polityka” 2015, 6–7. [Google Scholar]
 169. Szyfman L., O naukową metodologię w historii nauki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1956, 1–3. [Google Scholar]
 170. Śpiewak P., W stronę dobra wspólnego, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 171. Śpiewak P., W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998. [Google Scholar]
 172. Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, Kraków 2011, ks. II, cz. II. [Google Scholar]
 173. Tasak A., Kategoria dobra wspólnego jako podstawa dobrego państwa w refleksji polskich środowisk katolickich, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2014, 165. [Google Scholar]
 174. Taylor C., Plato’s totalitarianism, [w:] G. Fine, Plato, Oxford 1999, cz. II. [Google Scholar]
 175. Trzpil I., Etyka a moralność polityczna, „Doctrina” 2008, 5. [Google Scholar]
 176. Turek J., Zasada dobra wspólnego a demokracja. Próba analizy stanowiska J. Maritaina, „Annales” 2008, 1. [Google Scholar]
 177. Udoidem S., Authority and the Common Good in Social and Political Philosophy, Lanham 1988. [Google Scholar]
 178. Verpaalen A., Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin. Ein Beitrag zum Problem des Personalismus, Heidelberg 1964. [Google Scholar]
 179. Whitehead A., Process and Reality, New York 1929. [Google Scholar]
 180. Wild J., Plato’s Modern Enemies and The Theory of Natural Law, Chicago 1953. [Google Scholar]
 181. Wróbel Sz., Problem władzy moralnej. Specyfika wyjaśnienia funkcjonowania gramatyki moralnej w ujęciu Marca D. Hausera, „Principia” 2011, 54–55. [Google Scholar]
 182. Wróblewski W., Arystokratyzm Platona, Warszawa 1972. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Piotrowski, Krzysztof (2017). Piotrowski, K. . (2017). Idea „dobra wspólnego” w kontekście filozofii Platona a jej interpretacje. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(1), 99-118. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.143 (Original work published 2017)

MLA style

Piotrowski, Krzysztof. Piotrowski, K. . “Idea „Dobra Wspólnego” W Kontekście Filozofii Platona A Jej Interpretacje”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 1, 2017, pp. 99-118.

Chicago style

Piotrowski, Krzysztof. Piotrowski, Krzysztof . “Idea „Dobra Wspólnego” W Kontekście Filozofii Platona A Jej Interpretacje”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 1 (2017): 99-118. doi:10.7206/kp.2080-1084.143.