en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Prawo pracy i prawo administracyjne a prawo urzędnicze w Polsce

Mariusz Wieczorek
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.547

Abstrakt

Przywrócenie służby publicznej w Polsce stało się jednym z istotnych czynników wpływających na intensyfikację badań naukowych nad charakterem prawnym stosunków zatrudnienia w administracji publicznej. Ramy debaty w języku prawniczym wyznacza pojęcie prawa urzędniczego, którego zakres przedmiotowy oraz umiejscowienie w systemie prawa nie doczekało się powszechnej akceptacji. Prawo urzędnicze bywa zatem kwalifikowane jako część prawa pracy albo prawa administracyjnego, przy czym linię demarkacyjną poglądów w tym zakresie wyznacza przede wszystkim specjalizacja naukowa badacza. Artykuł jest głosem w debacie o przynależności gałęziowej prawa urzędniczego. Przyjęto, że o kwalifikacji stosunków prawnych do prawa pracy albo prawa urzędniczego przesądza podstawa jego nawiązania. Stąd analizie poddano umowę o pracę, powołanie mianowanie i wybór, jako akty kreujące prawny stosunek zatrudnienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawo urzędnicze jest częścią prawa pracy, a regulowane przez nie stosunki zatrudnienia są szczególnymi, ze względu na rodzaj pracy osób objętych prawem urzędniczym, stosunkami pracy.

Powiązania

 1. Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 2. Boć J., O umowie administracyjnej, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 3. Cieślak Z., Pracownicy administracji publicznej, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 4. Cybichowski Z., Encyklopedia prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), t. 2, Warszawa 1930. [Google Scholar]
 5. Dubowik A., Zatrudnianie na stanowiskach urzędniczych – aktualne problemy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, 2016, 23, s. 343–362. [Google Scholar]
 6. Duraj T., Komentarz do art. 48, pkt. 2, [w:] K.W. Baran (red.), Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, System Informacji prawnej LEX (dostęp: 28.04.2022). [Google Scholar]
 7. Florek L., Swoboda umów w stosunku pracy, [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 2, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 8. Giedrewicz-Niewińska A., Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 9. Górzyńska T., Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 10. Górzyńska T., Rozwój prawa urzędniczego w PRL, [w:] T. Górzyńska, J. Łętowski, Urzędnicy administracji państwowej, Warszawa 1986. [Google Scholar]
 11. Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 12. Jaroszyński M., Zagadnienia urzędnicze na obecnym etapie, „Państwo i Prawo” 1949, 4. [Google Scholar]
 13. Jaśkiewicz W., Stosunki służbowe w administracji, Warszawa–Poznań 1969. [Google Scholar]
 14. Kienzler H., Stehle S., Beamtenrecht Baden-Württemberg, Baden-Baden 2014. [Google Scholar]
 15. Kubot Z., Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia, [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000. [Google Scholar]
 16. Kuczyński T., Pojęcie stosunku służbowego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 11, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 17. Kuczyński T., Umowy o zatrudnienie służbowe, [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000. [Google Scholar]
 18. Lewandowicz-Machnikowska M., Stosunek pracy, [w:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 19. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 20. Liszcz T., Stosunki pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach administracji rządowej (służba cywilna), [w:] T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Lublin 2010. [Google Scholar]
 21. Liszcz T., Pozaumowne stosunki pracy, [w:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 22. Łętowski J., Podstawowe problemy nowego prawa urzędniczego, „Państwo i Prawo” 1983, z. 8. [Google Scholar]
 23. Musiała A., Stosunek pracy – zagadnienia podstawowe (część 1): czy kontrowersje wokół monistycznej bądź dualistycznej koncepcji stosunku pracy są rzeczywiście aktualne?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, 60(6), s. 10–16. [Google Scholar]
 24. Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2005. [Google Scholar]
 25. Sanetra W., Charakter prawny stosunku pracy, [w:] K.W. Baran, System prawa pracy, t. 2, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 26. Sobczyk A., Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 27. Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 28. Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 29. Stelina J., Przedmiot prawa pracy, t. 2, Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 30. Sypniewski Z., Stosunek pracy pracowników administracji państwowej – nawiązanie, zmiany, ustanie i treść, [w:] Łętowski J., Pracownicy administracji w PRL, Wrocław 1984. [Google Scholar]
 31. Sypniewski Z., Sytuacja prawna urzędników państwowych w świetle ustawy z 16 września 1982 r., Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, 45(3), s. 61–76. [Google Scholar]
 32. Szustakiewicz P., Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 33. Święcicki M., Przedmiot prawa pracy, [w:] Z. Salwa, W. Szubert, M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957. [Google Scholar]
 34. Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 35. Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych w formacjach mundurowych, Toruń 2017. [Google Scholar]
 36. Zieleniewski L., Prawo urzędnicze, Kraków 1937. [Google Scholar]
 37. Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Część I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986. [Google Scholar]
 38. Zieliński T., Problem stosunków służbowych a kodyfikacja prawa pracy w PRL, „Państwo i Prawo” 1974, 6. [Google Scholar]
 39. Zieliński T., Stosunek pracy i stosunek służbowy w administracji, [w:] J. Łętowski (red.), Pracownicy administracji w PRL, Wrocław 1984. [Google Scholar]
 40. Zieliński T., Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 41. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wieczorek, Mariusz (2022). Prawo pracy i prawo administracyjne a prawo urzędnicze w Polsce. (2022). Prawo pracy i prawo administracyjne a prawo urzędnicze w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 168–183. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.547 (Original work published 2022)

MLA style

Wieczorek, Mariusz. „Prawo Pracy I Prawo Administracyjne A Prawo Urzędnicze W Polsce”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 168–183.

Chicago style

Wieczorek, Mariusz. „Prawo Pracy I Prawo Administracyjne A Prawo Urzędnicze W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 168–183. doi:10.7206/kp.2080-1084.547.