en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

Administration – Regulatory or Mediating?

Joanna Smarż
Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.485

Abstrakt

Mediacja w procedurze administracyjnej jest nową instytucją, dającą szansę na bardziej przyjazne postrzeganie administracji publicznej, ale stwarzającą też wiele wątpliwości. Wynikają one przede wszystkim z charakteru władztwa administracyjnego organów administracji, ale nie tylko. Jako barierę wskazuje się bowiem także zasadę praworządności i prawdy obiektywnej oraz zasadę dobrowolności mediacji, która może zostać wykorzystana w niewłaściwy sposób, sprzeczny z założeniami ustawodawcy.
Jak wynika z analizy tytułowego zagadnienia, w postępowaniu administracyjnym jest miejsce na mediację. Jednak to, czy spełni ona pokładane w niej nadzieje, zależy w dużej mierze od postawy stron i organów administracji, a właściwie jej pracowników, dla których mediacja stanowi niewątpliwie wyzwanie nie tylko w płaszczyźnie procesowej, ale również mentalnościowej.
Wprowadzenie mediacji do k.p.a. należy ocenić pozytywnie przede wszystkim w odniesieniu do realizacji zasady wzbudzania zaufania obywateli do władzy publicznej. Mediacja może też stanowić skuteczny instrument eliminowania konfliktów w administracji, a przez to również przyczynić się do ograniczenia liczby spraw wymagających rozpatrzenia przez sądy administracyjne.
Ważne jednak, aby stworzona szansa została właściwie wykorzystana i aby nastąpiła dalsza transformacja charakteru administracji z władczej na mediacyjną, bardziej przyjazną podmiotom administrowanym. Jest to trend nie tylko polskiego ustawodawstwa, lecz także innych państw, za którym powinniśmy podążać.

Powiązania

 1. Adamiak B. [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, Code of Administrative Procedure: Commentary, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Adamiak B. [in:] J. Borkowski, Code of Administrative Procedure: Commentary, Legalis/el., 2017. [Google Scholar]
 3. Błaś A. [in:] J. Boć (ed.), Public Administration, Wrocław 2004. [Google Scholar]
 4. Bobrowicz M. Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 5. Boć J. [in:] J. Boć (ed.), Administrative Law, Wrocław 2010. [Google Scholar]
 6. Borkowski J., The Notion of Administrative Control, “Acta Universitatis Wratislaviensis, Review of Law and Administration II” 1972, 167. [Google Scholar]
 7. Bródka A., Dopuszczalność oraz zakres prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym, „ADR Arbitraż i Mediacja” 2020, 1. [Google Scholar]
 8. Celińska-Grzegorczyk K. [in:] R. Hauser, M. Wierzbowski, Code of Administrative Procedure: Commentary, Legalis/el, 2018. [Google Scholar]
 9. Federczyk W., Mediacja w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 10. Firlus J.G., Klonowski K., Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Casus” 2017, 86. [Google Scholar]
 11. Fisz I., Mediacja w postępowaniu administracyjnym – wybrane uwagi, „Casus” 2017, 87. [Google Scholar]
 12. Frey T., Office – Citizen Relation and Good Administrative Standards, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 13. Gajewski P., Code of Administrative Procedure. New Institutions: Comments on Chapters 5a, 8a, 14 and Sections IVa and VIIIa, Code of Administrative Procedure, Warszawa 2017, Legalis/el. [Google Scholar]
 14. Głąba P.M., Mediacyjna koncepcja ustalania stanu faktycznego w postępowaniu administracyjnym, „ADR Arbitraż i Mediacja” 2012, 3. [Google Scholar]
 15. Hauser R., Wierzbowski M. (eds.), Code of Administrative Procedure: Commentary, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Jakubowski A. [in:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Code of Administrative Procedure: Commentary, Legalis/el., p. 201. [Google Scholar]
 17. Jaśkowska M. [in:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (eds.), Instytucje prawa administracyjnego. System prawa administracyjnego, Vol. 1, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 18. Kalisz A., Mediacja administracyjna i sądowoadministracyjna, „Państwo i Prawo” 2018, 3. [Google Scholar]
 19. Kiełbus M., [in:] A. Legat, Code of Administrative Procedure – Practical Discussion of Amendments Effective as of 1 June 2017 – Standardised Text of the Law Highlighting the Amendments, Gdańsk 2017. [Google Scholar]
 20. Klonowski K., [in:] H. Knysiak-Sudyka (ed.), Code of Administrative Procedure: Commentary, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 21. Kmieciak Z., Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2016, 1. [Google Scholar]
 22. Kmieciak Z., W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 2015, 11. [Google Scholar]
 23. Kmieciak Z., Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2003, 10. [Google Scholar]
 24. Kmieciak Z., Mediation in Polish Administrative Law, [in:] H. Machińska (ed.), Mediation in Administrative Cases, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 25. Kmieciak Z., Mediation and Conciliation in Administrative Law, Cracow 2004. [Google Scholar]
 26. Kocot-Łaszczyca A., Łaszczyca G., Zasady postępowania mediacyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 27. Kordik A., Mediacja w postępowaniu administracyjnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „ADR Arbitraż i Mediacja” 2019, 3. [Google Scholar]
 28. Korybski A., Myślińska M., Equity of Mediation Proceedings in the Light of the Discourse Theory, “Studia Iuridica Lublinensia” 2011, 15. [Google Scholar]
 29. Kowalczyk K., Instytucja mediacji i jej znaczenie w administracji publicznej, „ADR Arbitraż i Mediacja” 2019, 2. [Google Scholar]
 30. Krawczyk A., [in:] Administrative Procedural Law, “System of Administrative Law” 2014, 9. [Google Scholar]
 31. Kulikowska-Kulesza J.E., Kościuk D.J., Modrzejewski A.K., Organ administracji publicznej w postępowaniu mediacyjnym, [in:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (eds.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 32. Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995, pp. 184–185. [Google Scholar]
 33. Majchrzak B., Problems of Defining Administrative Law (Based on Views in the Doctrine), “Public Law Quarterly” 2006, 3. [Google Scholar]
 34. Moore Ch.W., Mediation: Practical Strategies of Conflict Resolution, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 35. Morek R. [in:] E. Gmurzyńska (ed.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 36. Myślińska M., Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 37. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999. [Google Scholar]
 38. Płeszka K., Araszkiewicz M. [in:] M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka (eds.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 39. Przybysz P.M., Code of Administrative Procedure: Updated Commentary, LEX/el., 2019. [Google Scholar]
 40. Radosz K., Prawna ocena braku zgody na mediację, „Casus” 2019, 93/2019. [Google Scholar]
 41. Radziewicz P., Administrative Legal Concept of Public Control, “Public Law Quarterly” 2005, 4. [Google Scholar]
 42. Skóra A., The Idea of Mediation in Administrative Proceedings, “Mediator” 2004, 29(2). [Google Scholar]
 43. Skrzydło-Niżnik I., Essence and Types of Controlling Powers of State Administration, “Cracow Law Studies” 1987, 20. [Google Scholar]
 44. Smarż J., Instytucja mediacji w postępowaniu administracyjnym, „The Opole Studies in Administration and Law” 2018, 16, 1(4). [Google Scholar]
 45. Starościak J., System prawa administracyjnego, Vol. III, T. Rabska, J. Łętowski (eds.), Warszawa 1977. [Google Scholar]
 46. Stasz M., Optymalizacja działania administracji publicznej dzięki wykorzystaniu mediacji w postępowaniu administracyjnym, „ADR Arbitraż i Mediacja” 2020, 1. [Google Scholar]
 47. Szreniawski J., Zagadnienia relacji pracowników administracji publicznej z obywatelami w modernizującym się państwie, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka” 2011, 4(25). [Google Scholar]
 48. Tabernacka M., An Opinion Concerning a Proposed Mediation Submitted as Part of Team Work, [in:] Z. Kmieciak, Reform of the Administrative Proceedings Legislation: An Expert Team Report for 2012–2016, Warszawa 2017, http://www.nsa.gov.pl/archiwum-aktualnosci/uzupelniony-raport-ekspercki-nt-reforma-prawa-o-postepowaniu-administracyjnym,news,27,327.php?p=8 (as of 1 February 2020). [Google Scholar]
 49. Tabernacka M., Kulturowo-antropologiczna mediacyjność organów konsensualnych, “The Opole Studies in Administration and Law” 2018, 16, 1(4). [Google Scholar]
 50. Tabernacka M., Direct Citizen Participation in Determining Public Authorities’ Resolutions in Mediation Proceedings in Public Administration as an Element of Civic Society, [in:] J. Blicharz, J. Boć (eds.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009. [Google Scholar]
 51. Tabernacka M., Mediations – Counteracting Divisions in the Practice of Law Application, [in:] M. Tabernacka (ed.), Mediacje ponad podziałami, Wrocław 2013. [Google Scholar]
 52. Tabernacka M., Mediators and Mediating Institutions in the Administration Environment, “Review of Law and Administration” 2017, 111. [Google Scholar]
 53. Tabernacka M., Open Society and Mediation, [in:] M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (eds.), Mediacje w społeczeństwie otwartym, Wrocław 2012. [Google Scholar]
 54. Tabernacka M., Negotiation and Mediation in the Public Domain, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 55. Talma W., Mediation as an Alternative Method of Dispute Resolution, “Casus” 2019, 92. [Google Scholar]
 56. Taras W., Power – Public Administration – Trust, [in:] Administrative Control. Public Administration in the Spheres of Empire and Dominion, Rzeszów 2012. [Google Scholar]
 57. Wegner-Kowalska J., Główne idee projektu nowej kodyfikacji postępowania administracyjnego, „Administracja. Teoria–Dydaktyka–Praktyka” 2015, 3. [Google Scholar]
 58. Wegner-Kowalska J., Mediation in Administrative Cases – Questions and Doubts, “Research Papers of Administrative Judicature” 2017, 6. [Google Scholar]
 59. Wegner-Kowalska J., Mediation, [in:] Z. Kmieciak (ed.), An Expert Team Report for 2012–2016. Reform of the Administrative Proceedings Legislation, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 60. Wegner-Kowalska J., The Case for Including Mediation in the Code of Administrative Procedure, “Public Law Review” 2016, 11. [Google Scholar]
 61. Wegner-Kowalska J., The Idea of Mediation in Administrative Proceedings, “Public Law Review” 2016, 10. [Google Scholar]
 62. Wilbrandt-Gotowicz M., Mediacja w postępowaniu administracyjnym jako nowy instrument prawny, [in:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (eds.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 63. Wilbrandt-Gotowicz M., [in:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, Updated Commentary on the Code of Administrative Procedure, LEX/el, 2018. [Google Scholar]
 64. Wójcik A., Mediacja jako nowy instrument znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego w kształtowaniu nowoczesnej administracji, „Młody Jurysta” 2018, 4. [Google Scholar]
 65. Zięba-Załucka H., Demokracja a biurokracja, Samorząd Terytorialny, Iss. 7–8/2011. [Google Scholar]
 66. Zimmermann J., Administrative Law, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 67. Zimmermann M., Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Poznań 1959. [Google Scholar]
 68. Żołądź J., Bariery rozwoju mediacji w sferze administracji publicznej w Polsce. Refleksje teoretyczno-praktyczne, „ADR Arbitraż i Mediacja” 2012, 2. [Google Scholar]
 69. Żukowski M., Problematyka wykształcenia urzędników państwowych i samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2010, 10. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Smarż, Joanna (2021). Administration – Regulatory or Mediating?. (2021). Administration – Regulatory or Mediating?. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 276-294. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.485 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Smarż, Joanna. „Administration – Regulatory Or Mediating?”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 276-294.

Chicago style

Smarż, Joanna. „Administration – Regulatory Or Mediating?”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 276-294. doi:10.7206/kp.2080-1084.485.