en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Tom 13 
Numer 3

Tax Reliefs and Exemptions as the Public Subjective Rights of the Taxpayer

Monika Munnich
John Paul II Catholic University of Lublin

Grzegorz Matysek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.481

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy unormowane w prawie podatkowym liczne ulgi i zwolnienia można zakwalifikować do publicznych praw podmiotowych podatnika.
Udzielenie odpowiedzi na tak sformułowane pytania wymaga weryfikacji hipotezy badawczej, w myśl której ulgi i zwolnienia podatkowe unormowane w przepisach prawa podatkowego są wbrew orzecznictwu TK oraz NSA prawami podmiotowymi podatnika.
W piśmiennictwie podatkowym nie ma w zasadzie publikacji poświęconych tytułowej problematyce postrzegania ulg i zwolnień jako praw podmiotowych podatnika.
Zasadniczy wniosek zaprezentowany w konkluzjach sprowadza się do stwierdzenia, że za prawa podmiotowe podatnika można uznać jedynie systemowe ulgi podatkowe oraz tylko te systemowe zwolnienia, które łącznie spełniają dwa warunki. Po pierwsze mają charakter zwolnień dyspozytywnych, czyli takich, gdy podatnikowi przysługuje prawo do dokonania wyboru. Po wtóre, skorzystanie ze zwolnienia nie może być uzależnione od uznania administracyjnego. W przypadku systemowych ulg podatkowych weryfikacja pierwszego etapu jest zawsze pozytywna, bez wątpienia bowiem wszystkie ulgi systemowe unormowane w ustawach podatkowych są prawami podmiotowymi podatnika.

Powiązania

 1. Błaś A., Ochrona praw podmiotowych jednostki wobec decyzji administracyjnej uznaniowej nie podlegającej merytorycznej kontroli sądu administracyjnego, [in:] E. Ura (ed.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2020, pp. 11–17. [Google Scholar]
 2. Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, [in:] Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001, pp. 225–226. [Google Scholar]
 3. Dowgier R., Uznanie w prawie podatkowym, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2011, XII, pp. 73–79. [Google Scholar]
 4. Stahl M. (ed.), Duniewska Z., Jaworska-Dębska B. et al., Prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 5. Durczyńska M., Zakres ulg w polskim systemie podatkowym, [in:] H. Dzwonkowski, J. Kulicki (eds.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Warsaw 2016, pp. 436–455. [Google Scholar]
 6. Dzwonkowskiego H., Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, „Glosa” 1999, 6, pp. 1–6. [Google Scholar]
 7. Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2011. [Google Scholar]
 8. Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946. [Google Scholar]
 9. Marusik J., Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym, „Studia BAS” 2018, 2(54), pp. 67–91. [Google Scholar]
 10. Mastalski R., Prawo podatkowe, Warsaw 2012. [Google Scholar]
 11. Morawski W., Pojęcie ulgi podatkowej w Ordynacji podatkowej, [in:] Regulacje prawno- podatkowe i rozwiązania finansowe. Pro publico bono. Księga jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2002, pp. 175–188. [Google Scholar]
 12. Morawski W., Charakter prawa do ulgi lub zwolnienia podatkowego, [in:] E. Ura (ed.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2002. [Google Scholar]
 13. Morawski W., Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdańsk 2003. [Google Scholar]
 14. Morawski W., Ulgi i zwolnienia podatkowe, [in:] B. Brzeziński (ed.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009, pp. 249–264. [Google Scholar]
 15. Możyłowski P., Treść uzasadnienia decyzji w sprawie ulgi podatkowej – glosa do wyroku WSA z 3 września 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 321/14, „Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne” 2015, 2, pp. 73–85. [Google Scholar]
 16. Münnich M., Deklaracja Praw Podatnika, [in:] B. Kucia-Guściora, M. Burzec (eds.), Przywileje podatkowe, Lublin 2013, pp. 9–10. [Google Scholar]
 17. Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 18. Prejs E., Nadużycie prawa podmiotowego w prawie podatkowym, PP, No. 10/2006, pp. 29–40. [Google Scholar]
 19. Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, SPP, No. 1/2006, pp. 43–123. [Google Scholar]
 20. Ślifirczyk M., Wykonanie, niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 21. Tomaszewska K., Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jednostki, pp. 113–134, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39984/06_Katarzyna_Tomaszewska.pdf (accessed: 11.09.2020). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Munnich, Monika & Matysek, Grzegorz (2021). Tax Reliefs and Exemptions as the Public Subjective Rights of the Taxpayer. (2021). Tax Reliefs and Exemptions as the Public Subjective Rights of the Taxpayer. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3). https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.481

MLA style

Munnich, Monika and Matysek, Grzegorz. „Tax Reliefs And Exemptions As The Public Subjective Rights Of The Taxpayer”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021.

Chicago style

Munnich, Monika and Matysek, Grzegorz. „Tax Reliefs And Exemptions As The Public Subjective Rights Of The Taxpayer”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021). doi:10.7206/kp.2080-1084.481.