en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2019 
Tom 11 
Numer 4

Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego

Wanda Stojanowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

Mirosław Kosek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

2019 11 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.347

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena projektu nowego Kodeksu rodzinnego opracowanego przez społeczną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka w zakresie celowości i zasadności projektowanych w nim zmian, a także analiza jego wybranych szczegółowych rozwiązań w kontekście ich wpływu na ochronę dobra dziecka. Wspomniane kwestie szczegółowe dotyczą m.in. problematyki władzy rodzicielskiej oraz materialno-prawnych przesłanek rozwodu. Projektowane w tym zakresie zmiany, tj. zastąpienie instytucji władzy rodzicielskiej „odpowiedzialnością rodzicielską” oraz wprowadzenie nowej prze-słanki rozwodowej w postaci sprzeczności rozwodu z zasadami prawa rodzinnego autorzy artykułu oceniają jednoznacznie negatywnie. Autorzy artykułu krytycznie oceniają również procedurę przygotowania omawianego projektu. Ich zdaniem obowiązujący Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie jest anachronicznym aktem prawnym i nadal może i powinien pełnić rolę podstawowego regulatora stosunków prawnorodzinnych w naszym kraju. Propozycja zastąpienia go nowym kodeksem nie znajduje wystarczającego uzasadnienia ani prawnego, ani społecznego, a jego uchwalenie może okazać się niebezpieczne dla stabilności regulacji prawnoro-dzinnych, ukształtowanej ostatnimi nowelizacjami prawa rodzinnego oraz sprzeczne z zasadą ochrony dobra dziecka.

Powiązania

 1. Fiedorczyk P., Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964), Białystok 2014. [Google Scholar]
 2. Jaros P., Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 3. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 4. Kosek M., O odpowiedzialne i uzasadnione nowelizowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na przykładzie projektu Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Praw Dzieci do Obojga Rodziców z 10 marca 2016 roku, [w:] S. Godek, R. Kamińska (red.), Przyszłość rodziny w UE, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 5. Mik C., Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych, [w:] L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 209–224. [Google Scholar]
 6. Radwański Z. (red.), Zielona Księga. Optymalna wersja Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 7. Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 8. Stojanowska W., Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2019, 1. [Google Scholar]
 9. Stojanowska W., Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej a stan prawny obowiązujący w Polsce, [w:] Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 10. Stojanowska W., [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Stojanowska W., Kosek M., O rzekomej potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego, [w:] Anna Tarwacka (red.), Tempora mutantur cum legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Stojanowska W., Kosek M., Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, pod red. W. Stojanowskiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 13. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 14. Swaczyna B., Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda, [w:] P. Machnikowski, J. Gołaczyński (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 15. Winiarz J., Socjalistyczne prawo rodzinne PRL. Ewolucja – stan prawny – perspektywy, „Studia Prawnicze” 1974, 4(42). [Google Scholar]
 16. Fiedorczyk P., Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964), Białystok 2014. [Google Scholar]
 17. Jaros P., Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 18. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 19. Kosek M., O odpowiedzialne i uzasadnione nowelizowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na przykładzie projektu Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Praw Dzieci do Obojga Rodziców z 10 marca 2016 roku, [w:] S. Godek, R. Kamińska (red.), Przyszłość rodziny w UE, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 20. Mik C., Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych, [w:] L. Ogiegła, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 209–224. [Google Scholar]
 21. Radwański Z. (red.), Zielona Księga. Optymalna wersja Kodeksu Cywilnego, Warszawa 2006. [Google Scholar]
 22. Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 23. Stojanowska W., Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2019, 1. [Google Scholar]
 24. Stojanowska W., Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej a stan prawny obowiązujący w Polsce, [w:] Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy, t. 1, Prawo rodzinne, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 25. Stojanowska W., [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 26. Stojanowska W., Kosek M., O rzekomej potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego, [w:] Anna Tarwacka (red.), Tempora mutantur cum legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 27. Stojanowska W., Kosek M., Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, pod red. W. Stojanowskiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 28. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 29. Swaczyna B., Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda, [w:] P. Machnikowski, J. Gołaczyński (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 30. Winiarz J., Socjalistyczne prawo rodzinne PRL. Ewolucja – stan prawny – perspektywy, „Studia Prawnicze” 1974, 4(42). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Stojanowska, Wanda & Kosek, Mirosław (2019). Stojanowska, W. , & Kosek, M. . (2019). Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(4), 144-163. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.347 (Original work published 2019)

MLA style

Stojanowska, Wanda and Kosek, Mirosław. Stojanowska, W. , i M. Kosek. „Zagrożenie Dobra Dziecka Przez Nieprofesjonalne Próby Tworzenia Nowego Kodeksu Rodzinnego”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 11, nr 4, 2019, ss. 144-163.

Chicago style

Stojanowska, Wanda and Kosek, Mirosław. Stojanowska, Wanda , i Mirosław Kosek. „Zagrożenie Dobra Dziecka Przez Nieprofesjonalne Próby Tworzenia Nowego Kodeksu Rodzinnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, nr 4 (2019): 144-163. doi:10.7206/kp.2080-1084.347.