en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 3

Postulat jasności prawa. Plain language czy praca edukacyjna

Agnieszka Choduń
Uniwersytet Szczeciński

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.239

Abstrakt

W artykule podniesiono kilka aspektów jasności tekstów aktów prawnych w od- niesieniu do jej rozumienia przez różne podmioty (ekspertów i laików). Są to jednocześnie dwa różne punkty widzenia i dwie różne propozycje mające pomóc w zrozumieniu prawa (tekstów aktów prawnych). Artykuł koncentruje się na zagadnieniach: (1) znaczenia jasności tekstu aktu prawnego (jako tekstu, który nie jest tekstem użytkowym), (2) kompetencji językowej, kompetencji komunikacyjnej, prawniczej kompetencji komunikacyjnej, (3) dyskursu prawniczego, (4) zagadnieniu uproszczenia języka tekstu aktu prawnego jako remedium zapewniającego jasność prawa, (5) edukacji rozwijającej prawniczą kompetencję komunikacyjną.

Powiązania

 1. Bogucki O., Choduń A., Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konsty- tucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego, [w:] M. Aleksandrowicz,A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa, Białystok 2014. [Google Scholar]
 2. Choduń A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2018. [Google Scholar]
 3. Choduń A., Leksyka tekstów aktów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny" 2006, 4. [Google Scholar]
 4. Choduń A., Maciej Zieliński's (derivative) concept of legal interpratation, „Studia Prawa Publicznego" 2015, 2, s. 111-125. [Google Scholar]
 5. Choduń A., Norma językowa a dyrektywy redagowania tekstów aktów prawnych, [w:] S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Szczecin 2006, s. 47-53. [Google Scholar]
 6. Choduń A., Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym polszczyzny, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 7. Choduń A., Zieliński M., Język urzędowy a język urzędników. Precyzja, adekwatność, komu- nikatywność, [w:] I Kongres Języka Urzędowego 30-31 października 2012 r. Kancelaria Senatu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 8. Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" Prace z Nauk Politycznych, 1986, 26. [Google Scholar]
 9. Gruszczyński W., Ogrodniczuk M. (red.), Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Jadacka H., Dlaczego nie wszyscy mogą zrozumieć teksty prawne, [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, A. Pawelec (red.), Prawo, język, etyka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 11. Malinowski A., Komunikatywność polskich kodeksów, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, 1, s. 24-33. [Google Scholar]
 12. Malinowski A., Odesłanie jako metoda zwiększania jednoznaczności i spójności tekstu prawnego, [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, media, Warszawa 2011, s. 83-93. [Google Scholar]
 13. Markowski A., Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Warszawa 1992 [Google Scholar]
 14. Piekot T., Ruch prostego języka - korzyści i zagrożenia (Standard „plain language" jako język przyjazny obywatelom), [w:] I Kongres Języka Urzędowego 30-31 października 2012 r. Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 169-197. [Google Scholar]
 15. Swales J.M., Genre Analysis. English in academic and research settings, Cambridge 1990. [Google Scholar]
 16. Wronkowska S., Zieliński M., O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, „Studia Prawnicze" 1985, 3-4. [Google Scholar]
 17. Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972. [Google Scholar]
 18. Zieliński M., Języki prawne i prawnicze, [w:] W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 1999, s. 50-74. [Google Scholar]
 19. Zieliński M., O potrzebie nauczania języka prawa, [w:] W. Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Kraków 1998, s. 103-111. [Google Scholar]
 20. Zieliński M., Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia, [w:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą. Kancelaria Senatu, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 21. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa (wyd. od 1. z 2002 r. od 7. z 2017 r.). [Google Scholar]
 22. Zych N., Idea plain language a teksty prawne, „Przegląd Legislacyjny" 2016, 3, s. 65-90. [Google Scholar]
 23. Bogucki O., Choduń A., Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konsty- tucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego, [w:] M. Aleksandrowicz,A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa, Białystok 2014. [Google Scholar]
 24. Choduń A., Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Szczecin 2018. [Google Scholar]
 25. Choduń A., Leksyka tekstów aktów prawnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny" 2006, 4. [Google Scholar]
 26. Choduń A., Maciej Zieliński's (derivative) concept of legal interpratation, „Studia Prawa Publicznego" 2015, 2, s. 111-125. [Google Scholar]
 27. Choduń A., Norma językowa a dyrektywy redagowania tekstów aktów prawnych, [w:] S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Szczecin 2006, s. 47-53. [Google Scholar]
 28. Choduń A., Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym polszczyzny, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 29. Choduń A., Zieliński M., Język urzędowy a język urzędników. Precyzja, adekwatność, komu- nikatywność, [w:] I Kongres Języka Urzędowego 30-31 października 2012 r. Kancelaria Senatu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 30. Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" Prace z Nauk Politycznych, 1986, 26. [Google Scholar]
 31. Gruszczyński W., Ogrodniczuk M. (red.), Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 32. Jadacka H., Dlaczego nie wszyscy mogą zrozumieć teksty prawne, [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, A. Pawelec (red.), Prawo, język, etyka, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 33. Malinowski A., Komunikatywność polskich kodeksów, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, 1, s. 24-33. [Google Scholar]
 34. Malinowski A., Odesłanie jako metoda zwiększania jednoznaczności i spójności tekstu prawnego, [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, media, Warszawa 2011, s. 83-93. [Google Scholar]
 35. Markowski A., Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Warszawa 1992 [Google Scholar]
 36. Piekot T., Ruch prostego języka - korzyści i zagrożenia (Standard „plain language" jako język przyjazny obywatelom), [w:] I Kongres Języka Urzędowego 30-31 października 2012 r. Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 169-197. [Google Scholar]
 37. Swales J.M., Genre Analysis. English in academic and research settings, Cambridge 1990. [Google Scholar]
 38. Wronkowska S., Zieliński M., O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, „Studia Prawnicze" 1985, 3-4. [Google Scholar]
 39. Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972. [Google Scholar]
 40. Zieliński M., Języki prawne i prawnicze, [w:] W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków 1999, s. 50-74. [Google Scholar]
 41. Zieliński M., O potrzebie nauczania języka prawa, [w:] W. Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Kraków 1998, s. 103-111. [Google Scholar]
 42. Zieliński M., Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia, [w:] Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą. Kancelaria Senatu, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 43. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa (wyd. od 1. z 2002 r. od 7. z 2017 r.). [Google Scholar]
 44. Zych N., Idea plain language a teksty prawne, „Przegląd Legislacyjny" 2016, 3, s. 65-90. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Choduń, Agnieszka (2018). Postulat jasności prawa. Plain language czy praca edukacyjna. (2018). Postulat jasności prawa. Plain language czy praca edukacyjna. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 226-244. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.239 (Original work published 2018)

MLA style

Choduń, Agnieszka. „Postulat Jasności Prawa. Plain Language Czy Praca Edukacyjna”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 3, 2018, ss. 226-244.

Chicago style

Choduń, Agnieszka. „Postulat Jasności Prawa. Plain Language Czy Praca Edukacyjna”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 3 (2018): 226-244. doi:10.7206/kp.2080-1084.239.