en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 3/2023 
Volume 15 
Issue 1

Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Rozważania na tle udostępnienia zezwolenia na zbieranie odpadów

Anna Barczak
Uniwersytet Szczeciński

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.573

Abstract

The purpose of this study is to investigate how the environmental authority proceeds when they receive a freedom of information request and when such a request pertains to a waste collection licence. This objective is closely accompanied by the research problem worded as follows:
1) Is an authority allowed to share information about a waste collection licence as requested under the freedom of information principle even though it is information about the environment and its protection?
2) Which pieces of information included in a waste collection licence are shared as public information and which as information about the environment and its protection?
The achievement of the research objective and solving the scientific problem served to put forward a research hypothesis that information on a waste collection licence is shared under the Environmental Law. Nevertheless, certain elements of information in waste collection licences are public information. The method of interpretation of the law in force was employed in this paper to achieve the above-mentioned scientific outputs

References

 1. Badowski M., Dostęp do informacji publicznej jednostek samorządu terytorialnego: Nadużycie prawa, „Prawo i Więź” 2021, 4(38), s. 430–443. [Google Scholar]
 2. Bar M., Jendrośka J., Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX/el. 2014, Dział II, https://sip.lex.pl/#/commentary /587713522/510962?tocHit=1 (dostęp: 13.09.2022). [Google Scholar]
 3. Baran B., Południak-Gierz K., Aspekt podmiotowy udostępniania informacji publicznej na przykładzie regulacji polskich i szwedzkich, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, 10. [Google Scholar]
 4. Bidziński M., Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, 4. [Google Scholar]
 5. Czerw J., Dostęp do informacji publicznej w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, 11. [Google Scholar]
 6. Dolnicki B., Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] J. Korczak, J. Szreniawski (red.), Cywilizacja administracji publicznej. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 7. Gapski M.P., Zwalczanie bezczynności i przewlekłości postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, „Prawo i Więź” 2021, 1(35). [Google Scholar]
 8. Gapski M.P., W kwestii charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej, „Studia Prawnicze KUL” 2020, 3. [Google Scholar]
 9. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 10. Gruszecki K., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyd. 3, LEX/el. 2020, art. 8, https://sip.lex.pl/#/commentary/587244958/613914/gruszecki-krzysztof-komentarz-do-ustawy-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowiskui-jego-ochronie…?cm=URELATIONS (dostęp: 13.09.2022). [Google Scholar]
 11. Haładyj A, Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016, art. 1, https://sip.lex.pl/#/commentary/587674309/514753(dostęp: 14.09.2022). [Google Scholar]
 13. Knopkiewicz A., O nadużyciu prawa do informacji publicznej, „Państwo i Prawo” 2004, 10. [Google Scholar]
 14. Kowalski M., Nadużycie prawa do informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, 2. [Google Scholar]
 15. Maciejewski M. (red.), Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 16. Murzydło J., Czy informacja o środowisku stanowi informację publiczną?, „Czas Informacji” 2011, 4. [Google Scholar]
 17. Nowak H., Dostęp do informacji publicznej a decyzja o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29.05.2008 r., IV SA/Po 547/07, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, 4. [Google Scholar]
 18. Pieńczykowski M., Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnych” 2017, 6. [Google Scholar]
 19. Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, LEX/el. 2010, art. 8, https://sip.lex.pl/#/commentary/587540012/337452/rakoczy-bartosz-ustawa-oudostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udziale…?cm=URELATIONS (dostęp: 13.09.2022). [Google Scholar]
 20. Różowicz K., Nadużycie prawa do informacji o środowisku, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, 1. [Google Scholar]
 21. Sibiga G., Prawne formy działania podmiotów udostępniających informację publiczną na żądanie indywidualne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, 3. [Google Scholar]
 22. Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, „Samorząd Terytorialny” 2003, 11. [Google Scholar]
 23. Sobczak J., Dostęp do informacji publicznej – zagadka i parawan, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, 1. [Google Scholar]
 24. Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. 4, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 25. Szustakiewicz P., Rażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2021, 1–2. [Google Scholar]
 26. Szustakiewicz P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. (sygn. akt I OSK 3521/15), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnych” 2018, 3. [Google Scholar]
 27. Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, 10. [Google Scholar]
 28. Taras W., Pojęcie „informacja” jako narzędzie badania administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2000, 12. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Barczak, Anna (2023). Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Rozważania na tle udostępnienia zezwolenia na zbieranie odpadów. (2023). Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Rozważania na tle udostępnienia zezwolenia na zbieranie odpadów. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 101-114. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.573 (Original work published 3/2023AD)

MLA style

Barczak, Anna. “Dostęp Do Informacji Publicznej A Dostęp Do Informacji O Środowisku I Jego Ochronie. Rozważania Na Tle Udostępnienia Zezwolenia Na Zbieranie Odpadów”. 3/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 101-114.

Chicago style

Barczak, Anna. “Dostęp Do Informacji Publicznej A Dostęp Do Informacji O Środowisku I Jego Ochronie. Rozważania Na Tle Udostępnienia Zezwolenia Na Zbieranie Odpadów”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 1 (2023): 101-114. doi:10.7206/kp.2080-1084.573.