en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2022 
Volume 14 
Issue 2

Wpływ informatyzacji administracji publicznej na reformę podziału terytorialnego na przykładzie Estonii

Jan Izdebski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.522

Abstract

Public administration undergoes constant changes in its basic forms of functioning and ongoing organisational structures. The introduced changes result from the necessity of adjusting to changes of scene and realized reforms of regime, which, next to changes in the public administration, concern the whole structure of a given state. The most important regime changes which are also connected with the structure of the public administration include changes in the territorial division of that state. The changes in this area result from social, economic and demographic changes, they are also very often dictated by a change in the legislator’s vision regarding the holistic system of managing public matters and the performance of public tasks. Nowadays, these traditional criteria are overlapped with dependencies resulting from computerisation processes that influence the application of administrative and legal regulations and the forms of the performance of public tasks.
The processes also concern the forms of contact and information flow between citizens and public entities. The management of a high level of computerisation in the area of administration processes, as observed in Estonia, allows for making the organisational structures of the state and public administration real while preserving, or even enhancing, the standards of the availability of public provisions and the performance of public tasks.

References

 1. Ciechanowska J., Ustrój administracyjny i organy administracji rządowej, [w:] S. Sagan (red.), Ustrój państwowy Republiki Estonii, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 2. Ciechanowska J., Władze lokalne, [w:] S. Sagan (red.), Ustrój państwowy Republiki Estonii, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 3. Chlewicki M., Kędzierska A., Oranowski M., Elektroniczna administracja w Estonii, „Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji, Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2010, zeszyt 4. [Google Scholar]
 4. Cieślak Z., Administracja w działaniu – zagadnienia podstawowe, [w:] Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 5. Czakowski M., E‑voting na przykładzie Estonii i Brazylii, „Studia BAS” 2011, nr 3(27). [Google Scholar]
 6. Dawidowicz W., Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 7. Elżanowski M., Przesłanki reform podziału terytorialnego. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 8. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Randma-Liiv, T., Pesti, C., Public administration characteristics and performance in EU28: Estonia, red. G. Hammerschmid, N. Thijs, Publications Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2767/74735 (dostęp: 25.01.2022). [Google Scholar]
 9. Grodzka D., E-Administracja w Polsce, „Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze. Biuro Analiz Sejmowych” 2007, nr 18. [Google Scholar]
 10. Jełowicki M., Nauka administracji. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 11. Kalita I. (red.), Jak współtworzyć nowoczesne państwo na miarę XXI wieku. Propozycje innowacyjnych rozwiązań dla sektora publicznego i sfery obywatelskiej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 12. Knosala E., Zacharko L., Matan A., Nauka administracji, Kraków 2000. [Google Scholar]
 13. Konstytucja Republiki Estońskiej przyjęta przez obywateli Republiki Estońskiej w referendum przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 1992 r., Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 14. Leoński Z., Podział terytorialny, [w:] J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego. Tom I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977. [Google Scholar]
 15. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 16. Lõhmus M., The Merger Contracts Signed During the 2017 Administrative Reform, https:// haldusreform.fin.ee/ (dostęp: 1.10.2021). [Google Scholar]
 17. Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 18. Małek M., Kudaj P., Dobre praktyki estońskiej e-administracji. Rekomendacje dla Polski, „Rocznik Administracji Publicznej” 2017, nr 3. [Google Scholar]
 19. Mednis A., Rewolucja technologiczna w zarządzaniu publicznym. E-administracja, [w:] D. Sześciło (red.), Administracja i Zarządzanie Publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 20. Niczyporuk J., Reforma funkcjonalna administracji publicznej, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów 2002. [Google Scholar]
 21. Noorkoiv R, The Background Factors and Trends of the Administrative Reform, https://haldusreform.fin.ee/ (dostęp: 1.10.2021). [Google Scholar]
 22. Nowoczesne rozwiązania w miejskim transporcie publicznym w państwach Inicjatywy Trójmorza. Estonia, www.nist.gov.pl (dostęp dnia 25.01.2022). [Google Scholar]
 23. Piecha J., Podziały terytorialne państwa, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 24. Raś K., Estonia jako lider w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2018, nr 68(1641). [Google Scholar]
 25. Sakowicz M., Struktury terytorialne państwa – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa” 2012, nr 1. [Google Scholar]
 26. Sepp V., The New Territorial Pattern in Estonia, https://haldusreform.fin.ee/ (dostęp: 1.10.2021). [Google Scholar]
 27. Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Izdebski, Jan (2022). Wpływ informatyzacji administracji publicznej na reformę podziału terytorialnego na przykładzie Estonii. (2022). Wpływ informatyzacji administracji publicznej na reformę podziału terytorialnego na przykładzie Estonii. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 47-59. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.522 (Original work published 6/2022AD)

MLA style

Izdebski, Jan. “Wpływ Informatyzacji Administracji Publicznej Na Reformę Podziału Terytorialnego Na Przykładzie Estonii”. 6/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 47-59.

Chicago style

Izdebski, Jan. “Wpływ Informatyzacji Administracji Publicznej Na Reformę Podziału Terytorialnego Na Przykładzie Estonii”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 2 (2022): 47-59. doi:10.7206/kp.2080-1084.522.