en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 12/2021 
Volume 13 
Issue 4

Czy potrzebna jest prekluzja dowodowa w procedurach podatkowych

Leonard Etel
Uniwersytet w Białymstoku

Dariusz Strzelec
Uniwersytet Łódzki

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.494

References

 1. Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kpa, „Państwo i Prawo” 1960, 3. [Google Scholar]
 2. Borkowski J., Normy prawa materialne i formalne a pojęcie procedury administracyjnej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1982, 28. [Google Scholar]
 3. Brzeziński B., Masternak M., O tak zwanym ciężarze dowodu w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2004, 5. [Google Scholar]
 4. Brzeziński B., Ordynacja podatkowa, „Przegląd Podatkowy” 1997, 11. [Google Scholar]
 5. Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 6. Etel L., Decyzje określające i stwierdzające nadpłatę, [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, Białystok 2007. [Google Scholar]
 7. Etel L., Udzielanie przedsiębiorcom ulg w spłacie podatków, „Prawo i Podatki” 2007, 9. [Google Scholar]
 8. Gajda-Roszczynialska K., System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, 1. [Google Scholar]
 9. Głuchowski J., Ordynacja podatkowa: oczekiwania, treść, ocena, [w:] Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa. Studia z zakresu ordynacji podatkowej, Toruń 1998. [Google Scholar]
 10. Izydorczyk J., Zasada prawdy materialnej a prekluzja dowodowa w postępowaniu karnym odwoławczym, [w:] Z. Sobolewski, G. Arytmiak (red.), Zasada prawdy materialnej, Kraków 2006. [Google Scholar]
 11. Klich-Rump J., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 12. Klonowiecki W., Strona w postępowaniu administracyjnym, Lublin 1938. [Google Scholar]
 13. Kmiecik R., Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 14. Kuberska W., Prekluzja materiału procesowego jako sposób koncentracji procesu cywilnego, cz. 1, „Radca Prawny” 2008, 3. [Google Scholar]
 15. Piasecki K., Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz sądu najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 16. Resich Z., Badania interdyscyplinarne z zakresu prawa procesowego, „Państwo i Prawo” 1983, 11. [Google Scholar]
 17. Siedlecki W., Prawo procesowe cywilne a inne działy prawa, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1969, 3–4. [Google Scholar]
 18. Siedlecki W., Rola sądu w postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo” 1966, 12. [Google Scholar]
 19. Siedlecki W., Zasada kontradyktoryjna i zasada śledcza w polskim procesie cywilnym, „Państwo i Prawo” 1953, 1. [Google Scholar]
 20. Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 21. Strzelec D., Przepisy postępowania podatkowego a przepisy innych gałęzi prawa procesowego – cechy przesadzające o kształcie postępowania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, 11. [Google Scholar]
 22. Tarno J.P, Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego jako sterowanie społeczne, „Studia Prawo-Ekonomiczne” 1983, 31. [Google Scholar]
 23. Turek J., Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Zakamycze 2003. [Google Scholar]
 24. Wajnes I., Ochrona praw i interesów jednostki w postępowaniu administracyjnym, Wilno 1939. [Google Scholar]
 25. Wengerek E., Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1958. [Google Scholar]
 26. Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 27. Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 28. Zieliński Z., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Etel, Leonard & Strzelec, Dariusz (2021). Czy potrzebna jest prekluzja dowodowa w procedurach podatkowych. (2021). Czy potrzebna jest prekluzja dowodowa w procedurach podatkowych. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 88–105. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.494 (Original work published 12/2021AD)

MLA style

Etel, Leonard and Strzelec, Dariusz. “Czy Potrzebna Jest Prekluzja Dowodowa W Procedurach Podatkowych”. 12/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 4, 2021, pp. 88–105.

Chicago style

Etel, Leonard and Strzelec, Dariusz. “Czy Potrzebna Jest Prekluzja Dowodowa W Procedurach Podatkowych”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, no. 4 (2021): 88–105. doi:10.7206/kp.2080-1084.494.