en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 3/2021 
Volume 13 
Issue 1

Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji publicznej w Polsce

Jakub Dorosz-Kruczyński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.435

Abstract

In the judgement C-403/16 Soufiane El Hassani v. Polish Foreign Office European Court of Justice noticed that provisions of internal law cannot limit the right to judical-review established in art. 32 par. 3 of Visa Code. The regulation must be interpreted in context of EU Charter of Fundamental Rights. Meanwhile the sentence was answer to question of Polish Supreme Administrative Court and it arose under Administrative Courts Proceedings Act which prohibits performing judicial review over visa decisions. The aim of the paper is to explain that judicial review at those issues may be effectively performed by common courts, without damaging visa-applicants rights. The possibility comes from wide definition of civil case in code of civil procedure and attribution of common courts in some public administration cases.

References

 1. Białocerkiewicz J., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r. (sygn. akt P. 12/99), „Przegląd Sejmowy” 2001, 4(45). [Google Scholar]
 2. B. Banaszak, uwagi do art. 184, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis. [Google Scholar]
 3. Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Daniel P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 września 2012 r., I OSK 1816/12, OSP 2013, 10. [Google Scholar]
 5. Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz. Art. 1–729, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Góral J., Hauser J., Trzciński J. (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 7. Hauser R., Kabat A., Właściwość sądów administracyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, 76(2). [Google Scholar]
 8. Haczkowska M., Masternak-Kubiak M., Art. 184, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [online], LexisNexis, 20.06.2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587599171/396611 (dostęp: 21.08.2018). [Google Scholar]
 9. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 10. Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 11. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 12. Jakubecki A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1–729 [online]. System Informacji Prawnej LEX. [Google Scholar]
 13. Jaworska M., Konstytucyjna formuła prawa do „sądu właściwego” a sprawowana przez sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, 3. [Google Scholar]
 14. Kmieciak Z., Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, 2. [Google Scholar]
 15. Krzysztofik E., Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, „Roczniki Administracji i Prawa Rok” 2014, 14. [Google Scholar]
 16. Kmieciak Z., Czy sądy administracyjne stosują przepisy prawa materialnego?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, 2. [Google Scholar]
 17. Kulikowska-Kulesza J.E., Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego, Kraków–Legionowo. [Google Scholar]
 18. Piasecki K., Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym, Warszawa 1975. [Google Scholar]
 19. Ratusińska I. (red.), Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 20. Razowski P., Niedopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 21. Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016, Legalis. [Google Scholar]
 22. Siedlecki W., Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957. [Google Scholar]
 23. Sanetra W., Spór o spory kompetencyjne, PS 2003, 9. [Google Scholar]
 24. Wiatrowski R., Istota i charakter prawny tak zwanej milczącej interpretacji podatkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, 71(3). [Google Scholar]
 25. Suwaj R., Sądowa kontrola działań administracji publicznej jako przejaw judycjalizacji postępowania administracyjnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, 9. [Google Scholar]
 26. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne: zarys części ogólnej, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 27. Woś T., Art. 5, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 6, [online], Wolters Kluwer, 18.07.2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587524690/505226 (dostęp: 27.08.2018). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Dorosz-Kruczyński, Jakub (2021). Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji publicznej w Polsce. (2021). Sprawa El-Hassani przeciwko polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych a sądowa kontrola działalności administracji publicznej w Polsce. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 191–208. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.435 (Original work published 3/2021AD)

MLA style

Dorosz-Kruczyński, Jakub. “Sprawa El-Hassani Przeciwko Polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych A Sądowa Kontrola Działalności Administracji Publicznej W Polsce”. 3/2021AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 13, no. 1, 2021, pp. 191–208.

Chicago style

Dorosz-Kruczyński, Jakub. “Sprawa El-Hassani Przeciwko Polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych A Sądowa Kontrola Działalności Administracji Publicznej W Polsce”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, no. 1 (2021): 191–208. doi:10.7206/kp.2080-1084.435.