en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 12/2020 
Volume 12 
Issue 4

Prawo ochrony środowiska jako ustawa daninowa

Andrzej Gorgol
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

12/2020 12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.410

Abstract

The paper aims to show that the Polish Environmental Law is an act that imposes
public imposts to protect Poland’s natural environment. This act features certain
specific qualities and legal solutions. The author has formulated a claim that some
of the provisions concerning the fees for the use of the natural environment and
the emissions surcharge breach the constitutional standards of exclusivity of an
impost act, of the right to predictable taxation, decent legislation, and a democratic
state of law.

References

 1. Adam L., Mazurkiewicz M., Opłaty, [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno--finansowych PRL, t. 3, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 2. Antonów D., Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 3. Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. [Google Scholar]
 4. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 5. Dębowska-Romanowska T., Istota i treść władztwa finansowego – samowola finansowa – (samowola podatkowa), restrykcje finansowe, – zagadnienia pojęciowe, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja – ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Natalii Gajl, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 6. Bogucka-Felczak M., Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno--wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa. [Google Scholar]
 7. Draniewicz B., Daniny publiczne związane z korzystaniem ze środowiska – opłaty, [w:] W. Radecki (red.), Instytucje środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 8. Draniewicz B., Opłata produktowa, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Drwiłło A., Opłaty jako dochody niepodatkowe, [w:] E. Ruśkowski, C. Kosikowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 10. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk [Google Scholar]
 11. Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 12. Gorgol A., Constitutional standard of exclusivity of tax act in the light of Polish law, [w:] Constitutional Basis of Financial Law. Bratislava Legal Forum 2018, Collection of Papers from the International Academic Conference, Bratislava 2018. [Google Scholar]
 13. Gorgol A., Fiskalne ograniczenia władztwa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kreowania podmiotów gospodarki komunalnej, [w:] W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Gorgol A., Kontrowersje uregulowania prawnofinansowych środków ochrony środowiska. Zagadnienia systemowe, [w:] B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, Lublin 2016. [Google Scholar]
 15. Gorgol A., Optymalizacja podatkowa w następstwie wyboru formy podatku dochodowego od osób fizycznych, „Kazus Podatkowy” 2018, 3. [Google Scholar]
 16. Gorgol A., Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 17. Gorgol A., Powstanie zobowiązań podatkowych, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 18. Gorgol A., Prawo do przewidywalnego opodatkowania, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka w Polsce: aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, Toruń 2017. [Google Scholar]
 19. Gorgol A., Reforma opłaty skarbowej i wyodrębnienie z niej podatku od czynności cywilnoprawnych, cz. I, „Glosa” 2001, 4. [Google Scholar]
 20. Gorgol A., Władztwo podatkowe Polski w zakresie kształtowania konstrukcji akcyzy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy: blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 21. Gorgol A., Zasada wyłączności ustawy podatkowej jako gwarancja formalna konstytucyjnej ochrony praw podatnika, [w:] H. Izdebski, M. Komorowski, M. Pisz (red.), Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 22. Kosikowski C., Władztwo finansowe Unii Europejskiej a suwerenność finansowa państw członkowskich, [w:] C. Kosikowski (red.), Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 23. Łączkowski W., Suwerenność prawodawcy państwowego w sprawach finansowych, [w:] I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012. [Google Scholar]
 24. Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 1998. [Google Scholar]
 25. Miemiec M., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 26. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 27. Radecki W., Kary pieniężne w polskim systemie prawnym. Czy nowy rodzaj odpowiedzialności karnej?, „Przegląd Prawa Karnego” 1996. [Google Scholar]
 28. Radecki W., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 29. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018. [Google Scholar]
 30. Serwacki J., Konstytucyjne założenia ustroju finansów samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie zwykłym, [w:] P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 31. Smoleń P., Opłaty, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 32. Sokolewicz W., Rozdział X „Finanse publiczne”, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 33. Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, 4. [Google Scholar]
 34. Traczyński Z., Funkcjonowanie opłat i kar pieniężnych w ochronie środowiska, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 35. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 36. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 37. Wójtowicz W., Elementy struktury podatku, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 38. Wójtowicz W., Funkcje finansów publicznych, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 39. Wójtowicz W., Struktura podatku, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski (red.), Prawo podatkowe, wyd. 2, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 40. Wójtowicz W., Uproszczone formy opodatkowania osób fizycznych, [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, Warszawa 2009. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gorgol, Andrzej (2020). Prawo ochrony środowiska jako ustawa daninowa. (2020). Prawo ochrony środowiska jako ustawa daninowa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4), 70-86. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.410 (Original work published 12/2020AD)

MLA style

Gorgol, Andrzej. “Prawo Ochrony Środowiska Jako Ustawa Daninowa”. 12/2020AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 4, 2020, pp. 70-86.

Chicago style

Gorgol, Andrzej. “Prawo Ochrony Środowiska Jako Ustawa Daninowa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 4 (2020): 70-86. doi:10.7206/kp.2080-1084.410.