en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 4

Postępowanie dowodowe w procedurze cywilnej – wybrane zagadnienia

Berenika Czerwińska
Uniwersytet Wrocławski

2018 10 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.253

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych kwestii problematyki związanej z przeprowadzeniem postępowania dowodowego w procedurze cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem istoty wniosku dowodowego oraz możliwości jego zgłoszenia. Analizie poddane zostały przepisy ustawowe i podustawowe dotyczące zarówno kwestii formalnych składania wniosku dowodowego, możliwości dopuszczenia dowodu, sposobu przeprowadzenia dowodu, a także roztrząsanie wyników postępowania dowodowego. Przepisy obowiązujące w obecnym kształcie nie dają możliwości zgłaszania dowodów według własnego uznania przez strony i uczestników postępowania, dlatego też niezwykle istotne jest stosowanie ich zgodnie z zaleceniem ustawodawcy, tak aby nie zostać pozbawionym wydania korzystnego rozstrzygnięcia tylko z tego powodu, że Sąd uzna wniosek dowodowy za spóźniony.

References

 1. Banaś N., Błaszczak Ł., Budniak A., Gil I., Gil P., Kindrat-Nongiesser J., Kaczmarek-Templin B., Mazur M., Rudkowska-Ząbczyk E., Skibińska M., Żurawińska O.,Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 2. Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 3. Biedroń I., Gibiec J., Gil I., Gil P., Guzińska A., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Morek R., Niedużak A., Rudkowska-Ząbczyk E., Zawistowski D., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, 2013, Legalis. [Google Scholar]
 4. Bieniek G., Ciepła H., Czech B., Dalka S., Dmowski S., Kołakowski K., Marciniak A., Piasecki K., Rodziewicz J., Sychowicz M., Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1366, red. K. Piasecki, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 5. Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 6. Cieślak S., Cioch P., Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Góra-Błaszczykowska A., Harast A., Jankowski J., Kaczyński M., Krakowiak M., Kunicki I., Malczyk M., Muliński M., Sorysz M., Kodeks postępowania cywilnego. Tom. I. Komentarz do art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 7. Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 8. Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 9. Flejszar R., Góra-Błaszczykowska A., Harast A., Jaślikowski M., Kaczmarek-Templin B., Rylski P., Zawiślak K., Zawiślak T., Zembrzuski T., Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 10. Jakubecki A., Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Kraków 2006. [Google Scholar]
 11. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 12. Kaczmarek-Templin B., Dowód z dokumentu elektronicznego w polskim procesie cywilnym, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 13. Kmiecik R., Kaczmarska D., Taracha A., Prawo dowodowe. Zarys wykładu, red. R. Kmiecik, Kraków 2005. [Google Scholar]
 14. Knap J., Postępowanie dowodowe, Katowice 1966. [Google Scholar]
 15. Knypl Z., Prawo do sądu w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego, „Problemy Egzekucji Sądowej” 1996, 17. [Google Scholar]
 16. Kołakowski K., Dowodzenie w procesie cywilnym. Komentarz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uwzględniających nowelizację z 2000 r., Warszawa 2000. [Google Scholar]
 17. Marszałkowska-Krześ E., Glosa krytyczna do wyroku SN z 4.1.2007r., V CSK 377/06, OSP 2008, 1, poz. 8. [Google Scholar]
 18. Rylski P., Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 19. Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 20. Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 21. Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 22. Konwencja haska z dnia 18 marca 1970 r. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 582. [Google Scholar]
 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE z dnia 27 czerwca 2001 r., seria L, Nr 174, s. 1 z późn. zm. [Google Scholar]
 24. Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. Nr 17, poz. 155 z późn. zm. [Google Scholar]
 25. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm. [Google Scholar]
 26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). [Google Scholar]
 27. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.). [Google Scholar]
 28. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. Nr 38, poz. 249. [Google Scholar]
 29. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym, Dz.U. Nr 34, poz. 185. [Google Scholar]
 30. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego SN, Kw. Pr., 2/74, OSNCP 1974, Nr 12, poz. 203. [Google Scholar]
 31. Postanowienie SN z dnia 18 lipca 2002 r., IV CKN 1256/00, Lex 80267. [Google Scholar]
 32. Postanowienie SN z dnia 11 lipca 2002 r., IV CKN 1218/00, Lex 80266. [Google Scholar]
 33. Wyrok SN z dnia 20 listopada 1973 r., I CR 629/73, Legalis. [Google Scholar]
 34. Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2001 r., I PKN 571/00, OSNP 2003, Nr 14, poz. 330. [Google Scholar]
 35. Wyrok SN z dnia 27 września 2002 r., IV CKN 1316/00, Lex 80273. [Google Scholar]
 36. Wyrok SN z dnia 19 stycznia 2007 r., III CSK 368/06, niepubl. [Google Scholar]
 37. Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2008 r., V CZ 121/07, Lex 477620. [Google Scholar]
 38. Banaś N., Błaszczak Ł., Budniak A., Gil I., Gil P., Kindrat-Nongiesser J., Kaczmarek-Templin B., Mazur M., Rudkowska-Ząbczyk E., Skibińska M., Żurawińska O.,Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 39. Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984. [Google Scholar]
 40. Biedroń I., Gibiec J., Gil I., Gil P., Guzińska A., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Morek R., Niedużak A., Rudkowska-Ząbczyk E., Zawistowski D., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, 2013, Legalis. [Google Scholar]
 41. Bieniek G., Ciepła H., Czech B., Dalka S., Dmowski S., Kołakowski K., Marciniak A., Piasecki K., Rodziewicz J., Sychowicz M., Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1366, red. K. Piasecki, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 42. Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 43. Cieślak S., Cioch P., Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Góra-Błaszczykowska A., Harast A., Jankowski J., Kaczyński M., Krakowiak M., Kunicki I., Malczyk M., Muliński M., Sorysz M., Kodeks postępowania cywilnego. Tom. I. Komentarz do art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 44. Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 45. Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M., Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 46. Flejszar R., Góra-Błaszczykowska A., Harast A., Jaślikowski M., Kaczmarek-Templin B., Rylski P., Zawiślak K., Zawiślak T., Zembrzuski T., Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 47. Jakubecki A., Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem, Kraków 2006. [Google Scholar]
 48. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 49. Kaczmarek-Templin B., Dowód z dokumentu elektronicznego w polskim procesie cywilnym, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 50. Kmiecik R., Kaczmarska D., Taracha A., Prawo dowodowe. Zarys wykładu, red. R. Kmiecik, Kraków 2005. [Google Scholar]
 51. Knap J., Postępowanie dowodowe, Katowice 1966. [Google Scholar]
 52. Knypl Z., Prawo do sądu w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego, „Problemy Egzekucji Sądowej” 1996, 17. [Google Scholar]
 53. Kołakowski K., Dowodzenie w procesie cywilnym. Komentarz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uwzględniających nowelizację z 2000 r., Warszawa 2000. [Google Scholar]
 54. Marszałkowska-Krześ E., Glosa krytyczna do wyroku SN z 4.1.2007r., V CSK 377/06, OSP 2008, 1, poz. 8. [Google Scholar]
 55. Rylski P., Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 56. Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 57. Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 58. Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 59. Konwencja haska z dnia 18 marca 1970 r. o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 582. [Google Scholar]
 60. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE z dnia 27 czerwca 2001 r., seria L, Nr 174, s. 1 z późn. zm. [Google Scholar]
 61. Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. Nr 17, poz. 155 z późn. zm. [Google Scholar]
 62. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm. [Google Scholar]
 63. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). [Google Scholar]
 64. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.). [Google Scholar]
 65. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. Nr 38, poz. 249. [Google Scholar]
 66. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym, Dz.U. Nr 34, poz. 185. [Google Scholar]
 67. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego SN, Kw. Pr., 2/74, OSNCP 1974, Nr 12, poz. 203. [Google Scholar]
 68. Postanowienie SN z dnia 18 lipca 2002 r., IV CKN 1256/00, Lex 80267. [Google Scholar]
 69. Postanowienie SN z dnia 11 lipca 2002 r., IV CKN 1218/00, Lex 80266. [Google Scholar]
 70. Wyrok SN z dnia 20 listopada 1973 r., I CR 629/73, Legalis. [Google Scholar]
 71. Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2001 r., I PKN 571/00, OSNP 2003, Nr 14, poz. 330. [Google Scholar]
 72. Wyrok SN z dnia 27 września 2002 r., IV CKN 1316/00, Lex 80273. [Google Scholar]
 73. Wyrok SN z dnia 19 stycznia 2007 r., III CSK 368/06, niepubl. [Google Scholar]
 74. Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2008 r., V CZ 121/07, Lex 477620. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Czerwińska, Berenika (2018). Postępowanie dowodowe w procedurze cywilnej – wybrane zagadnienia. (2018). Postępowanie dowodowe w procedurze cywilnej – wybrane zagadnienia. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(4), 90-105. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.253 (Original work published 2018)

MLA style

Czerwińska, Berenika. “Postępowanie Dowodowe W Procedurze Cywilnej – Wybrane Zagadnienia”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 4, 2018, pp. 90-105.

Chicago style

Czerwińska, Berenika. “Postępowanie Dowodowe W Procedurze Cywilnej – Wybrane Zagadnienia”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 4 (2018): 90-105. doi:10.7206/kp.2080-1084.253.