en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 3

Uwagi o studiach prawniczych i aplikacjach z perspektywy współczesnych oczekiwań rynku

Tomasz Braun
Uczelnia Łazarskiego

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.235

Abstract

Rozważania na temat studiów prawniczych i aplikacji współcześnie w Polsce przedstawione zostały w artykule z perspektywy pytania o cele kształcenia prawników oraz o to sposób prowadzenia kształcenia prawniczego jest właściwy. Wskazując na determinowaną ustrojowo rolę prawników wykonujących zawód w ramach zinstytucjonalizowanych struktur wymiaru sprawiedliwości artykuł skupia się między innymi na zagadnieniach dotyczących doboru przedmiotów. Zwłaszcza jednak na dylemacie, czy efektem kształcenia prawniczego mają być sprawni technicy prawa, czy elity współformujące profil etyczny, intelektualny, kulturowy i gospodarczy społeczeństwa. Zawarte w artykule poglądy przedstawione zostały począwszy od oceny znaczenia wiedzy na rynku, poprzez wskazanie przydatności programów studiów dla dalszego rozwoju zawodowego prawników zarówno podczas aplikacji, jak i w innych zawodach, aż po porównanie nauczania według podziałów na tradycyjne gałęzie prawa i nowopowstające jego obszary. Artykuł odnosi się także do postulatów otwarcia prawa na interdyscyplinarności i do roli prawnika jako zawodu zaufania w kontekście stałej potrzeby wzmacniania zaufania do samego prawa.

References

 1. Ancel P., Towards a New Model of Legal Education: The Special Case of Luxembourg, [w:] Ch. Jamin, W. Caenegem (red.), The Internationalisation of Legal Education, Luxemburg 2016. [Google Scholar]
 2. Baker S., Akka L. Q.C. Glass, R., IT Contracts and Disputes Management, Northampton 2018. [Google Scholar]
 3. Banasiński C., Powstanie, podstawy prawne, zakres i cele prawa antymonopolowego, [w:]C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 2018. Barnett L.D., The Place of Law. The Role and Limits of Law in Society, New Brunswick 2011. Borkowska-Bagieńska E., Wokół reformy studiów prawniczych, ,,Ruch Prawniczy Ekono-miczny i Społeczny" 2013, 75(4). [Google Scholar]
 4. Braun T., Unormowania compliance w korporacjach, Warszawa 2017. Brunnee J., The Reform of Legal Education in Germany: The Never-Ending Story and EuropeanIntegration, ,,Journal of Legal Education" 1992, 42(3). [Google Scholar]
 5. Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 6. Croxford L., Raffe D., The iron law of hierarchy? Institutional differentiation in UK highereducation, ,,Studies in Higher Education Journal" 2014, 40(9). [Google Scholar]
 7. Glesner Fines B., Fundamental Principles and Challenges of Humanizing Legal Education,,,Washburn Law Journal" 2007-2008, 47(313). [Google Scholar]
 8. Harasimiuk D.E., Obywatelstwo UE - element tożsamości narodowej, europejskiej, czy jedynie dodatkowy status obywateli państw członkowskich?, ,,Ius Novum" 2017, 3. [Google Scholar]
 9. Hess G.F., Heads and Hearts: The Teaching and Learning Environment in Law School, ,,Journal of Legal Education" 2002, 52(1-2). [Google Scholar]
 10. Horbaczewski R., Innowacje wchodzą do kancelarii, Lex.pl (dostęp: 10.07.2018). [Google Scholar]
 11. Jabłońska-Bonca J., Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa - zarys tematu, ,,Krytyka Prawa" 2015, 1, s. 157-175. [Google Scholar]
 12. Jabłońska-Bonca J., K. Zeidler, Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 13. Jasser A., Karczewska D., Wprowadzenie, [w:] M. Czarnecka, T. Skoczny (red.), Prawo konsumenckie w praktyce, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 14. Kępiński M., Działy prawa konkurencji, [w:] M. Kępiński (red.), Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, t. 15, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 15. Korioth S., Legal Education in Germany today, ,,Wisconsin International Law Journal" 2007, 24(1). [Google Scholar]
 16. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2014. Leszczyński J., Etyka zawodowa Prawników, ,,Edukacja Prawnicza" 2015-2016, 1/136. Łubieniec P., Etyka prawnicza w ogólnym i wyspecjalizowanym modelu edukacji prawniczej,[w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Edukacja etyczna prawników - cele i metody, War- szawa 2010. [Google Scholar]
 17. Milstein E.S., Clinical Legal Education in the United States: In-House Clinics, Externships,and Simulations, ,,Journal of Legal Education" 2001, 51(3). [Google Scholar]
 18. Moreau de Bellaing C., Un bon juriste est un juriste qui ne s'arrete pas au droit. Controverses autour de la reforme de la licence de droit de mars 1954, ,,Droit et societe. Editions juri- diques associees" 2013, 83. [Google Scholar]
 19. Mountford-Zimdars A., Flood J.A., The Relative Weight of Subject Knowledge and Type of University Attended: A Comparison of Law Higher Education in England and Germany,,,Griffith University Law School Research" 2016, 16-18, ,,University of Westminster School of Law Research Paper", 2016. [Google Scholar]
 20. Mroczek M., Kształcenie prawników a wyzwania współczesności, ,,Na Wokandzie" 2017, 32, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-32/aplikacja-i-kariera-14-numer-32/ksztal- cenie-prawnikow-a-wyzwaniawspolczesnosci.html (dostęp: 10.08.2018). [Google Scholar]
 21. Pankowska-Lier B., Wykształcenie prawnicze w Niemczech, ,,Studia Iuridica Lublinensia" 2017, 26(4). [Google Scholar]
 22. Radwan A., Uniwersytecka edukacja prawnicza w dobie globalizacji, ,,Państwo i Prawo" 2004, 11. [Google Scholar]
 23. Rakoczy F., Czy prawnicy powinni być pragmatystami? Kilka słów o edukacji prawniczej z perspektywy neopragmatyzmu R. Rorty'ego, ,,Krytyka Prawa" 2016, 3. [Google Scholar]
 24. Revell L., Bryan H., Elton-Chalcraft S., Counter Terrorism Law and Education: Student Teachers' Induction into UK Prevent Duty Through the Lens of Bauman's Liquid Modernity, The Palgrave Handbook of Education Law for Schools, London 2018. [Google Scholar]
 25. Rochowicz A., Edukacja prawnicza w USA, ,,Palestra" 1994, 38(7-8). [Google Scholar]
 26. Roper V., Blogs as a teaching tool and method of Public Legal Education: a case study, ,,Inter- national Journal of Public Legal Education" 2018, 2(1). [Google Scholar]
 27. Safian M., Głos w dyskusji, [w:] A. Turska (red.), Humanizacja zawodów prawniczych, a nauczanie akademickie, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 28. Sieniow T., Modele kształcenia prawników. Wprowadzenie, [w:] J. Krukowski, T. Sieniow,M. Sitarz (red.) Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 2010. [Google Scholar]
 29. Sitek B., Rynek pracy prawników w Polsce po deregulacji zawodów prawniczych (adwokata i radcy prawnego), ,,Studia Prawnoustrojowe" 2016, 32. [Google Scholar]
 30. Sullivan W.E. et al., Educating Lawyers: Preparation For The Profession Of Law, San Fran- cisco 2007. [Google Scholar]
 31. Susskind R., Koniec świata prawników? Współczesny charakter usług prawniczych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 32. Szostek D., Kamiński K. (red.), Przedmowa, [w:] Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiejIadwokackiejInotarialnejIkomorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowy- wać dane w kancelarii prawnej, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 33. Szwarc A.J., Problemy kształcenia prawniczego (wprowadzenie do dyskusji), ,,Państwo i Prawo" 2010, 1. [Google Scholar]
 34. Twining W., A cosmopolitan discipline? Some implications of 'Globalisation' for legal education,,,Journal of Commonwealth Law and Legal Education" 2007, 1. [Google Scholar]
 35. Van Alstyne W.S. Jr. Julin J.R., Barnett L.D., The Goals and Missions of the Law Schools, New York 1990. [Google Scholar]
 36. Wall S., Legal Education in France, ,,The Law Teacher" 2010, 26(3). Warylewski J., Problematyka modelu edukacji prawniczej w Polsce. Referat wygłoszony w dniu4 kwietnia 2006 r. na Konferencji pt.: ,,Kondycja nauczania prawa w Polsce", zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Pierw- szego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dra hab. Lecha Gardockiego, s. 9, http://www. warylewski.com.pl/karne/karne/model.pdf (dostęp: 5.07.2018). [Google Scholar]
 37. Wojtczak K., O reformach studiów prawniczych i nauczaniu prawa w Polsce w latach 1918-2015, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR), Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 66, http://hdl.handle.net/10593/17872 (dostęp: 14.08.2018). [Google Scholar]
 38. Zalewski T., Smart contracts - czym są i dlaczego warto się nimi zainteresować?, http://ipw- sieci.pl/wpis,155,Smart_contracts__8211_czym_sa_i_dlaczego_warto_sie_nimi_ zainteresowac.html (dostęp: 6.07.2018). [Google Scholar]
 39. Zych T., Więcej teorii i więcej praktyki? Kształcenie interdyscyplinarne i niedogmatyczne w programach studiów prawniczych amerykańskich uczelni, ,,Zeszyty Prawnicze Wydziału Prawa i Administracji UKSW" 2016, 1. [Google Scholar]
 40. Ancel P., Towards a New Model of Legal Education: The Special Case of Luxembourg, [w:] Ch. Jamin, W. Caenegem (red.), The Internationalisation of Legal Education, Luxemburg 2016. [Google Scholar]
 41. Baker S., Akka L. Q.C. Glass, R., IT Contracts and Disputes Management, Northampton 2018. [Google Scholar]
 42. Banasiński C., Powstanie, podstawy prawne, zakres i cele prawa antymonopolowego, [w:]C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 2018. Barnett L.D., The Place of Law. The Role and Limits of Law in Society, New Brunswick 2011. Borkowska-Bagieńska E., Wokół reformy studiów prawniczych, ,,Ruch Prawniczy Ekono-miczny i Społeczny" 2013, 75(4). [Google Scholar]
 43. Braun T., Unormowania compliance w korporacjach, Warszawa 2017. Brunnee J., The Reform of Legal Education in Germany: The Never-Ending Story and EuropeanIntegration, ,,Journal of Legal Education" 1992, 42(3). [Google Scholar]
 44. Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 45. Croxford L., Raffe D., The iron law of hierarchy? Institutional differentiation in UK highereducation, ,,Studies in Higher Education Journal" 2014, 40(9). [Google Scholar]
 46. Glesner Fines B., Fundamental Principles and Challenges of Humanizing Legal Education,,,Washburn Law Journal" 2007-2008, 47(313). [Google Scholar]
 47. Harasimiuk D.E., Obywatelstwo UE - element tożsamości narodowej, europejskiej, czy jedynie dodatkowy status obywateli państw członkowskich?, ,,Ius Novum" 2017, 3. [Google Scholar]
 48. Hess G.F., Heads and Hearts: The Teaching and Learning Environment in Law School, ,,Journal of Legal Education" 2002, 52(1-2). [Google Scholar]
 49. Horbaczewski R., Innowacje wchodzą do kancelarii, Lex.pl (dostęp: 10.07.2018). [Google Scholar]
 50. Jabłońska-Bonca J., Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa - zarys tematu, ,,Krytyka Prawa" 2015, 1, s. 157-175. [Google Scholar]
 51. Jabłońska-Bonca J., K. Zeidler, Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 52. Jasser A., Karczewska D., Wprowadzenie, [w:] M. Czarnecka, T. Skoczny (red.), Prawo konsumenckie w praktyce, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 53. Kępiński M., Działy prawa konkurencji, [w:] M. Kępiński (red.), Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, t. 15, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 54. Korioth S., Legal Education in Germany today, ,,Wisconsin International Law Journal" 2007, 24(1). [Google Scholar]
 55. Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2014. Leszczyński J., Etyka zawodowa Prawników, ,,Edukacja Prawnicza" 2015-2016, 1/136. Łubieniec P., Etyka prawnicza w ogólnym i wyspecjalizowanym modelu edukacji prawniczej,[w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Edukacja etyczna prawników - cele i metody, War- szawa 2010. [Google Scholar]
 56. Milstein E.S., Clinical Legal Education in the United States: In-House Clinics, Externships,and Simulations, ,,Journal of Legal Education" 2001, 51(3). [Google Scholar]
 57. Moreau de Bellaing C., Un bon juriste est un juriste qui ne s'arrete pas au droit. Controverses autour de la reforme de la licence de droit de mars 1954, ,,Droit et societe. Editions juri- diques associees" 2013, 83. [Google Scholar]
 58. Mountford-Zimdars A., Flood J.A., The Relative Weight of Subject Knowledge and Type of University Attended: A Comparison of Law Higher Education in England and Germany,,,Griffith University Law School Research" 2016, 16-18, ,,University of Westminster School of Law Research Paper", 2016. [Google Scholar]
 59. Mroczek M., Kształcenie prawników a wyzwania współczesności, ,,Na Wokandzie" 2017, 32, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-32/aplikacja-i-kariera-14-numer-32/ksztal- cenie-prawnikow-a-wyzwaniawspolczesnosci.html (dostęp: 10.08.2018). [Google Scholar]
 60. Pankowska-Lier B., Wykształcenie prawnicze w Niemczech, ,,Studia Iuridica Lublinensia" 2017, 26(4). [Google Scholar]
 61. Radwan A., Uniwersytecka edukacja prawnicza w dobie globalizacji, ,,Państwo i Prawo" 2004, 11. [Google Scholar]
 62. Rakoczy F., Czy prawnicy powinni być pragmatystami? Kilka słów o edukacji prawniczej z perspektywy neopragmatyzmu R. Rorty'ego, ,,Krytyka Prawa" 2016, 3. [Google Scholar]
 63. Revell L., Bryan H., Elton-Chalcraft S., Counter Terrorism Law and Education: Student Teachers' Induction into UK Prevent Duty Through the Lens of Bauman's Liquid Modernity, The Palgrave Handbook of Education Law for Schools, London 2018. [Google Scholar]
 64. Rochowicz A., Edukacja prawnicza w USA, ,,Palestra" 1994, 38(7-8). [Google Scholar]
 65. Roper V., Blogs as a teaching tool and method of Public Legal Education: a case study, ,,Inter- national Journal of Public Legal Education" 2018, 2(1). [Google Scholar]
 66. Safian M., Głos w dyskusji, [w:] A. Turska (red.), Humanizacja zawodów prawniczych, a nauczanie akademickie, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 67. Sieniow T., Modele kształcenia prawników. Wprowadzenie, [w:] J. Krukowski, T. Sieniow,M. Sitarz (red.) Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 2010. [Google Scholar]
 68. Sitek B., Rynek pracy prawników w Polsce po deregulacji zawodów prawniczych (adwokata i radcy prawnego), ,,Studia Prawnoustrojowe" 2016, 32. [Google Scholar]
 69. Sullivan W.E. et al., Educating Lawyers: Preparation For The Profession Of Law, San Fran- cisco 2007. [Google Scholar]
 70. Susskind R., Koniec świata prawników? Współczesny charakter usług prawniczych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 71. Szostek D., Kamiński K. (red.), Przedmowa, [w:] Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiejIadwokackiejInotarialnejIkomorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowy- wać dane w kancelarii prawnej, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 72. Szwarc A.J., Problemy kształcenia prawniczego (wprowadzenie do dyskusji), ,,Państwo i Prawo" 2010, 1. [Google Scholar]
 73. Twining W., A cosmopolitan discipline? Some implications of 'Globalisation' for legal education,,,Journal of Commonwealth Law and Legal Education" 2007, 1. [Google Scholar]
 74. Van Alstyne W.S. Jr. Julin J.R., Barnett L.D., The Goals and Missions of the Law Schools, New York 1990. [Google Scholar]
 75. Wall S., Legal Education in France, ,,The Law Teacher" 2010, 26(3). Warylewski J., Problematyka modelu edukacji prawniczej w Polsce. Referat wygłoszony w dniu4 kwietnia 2006 r. na Konferencji pt.: ,,Kondycja nauczania prawa w Polsce", zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Pierw- szego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dra hab. Lecha Gardockiego, s. 9, http://www. warylewski.com.pl/karne/karne/model.pdf (dostęp: 5.07.2018). [Google Scholar]
 76. Wojtczak K., O reformach studiów prawniczych i nauczaniu prawa w Polsce w latach 1918-2015, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR), Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 66, http://hdl.handle.net/10593/17872 (dostęp: 14.08.2018). [Google Scholar]
 77. Zalewski T., Smart contracts - czym są i dlaczego warto się nimi zainteresować?, http://ipw- sieci.pl/wpis,155,Smart_contracts__8211_czym_sa_i_dlaczego_warto_sie_nimi_ zainteresowac.html (dostęp: 6.07.2018). [Google Scholar]
 78. Zych T., Więcej teorii i więcej praktyki? Kształcenie interdyscyplinarne i niedogmatyczne w programach studiów prawniczych amerykańskich uczelni, ,,Zeszyty Prawnicze Wydziału Prawa i Administracji UKSW" 2016, 1. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Braun, Tomasz (2018). Uwagi o studiach prawniczych i aplikacjach z perspektywy współczesnych oczekiwań rynku. (2018). Uwagi o studiach prawniczych i aplikacjach z perspektywy współczesnych oczekiwań rynku. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 159-177. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.235 (Original work published 2018)

MLA style

Braun, Tomasz. “Uwagi O Studiach Prawniczych I Aplikacjach Z Perspektywy Współczesnych Oczekiwań Rynku”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 3, 2018, pp. 159-177.

Chicago style

Braun, Tomasz. “Uwagi O Studiach Prawniczych I Aplikacjach Z Perspektywy Współczesnych Oczekiwań Rynku”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 3 (2018): 159-177. doi:10.7206/kp.2080-1084.235.