en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2018 
Volume 10 
Issue 2

Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych – zakres dopuszczalnej regulacji

Aleksandra Syryt
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2018 10 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.206

Abstract

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie możliwości regulacji spraw dotyczących szkolnictwa wyższego w aktach wykonawczych i wewnętrznych. Na tle zasady autonomii szkół wyższych i zasad dotyczących tworzenia prawa, w szczególności zasad wydawania rozporządzeń, zarysowano dopuszczalne granice delegowania materii odnoszącej się do szkolnictwa wyższego do rozporządzeń, a także aktów wewnętrznych szkół wyższych. Wskazano też, że nieprawidłowy podział materii między ustawę a rozporządzenie nie tylko narusza konstytucyjne reguły tworzenia prawa, ale też jest sprzeczny z ochroną zaufania podmiotów do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadą podziału i równowagi władzy. Wadliwe kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego nie sprzyja jakości kształcenia oraz prowadzeniu badań naukowych. Utrudnia to również realizację wolności nauki.

References

 1. Banaszak B., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 2. Banaszak B., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 3. Borysiak W., Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Borysiak W., Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Działocha K., Komentarz do artykułu 92, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Działocha K., Komentarz do artykułu 92, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 23–39. [Google Scholar]
 8. Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 23–39. [Google Scholar]
 9. Działocha K., Ustawa a inne akty normatywne oraz ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 39–75. [Google Scholar]
 10. Działocha K., Ustawa a inne akty normatywne oraz ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 39–75. [Google Scholar]
 11. Federczyk W., Syryt A., Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych – wybrane zagadnienia z orzecznictwa, [w:] J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 67–97. [Google Scholar]
 12. Federczyk W., Syryt A., Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych – wybrane zagadnienia z orzecznictwa, [w:] J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 67–97. [Google Scholar]
 13. Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Zagadnienia wybrane), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004(2). [Google Scholar]
 14. Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Zagadnienia wybrane), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004(2). [Google Scholar]
 15. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 17. Garlicki L., Uwagi do art. 70, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 18. Garlicki L., Uwagi do art. 70, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 19. Gwiżdż A., Struktura wewnętrzna ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 105–115. [Google Scholar]
 20. Gwiżdż A., Struktura wewnętrzna ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 105–115. [Google Scholar]
 21. Gwiżdż A., Ustawa i materia ustawodawcza, [w:] A. Patrzałek (red.), Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL, Wrocław 1988. [Google Scholar]
 22. Gwiżdż A., Ustawa i materia ustawodawcza, [w:] A. Patrzałek (red.), Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL, Wrocław 1988. [Google Scholar]
 23. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4), [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 24. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4), [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 25. Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 26. Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 27. Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004. [Google Scholar]
 28. Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004. [Google Scholar]
 29. Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 30. Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 31. Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007, 1. [Google Scholar]
 32. Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007, 1. [Google Scholar]
 33. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 34. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 35. Wiącek M., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 36. Wiącek M., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 37. Wiącek M., Komentarz do art. 93 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 38. Wiącek M., Komentarz do art. 93 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 39. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 40. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 41. Banaszak B., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 42. Banaszak B., Komentarz do art. 92, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 43. Borysiak W., Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 44. Borysiak W., Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 45. Działocha K., Komentarz do artykułu 92, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 46. Działocha K., Komentarz do artykułu 92, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 47. Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 23–39. [Google Scholar]
 48. Działocha K., Konstytucyjne cechy ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 23–39. [Google Scholar]
 49. Działocha K., Ustawa a inne akty normatywne oraz ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 39–75. [Google Scholar]
 50. Działocha K., Ustawa a inne akty normatywne oraz ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 39–75. [Google Scholar]
 51. Federczyk W., Syryt A., Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych – wybrane zagadnienia z orzecznictwa, [w:] J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 67–97. [Google Scholar]
 52. Federczyk W., Syryt A., Kognicja TK do badania aktów normatywnych niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego i innych aktów prawnych – wybrane zagadnienia z orzecznictwa, [w:] J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 67–97. [Google Scholar]
 53. Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Zagadnienia wybrane), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004(2). [Google Scholar]
 54. Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Zagadnienia wybrane), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004(2). [Google Scholar]
 55. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 56. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 57. Garlicki L., Uwagi do art. 70, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 58. Garlicki L., Uwagi do art. 70, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 59. Gwiżdż A., Struktura wewnętrzna ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 105–115. [Google Scholar]
 60. Gwiżdż A., Struktura wewnętrzna ustawy, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 105–115. [Google Scholar]
 61. Gwiżdż A., Ustawa i materia ustawodawcza, [w:] A. Patrzałek (red.), Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL, Wrocław 1988. [Google Scholar]
 62. Gwiżdż A., Ustawa i materia ustawodawcza, [w:] A. Patrzałek (red.), Problemy prawodawstwa w nowej Konstytucji PRL, Wrocław 1988. [Google Scholar]
 63. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4), [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 64. Kiebała A., Autonomia szkół wyższych (rozdział 4), [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 65. Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 66. Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 67. Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004. [Google Scholar]
 68. Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004. [Google Scholar]
 69. Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 70. Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 71. Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007, 1. [Google Scholar]
 72. Skwara B., Problem normatywności rozporządzeń w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2007, 1. [Google Scholar]
 73. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 74. Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 75. Wiącek M., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 76. Wiącek M., Komentarz do art. 92 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 77. Wiącek M., Komentarz do art. 93 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 78. Wiącek M., Komentarz do art. 93 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 79. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 80. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Syryt, Aleksandra (2018). Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych – zakres dopuszczalnej regulacji. (2018). Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych – zakres dopuszczalnej regulacji. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(2), 320-335. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.206 (Original work published 2018)

MLA style

Syryt, Aleksandra. “Kształtowanie Systemu Szkolnictwa Wyższego W Polsce W Drodze Aktów Wykonawczych I Wewnętrznych – Zakres Dopuszczalnej Regulacji”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 320-335.

Chicago style

Syryt, Aleksandra. “Kształtowanie Systemu Szkolnictwa Wyższego W Polsce W Drodze Aktów Wykonawczych I Wewnętrznych – Zakres Dopuszczalnej Regulacji”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, no. 2 (2018): 320-335. doi:10.7206/kp.2080-1084.206.