en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2017 
Volume 9 
Issue 2

Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy

Adrian Rycerski
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2017 9 (2) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.153

Abstract

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza charakteru prawnego uchwał zgromadzenia obligatariuszy, a także dopuszczalność dochodzenia na podstawie art. 189 k.p.c. ich nieważności. Jak dotąd w piśmiennictwie nie podjęto próby scharakteryzowania uchwał zgromadzenia obligatariuszy, a podejmowane rozważania w zakresie uchwał organów spółek kapitałowych mogą mieć jedynie pomocnicze znaczenie, z uwagi na to, że zgromadzenie obligatariuszy nie jest organem emitenta. Uchwała zgromadzenia obligatariuszy jest instrumentem prawnym pozwalającym dokonać konkretyzacji generalnego uprawnienia do podejmowania decyzji zbiorowej, mającej wyłonić wiążące stanowisko obligatariuszy, które jako oświadczenie woli przyczynić się może do zmiany stosunku prawnego. Pojedynczy obligatariusz godzi się bowiem na to, że w określonych okolicznościach jego stosunek zobowiązaniowy może zostać zmieniony nawet wbrew jego woli, ale na skutek uchwały podejmowanej większością głosów. Uchwała zgromadzenia obligatariuszy przejawia odmienny aniżeli uchwała organów osób prawnych charakter, gdyż w przeciwieństwie do tych ostatnich stanowi jedynie wolę zmiany stosunku zobowiązaniowego łączącego obligatariuszy z emitentem. Stanowi szczególny sposób składania oświadczeń woli, którego treść ustalana jest w oparciu o większościowe (w niektórych przypadkach jednomyślne) stanowisko obligatariuszy i nie może zostać zakwalifikowana jako czynność prawna. Konsekwencją uznania, że uchwały zgromadzenia obligatariuszy nie stanowią czynności prawnej, a więc nie podlegają regulacji art. 58 k.c., jest konstatacja, iż niedopuszczalne jest w drodze powództwa o ustalenie dochodzenie ustalenia nieważności tych uchwał.

References

 1. Antoszek P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, Warszawa2009. [Google Scholar]
 2. Banaszczyk Z., [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 3. Frąckowiak J., Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność,„Przegląd Prawa Handlowego” 2014, 9: 26–33. [Google Scholar]
 4. Gawlik B., Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego, Kraków1977. [Google Scholar]
 5. Gębusia I., Zmiana warunków emisji obligacji, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, 7–8:61–67. [Google Scholar]
 6. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Grykiel J., [w:] J. Grykiel, M. Lemkowski, Czynności prawne, komentarz do art. 56– 81 k.c.,Warszawa 2010. [Google Scholar]
 8. Grykiel J., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–44911,Warszawa 2016. [Google Scholar]
 9. Kidyba A., Komentarz KSH, t. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 10. Koch A., Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 11. Krzyżykowska J., Piskorz A., Stępień B., Szpytka P., Ustawa o obligacjach. Komentarzpraktyków, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 12. Kunicki I., [w:] A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. [Google Scholar]
 13. Komentarz. Art. 1–729, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 14. Kuźnicka M., Marczuk M., [w:] M. Wierzbowski (red.), Ustawa o obligacjach. Komentarz,Warszawa 2015. [Google Scholar]
 15. Marszałkowska-Krześ E., Charakter prawny uchwały, „Przegląd Prawa Handlowego”1998, 6. [Google Scholar]
 16. Matraszek J., Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnegojako możliwość eliminacji wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)spółki kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, 3: 38–42. [Google Scholar]
 17. Olejniczak A., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449(11),Warszawa, 2016. [Google Scholar]
 18. Pabis R., [w:] A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz art. 393–490, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 19. Popiołek W., [w:] A. Strzępka, Komentarz KSH, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 20. Przewrocki A., Łączenie spółek kapitałowych, Kraków 1996. [Google Scholar]
 21. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 22. Radwański Z., System prawa prywatnego, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 23. Rodzynkiewicz M., Komentarz KSH, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 24. Rudnicki S., Trzaskowski R., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Częśćogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 25. Sarkowicz J., Rodzynkiewicz M., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia obligatariuszy, „MonitorPrawa Bankowego”, 2016, 7–8: 86–97. [Google Scholar]
 26. Sołtysiński S., System Prawa Prywatnego, t. 17B, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 27. Sójka T., Zgromadzenie obligatariuszy, „Monitor Prawa Bankowego”, 2016: 7–8. [Google Scholar]
 28. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 29. Woźniak R., Ustawa o obligacjach. Komentarz, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 30. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005. [Google Scholar]
 31. Antoszek P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, Warszawa2009. [Google Scholar]
 32. Banaszczyk Z., [w:] M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 33. Frąckowiak J., Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność,„Przegląd Prawa Handlowego” 2014, 9: 26–33. [Google Scholar]
 34. Gawlik B., Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego, Kraków1977. [Google Scholar]
 35. Gębusia I., Zmiana warunków emisji obligacji, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, 7–8:61–67. [Google Scholar]
 36. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 37. Grykiel J., [w:] J. Grykiel, M. Lemkowski, Czynności prawne, komentarz do art. 56– 81 k.c.,Warszawa 2010. [Google Scholar]
 38. Grykiel J., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–44911,Warszawa 2016. [Google Scholar]
 39. Kidyba A., Komentarz KSH, t. 2, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 40. Koch A., Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 41. Krzyżykowska J., Piskorz A., Stępień B., Szpytka P., Ustawa o obligacjach. Komentarzpraktyków, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 42. Kunicki I., [w:] A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. [Google Scholar]
 43. Komentarz. Art. 1–729, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 44. Kuźnicka M., Marczuk M., [w:] M. Wierzbowski (red.), Ustawa o obligacjach. Komentarz,Warszawa 2015. [Google Scholar]
 45. Marszałkowska-Krześ E., Charakter prawny uchwały, „Przegląd Prawa Handlowego”1998, 6. [Google Scholar]
 46. Matraszek J., Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnegojako możliwość eliminacji wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)spółki kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, 3: 38–42. [Google Scholar]
 47. Olejniczak A., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449(11),Warszawa, 2016. [Google Scholar]
 48. Pabis R., [w:] A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III B. Spółka akcyjna. Komentarz art. 393–490, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 49. Popiołek W., [w:] A. Strzępka, Komentarz KSH, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 50. Przewrocki A., Łączenie spółek kapitałowych, Kraków 1996. [Google Scholar]
 51. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 52. Radwański Z., System prawa prywatnego, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 53. Rodzynkiewicz M., Komentarz KSH, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 54. Rudnicki S., Trzaskowski R., [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Częśćogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 55. Sarkowicz J., Rodzynkiewicz M., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia obligatariuszy, „MonitorPrawa Bankowego”, 2016, 7–8: 86–97. [Google Scholar]
 56. Sołtysiński S., System Prawa Prywatnego, t. 17B, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 57. Sójka T., Zgromadzenie obligatariuszy, „Monitor Prawa Bankowego”, 2016: 7–8. [Google Scholar]
 58. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 59. Woźniak R., Ustawa o obligacjach. Komentarz, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 60. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Rycerski, Adrian (2017). Rycerski, A. . (2017). Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 9(2), 102-117. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.153 (Original work published 2017)

MLA style

Rycerski, Adrian. Rycerski, A. . “Charakter Prawny Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy”. 2017. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 9, no. 2, 2017, pp. 102-117.

Chicago style

Rycerski, Adrian. Rycerski, Adrian . “Charakter Prawny Uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 9, no. 2 (2017): 102-117. doi:10.7206/kp.2080-1084.153.