en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku

Paweł Widerski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.580

Abstrakt

W artykule przedstawiony został problem przedsiębiorstwa w spadku jako przedmiotu zapisu windykacyjnego. Jego celem była obrona tezy, według której dopuszczalne prawnie jest uczynienie przedmiotem zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku. W artykule użyta została metoda logiczno-językowa, jak również metoda argumentacyjna (topika prawnicza). Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może być przedsiębiorstwo w spadku albo udział w nim, na co przedstawiona została obszerna argumentacja.

Powiązania

 1. Antoszek T.P., [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz. Art. 627–1088, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 2. Babiarz S, [w:] S. Babiarz (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 3. Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997. [Google Scholar]
 4. Bieluk J., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 5. Blajer P., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. Przepisy, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 6. Blajer P., Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno-proceduralnoprawne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 7. Blajer P., Gospodarstwo rolne jako przedmiot zapisu windykacyjnego – wybrane problemy, „Studia Iuridica Agraria” 2011, 9. [Google Scholar]
 8. Blicharz R., Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci, [w:] P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba (red.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 9. Blicharz R., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 10. Borysiak W., Księżak P., O zapisie windykacyjnym udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków, „Przegląd Sądowy” 2013, 7–8. [Google Scholar]
 11. Celiński D., Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, „Rejent” 2018, 10. [Google Scholar]
 12. Ciszewski J., Knabe J., [w:] J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 13. Dyszlewska-Tarnawska A., [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922–1087), Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Gawlik Z., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 15. Gniewek E., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 16. Gniewek E., O niedopuszczalności zapisu windykacyjnego przedmiotu majątku wspólnego małżonków, „Rejent” 2012, 1. [Google Scholar]
 17. Górecki J., Zapis windykacyjny – uwagi de lege ferenda, [w:] E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan (red.), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork 2007. [Google Scholar]
 18. Górniak K., komentarz do art. 2 ZarzSukcU, [w:] K. Osajda (red.), Ustawa o zarządzie sukcesyjnymprzedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Legalis 2022. [Google Scholar]
 19. Habdas M., [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), Warszawa 2018. [Google Scholar]
 20. Jaśniewicz M., [w:] S. Babiarz (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 21. Kapkowski R., Pojęcie przedsiębiorstwa w spadku na gruncie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, [w:] P. Zakrzewski, D. Bierecki (red.), Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, Sopot 2019. [Google Scholar]
 22. Kapkowski R., Kaufmann M., Charakter prawny zarządcy sukcesyjnego na tle pokrewnych instytucji zarządu masą spadkową, „Rejent” 2019, 7. [Google Scholar]
 23. Katner W.J., [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 24. Kołodzińska M., Czy instytucja zapisu windykacyjnego może skutecznie zastąpić darowiznę na wypadek śmierci? Uwagi wynikające z praktyki notarialnej, „Przegląd Sądowy” 2012, 11–12. [Google Scholar]
 25. Komosa T., Tropaczyńska J., Charakter prawny przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1996, 6. [Google Scholar]
 26. Kosowska K., Status prawny, w tym podatkowy, przedsiębiorstwa w spadku oraz zarządcy sukcesyjnego. Wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2020, 8. [Google Scholar]
 27. Kowalewska M., Panek M., Przedmiot zapisu windykacyjnego w praktyce notarialnej – wybrane zagadnienia, „Rejent” 2012, 10. [Google Scholar]
 28. Księżak P., Prawo spadkowe, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 29. Księżak P., Zapis windykacyjny, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 30. Księżak P., Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, 4. [Google Scholar]
 31. Kuźmicka-Sulikowska J., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 32. Kwiatkowska E.M., Trela A., Instytucja zarządu sukcesyjnego – nowe otwarcie dla przedsiębiorstwa osoby fizycznej?, „Krytyka Prawa” 2019, 4. [Google Scholar]
 33. Litwińska-Werner M., Przedsiębiorstwo, [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 34. Makowiec A., Zapis windykacyjny gospodarstwa rolnego, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 35. Mariański A., Pardej A., Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego, „Przegląd Podatkowy” 2018, 6. [Google Scholar]
 36. Masternak M., Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu podatkowym, [w:] J. Głuchowski, M. Kalinowski, A. Nita, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Olesińska (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Tom I. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Bogumiłowi Brzezińskiemu, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 37. Morek M., Komentarz do art. 551 KC, [w:] K. Osajda, W. Borysiak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2021. [Google Scholar]
 38. Niezbecka E., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 39. Osajda K., Komentarz do art. 9811 KC, [w:] K. Osajda, W. Borysiak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2021. [Google Scholar]
 40. Osajda K., Przedmiot zapisu windykacyjnego i odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe oraz zachowki, „Monitor Prawniczy” 2012, 3. [Google Scholar]
 41. Osajda K., Zapis windykacyjny – nowa instytucja polskiego prawa spadkowego, „Monitor Prawniczy” 2012, 2. [Google Scholar]
 42. Pardej A., Zmiany w zakresie prawa prywatnego (materialnego i procesowego), [w:] A. Mariański (red.), Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 43. Pazdan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 44. Pełczyński P., Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, „Rejent” 1998, 1. [Google Scholar]
 45. Piątowski J.S., Kordasiewicz B., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 46. Poźniak-Niedzielska M., Pojęcie przedsiębiorstwa a jego majątek, „Annales UMCS” 1982, 29. [Google Scholar]
 47. Rzewuski M., [w:] M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 48. Sidorska K., Zapis zwykły a zapis windykacyjny – rozrządzenia testamentowe w świetle nowelizacji prawa spadkowego z 18 marca 2011 r., [w:] D. Gil (red.), Problemy nowelizacji prawa sądowego, Lublin 2013. [Google Scholar]
 49. Sieradzka M., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2018, 22. [Google Scholar]
 50. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 51. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 52. Sławicki P., Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na postępowanie klauzulowe i egzekucyjne, „Roczniki Nauk Prawnych” 2019, 2. [Google Scholar]
 53. Słotwiński S., Wpływ wadliwego zarządu przedsiębiorstwem w spadku na czynności zmierzające do zakończenia umownych stosunków zobowiązaniowych, [w:] K. Bilewska, W.J. Kocot, D. Krekora-Zając (red.), Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 54. Sylwestrzak A., [w:] M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 55. Szczurowski T., Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2018, 11. [Google Scholar]
 56. Szereda A.J., Przedsiębiorstwo w spadku – odrębna jednostka organizacyjna, [w:] A. Marciniak (red.), Notarialne poświadczenie dziedziczenia, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 57. Świerczyński M., Fuchs D., Status prawny zarządcy sukcesyjnego, [w:] J. Pazdan, A. Bieranowski (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 58. Truszkiewicz Z., O niektórych skutkach zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, [w:] A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko (red.), Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 59. Trybka W., [w:] A.J. Szereda (red.), Prawo o notariacie. Komentarz, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 60. Turłukowski J., Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 61. Turłukowski J., Zapis windykacyjny. Komentarz, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 62. Waszczuk-Napiórkowska J., Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 63. Waszczuk-Napiórkowska J., Żarnowiec Ł., Wykonywanie zarządu sukcesyjnego, [w:] J. Pazdan, A. Bieranowski (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 64. Widło J., Rozporządzanie przedsiębiorstwem, Kraków 2002. [Google Scholar]
 65. Widło J., Pojęcie przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, 7. [Google Scholar]
 66. Wiśniewski K., Zmiany w zakresie prawa podatkowego, opłaty skarbowej i rachunkowości, [w:] A. Mariański (red.), Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnegoprzedsiębiorstwem osoby fizycznej, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 67. Witczak H., Zmiany w prawie spadkowym – zapis windykacyjny, „Monitor Prawniczy” 2011, 20. [Google Scholar]
 68. Wojarska-Aleksiejuk K., Aleksiejuk P., Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w kontekście sukcesji [Google Scholar]
 69. firm rodzinnych w Polsce, „Nowy Przegląd Notarialny” 2019, 1. [Google Scholar]
 70. Wolak G., Przedmioty majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej [Google Scholar]
 71. małżeńskiej a przedmiot zapisu windykacyjnego, „Nowy Przegląd Notarialny” 2012, 3. [Google Scholar]
 72. Wójcik S., Zoll F., Rozrządzenia testamentowe, [w:] B. Kordasiewicz (red.), System Prawa [Google Scholar]
 73. Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 74. Wrzecionek R., Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 75. Zakrzewski P., Zapis windykacyjny, „Przegląd Sądowy” 2012, 2. [Google Scholar]
 76. Zdanikowski P., Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny [Google Scholar]
 77. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, 3. [Google Scholar]
 78. Zoll F., Projekt ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a sprawa kredytu realnego dla przedsiębiorców, [Google Scholar]
 79. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1927, 3. [Google Scholar]
 80. Żukowski W., Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, 4. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Widerski, Paweł (2023). Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku. (2023). Zapis windykacyjny przedsiębiorstwa w spadku albo udziału w przedsiębiorstwie w spadku. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 233–248. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.580 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Widerski, Paweł. „Zapis Windykacyjny Przedsiębiorstwa W Spadku Albo Udziału W Przedsiębiorstwie W Spadku”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 233–248.

Chicago style

Widerski, Paweł. „Zapis Windykacyjny Przedsiębiorstwa W Spadku Albo Udziału W Przedsiębiorstwie W Spadku”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 233–248. doi:10.7206/kp.2080-1084.580.