en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Rozważania na tle udostępnienia zezwolenia na zbieranie odpadów

Anna Barczak
Uniwersytet Szczeciński

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.573

Abstrakt

Celem opracowania jest rozstrzygnięcie trybu postępowania w przypadku otrzymania przez organ ochrony środowiska wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Przedmiotem wniosku jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Z celem pracy związany jest ściśle problem badawczy, ujmowany w następujący sposób:
1) Czy organ może udostępnić informację zgodnie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej zezwolenia na zbieranie odpadów, mimo że jest to informacja o środowisku i jego ochronie?
2) Które informacje zawarte w zezwoleniu na zbieranie odpadów podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej, a które w trybie informacji o środowisku i jego ochronie?
Osiągnięcie celu badawczego oraz rozwiązanie problemu naukowego posłużyło do postawienia hipotezy badawczej, że zezwolenie na zbieranie odpadów podlega udostępnieniu w trybie przepisów u.o.o.ś. Pewne jednak informacje z zezwolenia na zbieranie odpadów są informacjami publicznymi. Do zrealizowania wyżej wymienionych efektów naukowych zastosowano w pracy metodę formalno-dogmatyczną.

Powiązania

 1. Badowski M., Dostęp do informacji publicznej jednostek samorządu terytorialnego: Nadużycie prawa, „Prawo i Więź” 2021, 4(38), s. 430–443. [Google Scholar]
 2. Bar M., Jendrośka J., Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX/el. 2014, Dział II, https://sip.lex.pl/#/commentary /587713522/510962?tocHit=1 (dostęp: 13.09.2022). [Google Scholar]
 3. Baran B., Południak-Gierz K., Aspekt podmiotowy udostępniania informacji publicznej na przykładzie regulacji polskich i szwedzkich, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, 10. [Google Scholar]
 4. Bidziński M., Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, 4. [Google Scholar]
 5. Czerw J., Dostęp do informacji publicznej w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, 11. [Google Scholar]
 6. Dolnicki B., Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] J. Korczak, J. Szreniawski (red.), Cywilizacja administracji publicznej. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 7. Gapski M.P., Zwalczanie bezczynności i przewlekłości postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, „Prawo i Więź” 2021, 1(35). [Google Scholar]
 8. Gapski M.P., W kwestii charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej, „Studia Prawnicze KUL” 2020, 3. [Google Scholar]
 9. Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 10. Gruszecki K., Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyd. 3, LEX/el. 2020, art. 8, https://sip.lex.pl/#/commentary/587244958/613914/gruszecki-krzysztof-komentarz-do-ustawy-o-udostepnianiu-informacji-o-srodowiskui-jego-ochronie…?cm=URELATIONS (dostęp: 13.09.2022). [Google Scholar]
 11. Haładyj A, Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 12. Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016, art. 1, https://sip.lex.pl/#/commentary/587674309/514753(dostęp: 14.09.2022). [Google Scholar]
 13. Knopkiewicz A., O nadużyciu prawa do informacji publicznej, „Państwo i Prawo” 2004, 10. [Google Scholar]
 14. Kowalski M., Nadużycie prawa do informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, 2. [Google Scholar]
 15. Maciejewski M. (red.), Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 16. Murzydło J., Czy informacja o środowisku stanowi informację publiczną?, „Czas Informacji” 2011, 4. [Google Scholar]
 17. Nowak H., Dostęp do informacji publicznej a decyzja o warunkach zabudowy. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29.05.2008 r., IV SA/Po 547/07, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, 4. [Google Scholar]
 18. Pieńczykowski M., Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnych” 2017, 6. [Google Scholar]
 19. Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, LEX/el. 2010, art. 8, https://sip.lex.pl/#/commentary/587540012/337452/rakoczy-bartosz-ustawa-oudostepnianiu-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udziale…?cm=URELATIONS (dostęp: 13.09.2022). [Google Scholar]
 20. Różowicz K., Nadużycie prawa do informacji o środowisku, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, 1. [Google Scholar]
 21. Sibiga G., Prawne formy działania podmiotów udostępniających informację publiczną na żądanie indywidualne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, 3. [Google Scholar]
 22. Sibiga G., Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, „Samorząd Terytorialny” 2003, 11. [Google Scholar]
 23. Sobczak J., Dostęp do informacji publicznej – zagadka i parawan, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, 1. [Google Scholar]
 24. Sokolewicz W., Komentarz do art. 61 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. 4, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 25. Szustakiewicz P., Rażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2021, 1–2. [Google Scholar]
 26. Szustakiewicz P., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2017 r. (sygn. akt I OSK 3521/15), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnych” 2018, 3. [Google Scholar]
 27. Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, 10. [Google Scholar]
 28. Taras W., Pojęcie „informacja” jako narzędzie badania administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2000, 12. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Barczak, Anna (2023). Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Rozważania na tle udostępnienia zezwolenia na zbieranie odpadów. (2023). Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Rozważania na tle udostępnienia zezwolenia na zbieranie odpadów. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 101-114. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.573 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Barczak, Anna. „Dostęp Do Informacji Publicznej A Dostęp Do Informacji O Środowisku I Jego Ochronie. Rozważania Na Tle Udostępnienia Zezwolenia Na Zbieranie Odpadów”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 101-114.

Chicago style

Barczak, Anna. „Dostęp Do Informacji Publicznej A Dostęp Do Informacji O Środowisku I Jego Ochronie. Rozważania Na Tle Udostępnienia Zezwolenia Na Zbieranie Odpadów”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 101-114. doi:10.7206/kp.2080-1084.573.