en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Wpływ informatyzacji administracji publicznej na reformę podziału terytorialnego na przykładzie Estonii

Jan Izdebski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.522

Abstrakt

Administracja publiczna w swoich podstawowych formach działania oraz istniejących strukturach organizacyjnych podlega nieustannym zmianom. Wprowadzane zmiany są wynikiem konieczności dostosowywania się do zmian otoczenia oraz realizowanych reform ustrojowych, które obok zmian w administracji publicznej dotyczą całej struktury danego państwa. Do najbardziej istotnych zmian ustrojowych związanych również ze strukturą administracji publicznej należą zmiany w podziale terytorialnym państwa. Zmiany w tym zakresie wynikają z przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, są również bardzo często podyktowane zmianą wizji prawodawcy w zakresie całościowego systemu zarządzania sprawami publicznymi i realizacją zadań publicznych. Współcześnie na te tradycyjne kryteria zmian nakładają się zależności wynikające z procesów informatyzacji, które wpływają na stosowanie regulacji administracyjnoprawnych oraz formy realizacji zadań ublicznych. Dotyczą również form kontaktu oraz przepływu informacji pomiędzy obywatelami a podmiotami publicznymi. Obserwowane w Estonii wprowadzenie wysokiego stopnia informatyzacji w zakresie procesów administrowania pozwala urealnić struktury organizacyjne państwa i administracji publicznej z zachowaniem, a nawet podwyższeniem standardów dostępności świadczeń publicznych i realizacji zadań publicznych.

Powiązania

 1. Ciechanowska J., Ustrój administracyjny i organy administracji rządowej, [w:] S. Sagan (red.), Ustrój państwowy Republiki Estonii, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 2. Ciechanowska J., Władze lokalne, [w:] S. Sagan (red.), Ustrój państwowy Republiki Estonii, Rzeszów 2018. [Google Scholar]
 3. Chlewicki M., Kędzierska A., Oranowski M., Elektroniczna administracja w Estonii, „Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji, Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2010, zeszyt 4. [Google Scholar]
 4. Cieślak Z., Administracja w działaniu – zagadnienia podstawowe, [w:] Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 5. Czakowski M., E‑voting na przykładzie Estonii i Brazylii, „Studia BAS” 2011, nr 3(27). [Google Scholar]
 6. Dawidowicz W., Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 7. Elżanowski M., Przesłanki reform podziału terytorialnego. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1982. [Google Scholar]
 8. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Randma-Liiv, T., Pesti, C., Public administration characteristics and performance in EU28: Estonia, red. G. Hammerschmid, N. Thijs, Publications Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2767/74735 (dostęp: 25.01.2022). [Google Scholar]
 9. Grodzka D., E-Administracja w Polsce, „Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze. Biuro Analiz Sejmowych” 2007, nr 18. [Google Scholar]
 10. Jełowicki M., Nauka administracji. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 11. Kalita I. (red.), Jak współtworzyć nowoczesne państwo na miarę XXI wieku. Propozycje innowacyjnych rozwiązań dla sektora publicznego i sfery obywatelskiej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 12. Knosala E., Zacharko L., Matan A., Nauka administracji, Kraków 2000. [Google Scholar]
 13. Konstytucja Republiki Estońskiej przyjęta przez obywateli Republiki Estońskiej w referendum przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 1992 r., Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 14. Leoński Z., Podział terytorialny, [w:] J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego. Tom I, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977. [Google Scholar]
 15. Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 16. Lõhmus M., The Merger Contracts Signed During the 2017 Administrative Reform, https:// haldusreform.fin.ee/ (dostęp: 1.10.2021). [Google Scholar]
 17. Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 18. Małek M., Kudaj P., Dobre praktyki estońskiej e-administracji. Rekomendacje dla Polski, „Rocznik Administracji Publicznej” 2017, nr 3. [Google Scholar]
 19. Mednis A., Rewolucja technologiczna w zarządzaniu publicznym. E-administracja, [w:] D. Sześciło (red.), Administracja i Zarządzanie Publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 20. Niczyporuk J., Reforma funkcjonalna administracji publicznej, [w:] J. Łukasiewicz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Rzeszów 2002. [Google Scholar]
 21. Noorkoiv R, The Background Factors and Trends of the Administrative Reform, https://haldusreform.fin.ee/ (dostęp: 1.10.2021). [Google Scholar]
 22. Nowoczesne rozwiązania w miejskim transporcie publicznym w państwach Inicjatywy Trójmorza. Estonia, www.nist.gov.pl (dostęp dnia 25.01.2022). [Google Scholar]
 23. Piecha J., Podziały terytorialne państwa, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 24. Raś K., Estonia jako lider w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2018, nr 68(1641). [Google Scholar]
 25. Sakowicz M., Struktury terytorialne państwa – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa” 2012, nr 1. [Google Scholar]
 26. Sepp V., The New Territorial Pattern in Estonia, https://haldusreform.fin.ee/ (dostęp: 1.10.2021). [Google Scholar]
 27. Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Lublin 2000. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Izdebski, Jan (2022). Wpływ informatyzacji administracji publicznej na reformę podziału terytorialnego na przykładzie Estonii. (2022). Wpływ informatyzacji administracji publicznej na reformę podziału terytorialnego na przykładzie Estonii. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 47-59. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.522 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Izdebski, Jan. „Wpływ Informatyzacji Administracji Publicznej Na Reformę Podziału Terytorialnego Na Przykładzie Estonii”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 47-59.

Chicago style

Izdebski, Jan. „Wpływ Informatyzacji Administracji Publicznej Na Reformę Podziału Terytorialnego Na Przykładzie Estonii”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 47-59. doi:10.7206/kp.2080-1084.522.