en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami w Polsce w okresie epidemii COVID-19

Artur Modrzejewski
Uniwersytet w Białymstoku

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.492

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza rozwiązań prawnych odnoszących się do zasad postępowania z odpadami medycznymi oraz komunalnymi pochodzącymi od osób objętych kwarantanną w okresie pandemii COVID-19 wraz z analizą wpływu określonych tam instrumentów na funkcjonujące rozwiązania legislacyjne i perspektywicznych skutków wprowadzenia tych regulacji. W artykule analizie pod-dano obowiązujący porządek prawny, jednocześnie wskazując zarówno na wyjąt-kowość zastosowanych instytucji prawnych (w kontekście poleceń wojewody wyłączających regulacje prawa miejscowego czy obowiązki ustawowe oraz umów określających sposób wykonywania powierzanych zadań publicznych), jak i wpływ tych regulacji na późniejsze prowadzenie przez instalacje zagospodarowania odpadów. Jednocześnie zasygnalizowano szereg problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się w związku z zastosowaniem prawem przewidzianych rozwiązań.

Powiązania

 1. Bodnar A., Tarcza 3.0. Opinia RPO dla Senatu, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-i-tarcza-3-0-rpo-uwagi-dla-senatu, 04.05.2020 (dostęp: 12.05.2020). [Google Scholar]
 2. Bursztynowicz M., Gospodarowanie odpadami w czasie epidemii, LEX online 2020. [Google Scholar]
 3. Bursztynowicz M., Uchwały śmieciowe w czasie epidemii koronawirusa, LEX online 2020. [Google Scholar]
 4. Dudziak S., Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2018, 6. [Google Scholar]
 5. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2019, LEX online. [Google Scholar]
 6. Jawroska-Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, [w:] J. Boć, L. Dziewięcka--Bokun (red.), Umowy w Administracji, Wrocław 2008. [Google Scholar]
 7. Jelinek A., Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych, Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w dniu 19 marca 2020 r., https://uodo.gov.pl/pl/138/1463 (dostęp: 13.05.2020). [Google Scholar]
 8. Korzeniowski P., Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawa ochrony środowiska, Łódź 2012. [Google Scholar]
 9. Modrzejewski A.K., Nadzór RIO i wojewodów nad czystością i porządkiem w gminach, „Kontrola Państwowa” 2014, 3. [Google Scholar]
 10. Morawski F., Zakaz przemieszczania się w związku z pandemią COVID-19 w świetle konstytucyjnego prawa do poruszania się, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, 9. [Google Scholar]
 11. Płowiec W., Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006. [Google Scholar]
 12. Warkałło W., Siła wyższa jako zasada nieodpowiedzialności i domniemanie przypadkowości szkody, „Państwo i Prawo” 1949, 9–10. [Google Scholar]
 13. Wróbel A., Art. 127. Prawo do odwołania, [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, [Google Scholar]
 14. A. Wróbel (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, LEX online 2020. [Google Scholar]
 15. Wróbel A., Komentarz do art. 189r Kpa, [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2020. [Google Scholar]
 16. Wróblewski J., Interpretatio Extensiva, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1965, 27(1). [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Modrzejewski, Artur K. (2021). Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami w Polsce w okresie epidemii COVID-19. (2021). Prawne uwarunkowania postępowania z odpadami w Polsce w okresie epidemii COVID-19. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 52–71. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.492 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

Modrzejewski, Artur K.. „Prawne Uwarunkowania Postępowania Z Odpadami W Polsce W Okresie Epidemii Covid-19”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 52–71.

Chicago style

Modrzejewski, Artur K.. „Prawne Uwarunkowania Postępowania Z Odpadami W Polsce W Okresie Epidemii Covid-19”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 52–71. doi:10.7206/kp.2080-1084.492.