en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 10/2021 
Tom 13 
Numer 3

O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Tomasz Nowacki
Akademia Pomorska

10/2021 13 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.484

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę funkcjonowania jednego z organów doradczych centralnych organów administracji rządowej, tj. Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej działającej przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki, naczelnym organie dozoru jądrowego w Polsce, właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określonym ustawą Pr. atm. Artykuł przedstawia założenia funkcjonowania Rady jako organu doradczego organu dozoru jądrowego w oparciu o prawo międzynarodowe i europejskie oraz poglądy doktryny prawa energii jądrowej. Ważną rolę w odniesieniu do Rady spełniają akty soft law, w szczególności tzw. standardy bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA safety standards). Mimo że nie mają mocy wiążącej, stanowią wartościowy i obszerny zbiór zaleceń wspomagających działalność prawodawczą na poziomie regionalnym i krajowym. Celem opracowania jest również krytyczna analiza nowelizacji Prawa atomowego (Pr. atm.) z 2016 r. w części odnoszącej się do zmian przeprowadzonych w zakresie sposobu kształtowania składu Rady. Spowodowały one utratę jednego z najważniejszych atrybutów Rady, tj. niezależności w zakresie procesu decyzyjnego oraz pozbawiła Prezesa PAA (organ decyzyjny) wpływu na kształtowanie jej składu. Wprowadzone zmiany należy odczytywać jako jednoznaczne zaprzeczenie ratio legis powołania Rady oraz znaczący krok wstecz w odniesieniu do dotychczasowej praktyki oraz trendów legislacyjnych ostatnich lat. Autor postuluje przywrócenie poprzednich rozwiązań prawnych, jako tych, które pozwolą Radzie, organowi doradczemu, pełnić swoją funkcje we właściwy sposób, realnie wspomagając organ decyzyjny, na którego rzecz działa.

Powiązania

 1. Biskupski O., Działalność Państwowej Rady do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, [w:] Energia jądrowa w Polsce w latach 1961–1963, Warszawa 1966. [Google Scholar]
 2. Boć J. (red.), Administracja publiczna, Wrocław 2004. [Google Scholar]
 3. Dworak W., Podstawy instytucjonalne konieczne do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, „Rocznik Nauk Prawnych” 2014, 2. [Google Scholar]
 4. Firlus J.G., Michalak K., Realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego w Polsce – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, 9. [Google Scholar]
 5. Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 6. National legislative and regulatory activities. Poland. Organisation and structure, “Nuclear Law Bulletin” 2016, 2 [Google Scholar]
 7. Nowacki T.R., Możliwość uznania standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej za źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017. [Google Scholar]
 8. Nowacki T.R., Niezależność organów dozoru jądrowego. Próba rekonstrukcji zakresu pojęciowego, [w:] K. Jeleń, Z. Rau (red.), Energetyka jądrowa w Polsce, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 9. Nowacki T.R., Ograniczenie autonomii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, „Przegląd Sejmowy” 2018, 4. [Google Scholar]
 10. Nowacki T.R., Prawne gwarancje niezależności dozoru jądrowego w Polsce, [w:] I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy publicznoprawne i ekonomiczne, Kielce 2014. [Google Scholar]
 11. Stoiber C., Baer A., Pelzer N., Tonhauser W., Handbook on Nuclear Law, Vienna 2003. [Google Scholar]
 12. Stoiber C., Cherf A., Tonhauser W., de Loudres Vez Carmona M., Handbook on Nuclear Law. Implementing Legislation, Vienna 2010. [Google Scholar]
 13. Sieczak K., Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 maja 2011 r., „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” 2011, 4. [Google Scholar]
 14. Tokarz G., Rada do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - geneza, usytuowanie, działalność, [w:] P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne: rynki surowców i energii: energetyka w czasach politycznej niestabilności. Bezpieczeństwo, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, technologia, zarządzanie, Poznań 2015. [Google Scholar]
 15. Tokarz G. [w:] R. Szczerbowski (red.), Energetyka węglowa i jądrowa: wybrane aspekty, Poznań 2017. [Google Scholar]
 16. Tokarz G. [w:] R. Maciejewski (red.), Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce: wybrane aspekty badawcze, Poznań 2018. [Google Scholar]
 17. Tokarz G., Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Nie tylko PAA…, „Energia Gigawat” 2016, 1. [Google Scholar]
 18. Walker J.S., Wellock T.R., A Short History of Nuclear Regulation 1946–2009, Washington 2010. [Google Scholar]
 19. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018 [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Nowacki, Tomasz R. (2021). O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. (2021). O potrzebie przywrócenia właściwego statusu Radzie do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(3), 255-275. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.484 (Original work published 10/2021n.e.)

MLA style

Nowacki, Tomasz R.. „O Potrzebie Przywrócenia Właściwego Statusu Radzie Do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego I Ochrony Radiologicznej”. 10/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 3, 2021, ss. 255-275.

Chicago style

Nowacki, Tomasz R.. „O Potrzebie Przywrócenia Właściwego Statusu Radzie Do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego I Ochrony Radiologicznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 3 (2021): 255-275. doi:10.7206/kp.2080-1084.484.