en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2021 
Tom 13 
Numer 1

Znaczenie szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej w postępowaniu dowodowym dotyczącym pozbawienia władzy rodzicielskiej

Hubert Żukowski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2021 13 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.433

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywa szkoła, rozu-miana jako instytucja oświatowo-wychowawcza, w postępowaniach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Nie budzi wątpliwości, że w procesie wychowawczym czyn-niki i bodźce środowiska domowego, które najintensywniej wpływają na dziecko, przekładają się na jego funkcjonowanie w szkole. W szczególności długotrwałe problemy małoletniego z nauką bądź stwarzane przez niego trudności wycho-wawcze powinny stanowić dla nauczycieli i pedagogów sygnał do potrzeby wglądu w środowisko rodzinne ucznia. Dlatego też w niniejszym artykule zostały przed-stawione dane dotyczące udziału szkoły w postępowaniu o pozbawienie władzy rodzicielskiej, tj. opinie sporządzane przez szkoły, zeznania nauczycieli w charak-terze świadków oraz postępy w nauce osiągane przez małoletnich. Wykorzystano materiały źródłowe (m.in. akty prawne, piśmiennictwo prawnicze, orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych) oraz wyniki badań własnych aktowych uzyskane przy pomocy narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza do bada-nia akt sądowych.

Powiązania

 1. Andrzejewska J., Wspieranie rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną, [w:] S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, Lublin 2005. [Google Scholar]
 2. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004. [Google Scholar]
 3. Ciepła H., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa. [Google Scholar]
 4. Cęcelek G., Kompetencje społeczne nauczyciela szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych, Toruń 2020. [Google Scholar]
 5. Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 6. Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983. [Google Scholar]
 7. Dzierzgowska I., Rodzice w szkole, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 8. Gasik J., Odpowiedzialność – fundamentalna wartość w zawodzie nauczyciela, [w:] A. Jegier (red.), Rodzice, nauczyciele, media: kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 9. Gurycka A., O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 10. Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 11. Haak H., Władza rodzicielska: komentarz, Toruń 1995. [Google Scholar]
 12. Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 13. Jagielski K., Istota i treść władzy rodzicielskiej, Kraków 1963. [Google Scholar]
 14. Konieczna A., Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 15. Lisowski K., Stradomski K., Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 16. Lulek B., Współpraca szkoły, rodziny i środowiska, Rzeszów 2008. [Google Scholar]
 17. Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2009. [Google Scholar]
 18. Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Toruń 2001. [Google Scholar]
 19. Młynek P., Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania i uwarunkowania, Katowice 2007. [Google Scholar]
 20. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 21. Stojanowska W., Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 22. Stojanowska W., Władza rodzicielska, Warszawa 1988. [Google Scholar]
 23. Stojanowska W., Kosek M., Skutki emigracji zarobkowej rodziców w aspekcie zagrożenia dobra dziecka na podstawie badań ankietowych nauczycieli, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2009, 9(1). [Google Scholar]
 24. Strzebinczyk J., Rozdział VII. Władza rodzicielska, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 25. Pyter M., [w:] A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damjxgizdamjoobqxalrugmydmmbqg4yq#tabs-metrical-info (dostęp: 8.12.2018). [Google Scholar]
 26. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 1992. [Google Scholar]
 27. Walczak B., „Między nami dobrze jest”. O partnerstwie pomiędzy rodzicami a szkołą, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Kraków 2011. [Google Scholar]
 28. Wawrzyniak S., Współpraca rodziców i nauczycieli wobec zróżnicowanych problemów wychowawczych i dydaktycznych, [w:] A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole, Sosnowiec 2016. [Google Scholar]
 29. Żebrek-Dzikowska I., Wysocka-Kunisz M., Szydłowska A., Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2016, 4. [Google Scholar]
 30. Żukowski H., „Przyczyny pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej w świetle badań aktowych”, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Stojanowskiej, obroniona w dniu 28.06.2017 r. na Akademii Leona Koźmińskiegow Warszawie. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Żukowski, Hubert (2021). Znaczenie szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej w postępowaniu dowodowym dotyczącym pozbawienia władzy rodzicielskiej. (2021). Znaczenie szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej w postępowaniu dowodowym dotyczącym pozbawienia władzy rodzicielskiej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(1), 159–178. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.433 (Original work published 3/2021n.e.)

MLA style

Żukowski, Hubert. „Znaczenie Szkoły Jako Instytucji Oświatowo-Wychowawczej W Postępowaniu Dowodowym Dotyczącym Pozbawienia Władzy Rodzicielskiej”. 3/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 1, 2021, ss. 159–178.

Chicago style

Żukowski, Hubert. „Znaczenie Szkoły Jako Instytucji Oświatowo-Wychowawczej W Postępowaniu Dowodowym Dotyczącym Pozbawienia Władzy Rodzicielskiej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 13, nr 1 (2021): 159–178. doi:10.7206/kp.2080-1084.433.