en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2020 
Tom 12 
Numer 4

Prawo ochrony środowiska jako ustawa daninowa

Andrzej Gorgol
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

12/2020 12 (4) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.410

Abstrakt

Opracowanie ma na celu wykazanie, że Prawo ochrony środowiska jest ustawą,
która nakłada daniny publiczne w celu ochrony środowiska naturalnego w Polsce.
Ten akt prawny charakteryzuje się szczególnymi cechami i rozwiązaniami prawnymi.
Autor sformułował tezę, że niektóre przepisy dotyczące opłat za korzystanie
ze środowiska i opłaty emisyjnej naruszają konstytucyjne standardy wyłączności
ustawy daninowej, prawa do przewidywalnego opodatkowania, przyzwoitej legislacji
i demokratycznego państwa prawnego.

Powiązania

 1. Adam L., Mazurkiewicz M., Opłaty, [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno--finansowych PRL, t. 3, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 2. Antonów D., Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 3. Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005. [Google Scholar]
 4. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 5. Dębowska-Romanowska T., Istota i treść władztwa finansowego – samowola finansowa – (samowola podatkowa), restrykcje finansowe, – zagadnienia pojęciowe, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja – ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Natalii Gajl, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 6. Bogucka-Felczak M., Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno--wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa. [Google Scholar]
 7. Draniewicz B., Daniny publiczne związane z korzystaniem ze środowiska – opłaty, [w:] W. Radecki (red.), Instytucje środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 8. Draniewicz B., Opłata produktowa, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Drwiłło A., Opłaty jako dochody niepodatkowe, [w:] E. Ruśkowski, C. Kosikowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 10. Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk [Google Scholar]
 11. Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 12. Gorgol A., Constitutional standard of exclusivity of tax act in the light of Polish law, [w:] Constitutional Basis of Financial Law. Bratislava Legal Forum 2018, Collection of Papers from the International Academic Conference, Bratislava 2018. [Google Scholar]
 13. Gorgol A., Fiskalne ograniczenia władztwa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kreowania podmiotów gospodarki komunalnej, [w:] W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 14. Gorgol A., Kontrowersje uregulowania prawnofinansowych środków ochrony środowiska. Zagadnienia systemowe, [w:] B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, Lublin 2016. [Google Scholar]
 15. Gorgol A., Optymalizacja podatkowa w następstwie wyboru formy podatku dochodowego od osób fizycznych, „Kazus Podatkowy” 2018, 3. [Google Scholar]
 16. Gorgol A., Pojęcie obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 17. Gorgol A., Powstanie zobowiązań podatkowych, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 18. Gorgol A., Prawo do przewidywalnego opodatkowania, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka w Polsce: aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, Toruń 2017. [Google Scholar]
 19. Gorgol A., Reforma opłaty skarbowej i wyodrębnienie z niej podatku od czynności cywilnoprawnych, cz. I, „Glosa” 2001, 4. [Google Scholar]
 20. Gorgol A., Władztwo podatkowe Polski w zakresie kształtowania konstrukcji akcyzy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy: blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 21. Gorgol A., Zasada wyłączności ustawy podatkowej jako gwarancja formalna konstytucyjnej ochrony praw podatnika, [w:] H. Izdebski, M. Komorowski, M. Pisz (red.), Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 22. Kosikowski C., Władztwo finansowe Unii Europejskiej a suwerenność finansowa państw członkowskich, [w:] C. Kosikowski (red.), Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 23. Łączkowski W., Suwerenność prawodawcy państwowego w sprawach finansowych, [w:] I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012. [Google Scholar]
 24. Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 1998. [Google Scholar]
 25. Miemiec M., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 26. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 27. Radecki W., Kary pieniężne w polskim systemie prawnym. Czy nowy rodzaj odpowiedzialności karnej?, „Przegląd Prawa Karnego” 1996. [Google Scholar]
 28. Radecki W., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 29. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018. [Google Scholar]
 30. Serwacki J., Konstytucyjne założenia ustroju finansów samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie zwykłym, [w:] P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 31. Smoleń P., Opłaty, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 32. Sokolewicz W., Rozdział X „Finanse publiczne”, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa 2005. [Google Scholar]
 33. Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, 4. [Google Scholar]
 34. Traczyński Z., Funkcjonowanie opłat i kar pieniężnych w ochronie środowiska, Wrocław 1985. [Google Scholar]
 35. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 36. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 37. Wójtowicz W., Elementy struktury podatku, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 38. Wójtowicz W., Funkcje finansów publicznych, [w:] W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, wyd. 8, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 39. Wójtowicz W., Struktura podatku, [w:] P. Smoleń, W. Wójtowicz, M. Burzec, M. Duda, A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, P. Pomorski (red.), Prawo podatkowe, wyd. 2, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 40. Wójtowicz W., Uproszczone formy opodatkowania osób fizycznych, [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, Warszawa 2009. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gorgol, Andrzej (2020). Prawo ochrony środowiska jako ustawa daninowa. (2020). Prawo ochrony środowiska jako ustawa daninowa. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(4), 70-86. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.410 (Original work published 12/2020n.e.)

MLA style

Gorgol, Andrzej. „Prawo Ochrony Środowiska Jako Ustawa Daninowa”. 12/2020n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 12, nr 4, 2020, ss. 70-86.

Chicago style

Gorgol, Andrzej. „Prawo Ochrony Środowiska Jako Ustawa Daninowa”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, nr 4 (2020): 70-86. doi:10.7206/kp.2080-1084.410.