en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 3

O granicach zasad ne bis in idem i lex retro non agit. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „ustawy o bestiach”

Jan Kluza
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.228

Abstrakt

Tak zwana „ustawa o bestiach" stanowi regulację prawną dotyczącą postępowania ze sprawcami szczególnie niebezpiecznymi skazanymi prawomocnymi wyrokami na wiele lat przed jej wejściem w życie i dotyczy postępowania wobec nich po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności. Jej uchwaleniu oraz wejściu w życiu towarzyszyło wiele kontrowersji prawnych, co w efekcie doprowadziło do jej zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że umieszczenie osób uznanych za szczególnie niebezpieczne nie narusza konsty- tucyjnych gwarancji praw jednostki. TK stwierdził, że umieszczenie w Ośrodku nie ma charakteru karnego, a jedynie administracyjny, i nie stanowi orzekania drugi raz w tej samej sprawie. Artykuł krytycznie odnosi się do tezy TK i przed- stawionej przezeń argumentacji.

Powiązania

 1. Bocheński M., Populizm penalny w polskim wydaniu - rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2014, 2, s. 7-8. [Google Scholar]
 2. Bocheński M., Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 k.k. i art. 200 k.k. w świetle teorii i badań empirycznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 3. Czarnecki P., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Czarnecki P., Zasada tożsamości czynu a reguła ne bis in idem, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 5. Daśko N., „Ustawa o bestiach" jako przykład populizmu penalnego, [w:] N. Daśko (red.), Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa, Toruń 2014. [Google Scholar]
 6. Długosz J., Obligatoryjna postpenalna izolacja sprawców przestępstwa, „Prokuratura i Prawo" 2013, 7-8. [Google Scholar]
 7. Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996. Gierowski J.K., Krajewski K., [w:] L. Paprzycki (red.), Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom VII, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 8. Góralski P., Środki zabezpieczające a zasada lex severior retro non agit, „Ius Novum" 2014, 1. Grześkowiak A., Prawo karne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 9. Holy K., Postpenalna detencja sprawcy niebezpiecznego przedłużana w sposób retrospektywny nie musi naruszać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.01.2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14), „Europejski Przegląd Sądowy" 2016, 7. [Google Scholar]
 10. Kamiński I.C., Zakaz karania bez podstawy prawnej - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za lata 2011-2014, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, 8. [Google Scholar]
 11. Karlik P., Sroka T., Wiliński P., [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 12. Kobus-Ogrodniczak K.I., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom, „Prokuratura i Prawo" 2016, 11. Krawczyk P., Problem konstytucyjności tzw. ustawy o bestiach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2014, 100(27). [Google Scholar]
 13. Mamak K., Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 14. Piech K., Konstytucyjność ustawy o 11zaburzonych". Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym, „Ogrody Nauk i Sztuki" 2015, 5. [Google Scholar]
 15. Pierzchała K., Co Polacy mają wspólnego z milczeniem owiec"? "Bestie" na wolności a ich uczłowieczenie". Zarys analityczno-syntetyczny problemu, „Krakowskie Studia Małopolskie" 2014, 19, s. 63-73. [Google Scholar]
 16. Skowron M., Prawa człowieka a postpenalna izolacja sprawcy w Polsce - rozważania na tle wyroków ETPCz w sprawach niemieckich, „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, 8. [Google Scholar]
 17. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 18. Szczepanek P., Zasada ne bis in idem w postępowaniu karnym i innych postępowaniach represyjnych, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 19. Wróbel W., Z zagadnień retroaktywności prawa karnego, „Przegląd Sądowy" 1993, 4. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne - cześć ogólna, Kraków 2013. [Google Scholar]
 20. Zoll A., [w:] T. Bojarski (red.), Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego, t. 2, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 21. Bocheński M., Populizm penalny w polskim wydaniu - rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, „e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2014, 2, s. 7-8. [Google Scholar]
 22. Bocheński M., Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 k.k. i art. 200 k.k. w świetle teorii i badań empirycznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 23. Czarnecki P., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa karnego w postępowaniach represyjnych, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 24. Czarnecki P., Zasada tożsamości czynu a reguła ne bis in idem, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 25. Daśko N., „Ustawa o bestiach" jako przykład populizmu penalnego, [w:] N. Daśko (red.), Wpływ interesów politycznych na stanowienie prawa, Toruń 2014. [Google Scholar]
 26. Długosz J., Obligatoryjna postpenalna izolacja sprawców przestępstwa, „Prokuratura i Prawo" 2013, 7-8. [Google Scholar]
 27. Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996. Gierowski J.K., Krajewski K., [w:] L. Paprzycki (red.), Środki zabezpieczające. System Prawa Karnego. Tom VII, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 28. Góralski P., Środki zabezpieczające a zasada lex severior retro non agit, „Ius Novum" 2014, 1. Grześkowiak A., Prawo karne, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 29. Holy K., Postpenalna detencja sprawcy niebezpiecznego przedłużana w sposób retrospektywny nie musi naruszać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.01.2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14), „Europejski Przegląd Sądowy" 2016, 7. [Google Scholar]
 30. Kamiński I.C., Zakaz karania bez podstawy prawnej - orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za lata 2011-2014, „Europejski Przegląd Sądowy" 2015, 8. [Google Scholar]
 31. Karlik P., Sroka T., Wiliński P., [w:] L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 32. Kobus-Ogrodniczak K.I., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom, „Prokuratura i Prawo" 2016, 11. Krawczyk P., Problem konstytucyjności tzw. ustawy o bestiach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2014, 100(27). [Google Scholar]
 33. Mamak K., Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 34. Piech K., Konstytucyjność ustawy o 11zaburzonych". Podstawa prawna izolacji postpenalnej i nadzoru prewencyjnego w polskim porządku prawnym, „Ogrody Nauk i Sztuki" 2015, 5. [Google Scholar]
 35. Pierzchała K., Co Polacy mają wspólnego z milczeniem owiec"? "Bestie" na wolności a ich uczłowieczenie". Zarys analityczno-syntetyczny problemu, „Krakowskie Studia Małopolskie" 2014, 19, s. 63-73. [Google Scholar]
 36. Skowron M., Prawa człowieka a postpenalna izolacja sprawcy w Polsce - rozważania na tle wyroków ETPCz w sprawach niemieckich, „Europejski Przegląd Sądowy" 2012, 8. [Google Scholar]
 37. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 38. Szczepanek P., Zasada ne bis in idem w postępowaniu karnym i innych postępowaniach represyjnych, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 39. Wróbel W., Z zagadnień retroaktywności prawa karnego, „Przegląd Sądowy" 1993, 4. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne - cześć ogólna, Kraków 2013. [Google Scholar]
 40. Zoll A., [w:] T. Bojarski (red.), Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego, t. 2, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Kluza, Jan (2018). O granicach zasad ne bis in idem i lex retro non agit. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „ustawy o bestiach”. (2018). O granicach zasad ne bis in idem i lex retro non agit. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. „ustawy o bestiach”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 41-58. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.228 (Original work published 2018)

MLA style

Kluza, Jan. „O Granicach Zasad Ne Bis In Idem I Lex Retro Non Agit. Uwagi Na Tle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego W Sprawie Tzw. „Ustawy O Bestiach””. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 3, 2018, ss. 41-58.

Chicago style

Kluza, Jan. „O Granicach Zasad Ne Bis In Idem I Lex Retro Non Agit. Uwagi Na Tle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego W Sprawie Tzw. „Ustawy O Bestiach””. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 3 (2018): 41-58. doi:10.7206/kp.2080-1084.228.