en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Zobacz wydanie
Rok 2018 
Tom 10 
Numer 3

False Statement and the Strategy of Defence

Paweł Dziekański
Polska Akademia Nauk

2018 10 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.227

Abstrakt

This article discusses the issue of explanations given by an accused person, showing their dual nature - that of evidence and that of a measure used for the purpose of defence. The author raises a question if the scope of the right to defence granted to the accused encompasses the right to lie, and takes a stand on the limits to the accused making false statements. This is followed by comments on the practice of defence counsels making use of falsehood as part of their defence strategies. The reflection has been based on the author's own studies involving in-depth interviews made with barristers working as defence counsels.

Powiązania

 1. Błoński M., Odpowiedzialność oskarżonego za pomówienie a prawo do obrony, ,,Studia Prawno-Ekonomiczne" 2018, 106. [Google Scholar]
 2. Bojańczyk A., Uprawnienie do składania fałszywych wyjaśnień - jak długo jeszcze, ,,Palestra" 2014, 9. [Google Scholar]
 3. Cieślak M., [w:] S. Waltoś (red.), Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom II. Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Kraków 2011. [Google Scholar]
 4. Cieślak M., Glosa do uchwały SN z dnia 29 czerwca 1972 r., VI KZP 67/71, ,,Państwo i Prawo" 1973, 11. [Google Scholar]
 5. Depa W., Prawo oskarżonego do obrony de lege lata, Kraków 2004. Derlatka M., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., ,,Palestra" 2007, 11-12. [Google Scholar]
 6. Gardocka T., Z problematyki granic legalnego działania obrońcy w procesie karnym, ,,Palestra" 1987, 3-4. [Google Scholar]
 7. Grzegorczyk T., Obrońca w postępowaniu przygotowawczym, Łódź 1988. [Google Scholar]
 8. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., [w:] P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom. I. Komentarz do artykułów 1-296, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 9. Kardas P., Problem granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia, [w:] D. Gruszecka, J. Skorupka (red.), Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Klejnowska M., Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004. [Google Scholar]
 11. Kruszyński P., Granice legalności działania obrońcy w procesie karnym, ,,Państwo i Prawo" 1989, 4. [Google Scholar]
 12. Kunicka-Michalska B., Prawo oskarżonego do obrony a fałszywe oskarżenie, ,,Palestra" 1968, 12. [Google Scholar]
 13. Lipczyńska M., Ponikowski R., Granice prawa oskarżonego do obrony, ,,Palestra" 1978, 4. [Google Scholar]
 14. Makarowski R., Manipulacje w postępowaniu karnym, Kraków 2006. [Google Scholar]
 15. Matan J., Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym oraz formy jej realizacji, ,,Rocznik Administracji i Prawa" 2009, 9. [Google Scholar]
 16. Pohl Ł., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym - szkic teoretycznoprawny, ,,Prokuratura i Prawo" 2006, 6. [Google Scholar]
 17. Rusinek M., O „prawie do kłamstwa" (artykuł polemiczny), ,,Prokuratura i Prawo" 2008, 4. [Google Scholar]
 18. Sobolewski Z., Samooskarżenie w świetle prawa karnego (nemo se ipsum accusare tenetur),Warszawa 1982. [Google Scholar]
 19. Szewczyk M., [w:] A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2013. [Google Scholar]
 20. Wąsek A., Z problematyki odpowiedzialności karnej obrońcy w sprawach karnych, [w:] Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994. [Google Scholar]
 21. Wiernikowski Z., Działanie w granicach uprawnienia lub obowiązku prawnego jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, ,,Państwo i Prawo" 1987, 3. [Google Scholar]
 22. Wiliński P., [w:] P. Hofmański (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. ZasadyProcesu Karnego, cz. 2, s. 1547. [Google Scholar]
 23. Wiliński P., Górecki P., Zasada prawdy a zasada prawa do obrony, [w:] Z. Sobolewski, G. Artymiak (red.), Zasada prawdy materialnej: materiały z konferencji Krasiczyn 15-16 października 2005 r., Zakamycze 2006. [Google Scholar]
 24. Wiliński P., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień w postępowaniu karnym - artykuł polemiczny,,,Prokuratura i Prawo" 2007, 2. [Google Scholar]
 25. Wróbel W., Wojtaszczyk A., Zontek W., [w:] L. Gardocki (red.), System Prawa Karnego. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, t. 8, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 26. Zoll A., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2012. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dziekański, Paweł (2018). False Statement and the Strategy of Defence. (2018). False Statement and the Strategy of Defence. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 10(3), 25-40. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.227 (Original work published 2018)

MLA style

Dziekański, Paweł. „False Statement And The Strategy Of Defence”. 2018. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 10, nr 3, 2018, ss. 25-40.

Chicago style

Dziekański, Paweł. „False Statement And The Strategy Of Defence”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 10, nr 3 (2018): 25-40. doi:10.7206/kp.2080-1084.227.