en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 3/2023 
Volume 15 
Issue 1

O niektórych teoretycznych i praktycznych dylematach rozpraw zdalnych w świetle standardów rzetelnego procesu cywilnego

Tadeusz Wiśniewski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.570

Abstract

It is quite paradoxical that such a negative social phenomenon as the ever-present threat of the SARS-CoV-2 virus and its mutations has contributed to the exceptional acceleration of the widespread adoption of the institution of remote hearings in the area of civil trials in our country. Traditional hearings are no longer the only possible format of public hearing in the form of a trial. We are now witnessing a new quality in the way in which civil cases are heard. Most importantly, the nature of the court’s communication with the parties and other participants of such proceedings has changed significantly in the broad sense due to the remote nature of the hearings. At present, the venue where a court gets to hear the parties to proceedings is not only the courtroom in a court building, but also cyberspace. Thus, the landscape and the structure of civil trials have changed considerably.

References

 1. Flaga-Gieruszyńska K., Konstytucyjne standardy prawa do sądu a ochrona prywatności stron postępowania na przykładzie spraw cywilnych, [w:] Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 2. Jodłowski J., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz [tekst zaktualizowany przez K. Weitza], Postępowanie cywilne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 3. Klich A., Komentarz do art. 235 k.p.c., [w:] J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Knoppek K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 5. Knoppek K., Rozdział 1, Zagadnienia ogólne, [w:] T. Ereciński, T. Wiśniewski (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 2, cz. 2, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Kościółek A., Elektroniczne czynności dowodowe a zasada bezpośredniości, [w:] A. Kościółek, Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, LEX 2012. [Google Scholar]
 7. Krakowiak M., Zmiany w zakresie ogłaszania i uzasadniania orzeczeń a prawo do rzetelnego procesu, [w:] S. Cieślak (red.), Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., Łódź 2020, s. 181–200. [Google Scholar]
 8. Kurosz K., Matysiak W.P., Refleksje na temat rozprawy zdalnej w postępowaniu cywilnym i zasady suwerenności terytorialnej, [w:] A. Kidyba, A. Olejniczak (red.), Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych, Warszawa 2022, s. 103–130. [Google Scholar]
 9. Łazarska A., Zdalne rozprawy cywilne – wyzwanie czy zagrożenie dla rzetelnego procesu, [w:] A. Kidyba, A. Olejniczak (red.), Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych, Warszawa 2022, s. 131–169. [Google Scholar]
 10. Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 11. Marciniak A., [w:] W. Broniewicz, A. Marciniak, I, Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 12. Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 13. Misiuk-Jodłowska T., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 14. Orzeł-Jakubowska A., Recenzja monografii: „Civil Courts Coping with COVID-19” pod red. Barta Kransa, Anny Nylund, Haga 2021, „Polski Proces Cywilny” 2022, 1. [Google Scholar]
 15. Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Piasecki K., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Komentarz do artykułów 1–366, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 17. Piątek W., Rozprawa w formie zdalnej przed sądem administracyjnym – nieunikniona przyszłość czy rozwiązanie tymczasowe na czas pandemii?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, 2, s. 17–33. [Google Scholar]
 18. Pietrasz P., Konstrukcje zdalnej rozprawy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] Ius est ars boni et aequi. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, numer specjalny, 2021, 10. [Google Scholar]
 19. Siedlecki W., [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 20. Sikorski G., Posiedzenie przygotowawcze w świetle zasad postępowania cywilnego, [w:] S. Cieślak (red.), Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., Łódź 2020. [Google Scholar]
 21. Skibińska M., Postępowanie cywilne (red. M. Rzewuski), Warszawa 2019. [Google Scholar]
 22. Skrętowicz E., Z problematyki rzetelnego procesu karnego, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Prof. Zofii Świdy, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 23. Susskind R., Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 24. Susskind R., Koniec świata prawników. Współczesny charakter usług prawniczych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 25. Waśkowski E., Podręcznik procesu cywilnego. 1. Ustrój sądów cywilnych. 2. Postępowanie sporne, Wilno 1932. [Google Scholar]
 26. Wiliński P., Współczesne dyskusje o zasadach procesu karnego, [w:] P. Hofmański (red.), System Prawa Karnego Procesowego, t. 3, Zasady procesu karnego, cz. 1, red. P. Wiliński, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 27. Wiliński P., Pojęcie rzetelnego procesu karnego, [w:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (red.), Księga ofiarowana Prof. S. Stachowiakowi, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 28. Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 29. Zalesińska A., Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 30. Ziemianin K., Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Wiśniewski, Tadeusz (2023). O niektórych teoretycznych i praktycznych dylematach rozpraw zdalnych w świetle standardów rzetelnego procesu cywilnego. (2023). O niektórych teoretycznych i praktycznych dylematach rozpraw zdalnych w świetle standardów rzetelnego procesu cywilnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 34-57. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.570 (Original work published 3/2023AD)

MLA style

Wiśniewski, Tadeusz. “O Niektórych Teoretycznych I Praktycznych Dylematach Rozpraw Zdalnych W Świetle Standardów Rzetelnego Procesu Cywilnego”. 3/2023AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 34-57.

Chicago style

Wiśniewski, Tadeusz. “O Niektórych Teoretycznych I Praktycznych Dylematach Rozpraw Zdalnych W Świetle Standardów Rzetelnego Procesu Cywilnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, no. 1 (2023): 34-57. doi:10.7206/kp.2080-1084.570.