en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Show issue
Year 6/2022 
Volume 14 
Issue 2

Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie

Karolina Gmerek
Uniwersytet Szczeciński

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.521

Abstract

The aim of the article is first of all an attempt to organize the ways of understanding the “form (of conventional actions in law)” and the contexts of the use of this term in detailed legal sciences. The author also considers the issue of performing conventional actions in law by non-linguistic actions and omissions, as well as the issue of significance of form ecognition in the context of identifying conventional actions in law. The results of the research presented in the paper (apart from their cognitive value) are to serve the development of the theoretical concept of conventional actions in law and, as far as possible, to put in order the dogmatic-legal discussion concerning the title issue.

References

 1. Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 2, Łask 2006. [Google Scholar]
 2. Bogucki O., O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, nr 2. [Google Scholar]
 3. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, [w:] M. Cieślak. Dzieła wybrane, t. 2, red. S. Waltoś, Kraków 2011. [Google Scholar]
 4. Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 5. Czepita S., O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 1. [Google Scholar]
 6. Drozd E., Forma czynności prawnej, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 7. Gmerek K., Sens, treść oraz forma czynności konwencjonalnych w prawie – w poszukiwaniu wzajemnych relacji [w druku]. [Google Scholar]
 8. Gmerek K., Identyfikowanie czynności procesowych dokonywanych w ramach rozprawy sądowej. Rozważania na tle rzeczywistych wypowiedzi nieprofesjonalnych uczestników postępowania, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej“ 2020, nr 1. [Google Scholar]
 9. Gmerek K., Identyfikowanie czynności konwencjonalnych w prawie jako proces rozpoznawania ich sensu – wstęp do problematyki, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej“ 2021, nr 3. [Google Scholar]
 10. Gmerek K., Z problematyki treści czynności konwencjonalnych w prawie, „Krytyka Prawa” 2022, nr 1. [Google Scholar]
 11. Grochowski M., Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 12. Grochowski M., Wymogi formalne w umowach konsumenckich, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 13. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 14. Janusz-Pohl B., Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim, Poznań 2017. [Google Scholar]
 15. Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 16. Kijowski D., Pojęcie prawnych form działania administracji, [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 17. Kmiecik Z.R., Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 18. Markiewicz K., Torbus A., O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, „Polski Proces Cywilny” 2013, nr 1. [Google Scholar]
 19. Matczak M., Kompetencja, [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 20. Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 21. Municzewski A., Wykładnia oświadczeń woli stron składanych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym, [w:] Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, red. S. Czepita, Szczecin 2006. [Google Scholar]
 22. Nowak L., Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Czynności konwencjonalne w prawie, „Studia Prawnicze” 1972, nr 33. [Google Scholar]
 23. Oleszko A., Z cywilnoprawnej problematyki czynności notarialnych, „Rejent“ 1991, nr 1. [Google Scholar]
 24. Paprzycka-Hausman K., Rozwiązanie problemu Butlera i wyjaśnienie efektu Knobe’a, „Filozofia Nauki“ 2014, nr 2. [Google Scholar]
 25. Paprzycka-Hausman K., O intencjonalności działań i zaniechań, czyli o społecznej naturze sprawstwa, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2016, nr 1. [Google Scholar]
 26. Pohl Ł., Czyn w prawie karnym, [w:] System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 27. Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 28. Radwański Z., Wiążąca moc czynności prawnych, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 29. Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 30. Radwański Z., Mularski K., Wiążąca moc czynności prawnych, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 31. Radwański Z., Mularski K., Wykładnia oświadczeń woli, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom [Google Scholar]
 32. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 33. Sobieralski K., Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe, [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, red. J. Korczak, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 34. Staniszewska L., Milczenie organów administracji jako instytucja materialnego i procesowego prawa administracyjnego, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 2. [Google Scholar]
 35. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 36. Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/index.php?id_hasla-=7828&id_znaczenia=5138326&l=8&ind=0 (dostęp: 15.11.2019). [Google Scholar]
 37. Woźniewski K., Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Gdańsk 2010. [Google Scholar]
 38. Wrzecionek R., Czynności notarialne w prawie spółek, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 39. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Gmerek, Karolina (2022). Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie. (2022). Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 27-46. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.521 (Original work published 6/2022AD)

MLA style

Gmerek, Karolina. “Z Problematyki Formy Czynności Konwencjonalnych W Prawie”. 6/2022AD. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 27-46.

Chicago style

Gmerek, Karolina. “Z Problematyki Formy Czynności Konwencjonalnych W Prawie”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, no. 2 (2022): 27-46. doi:10.7206/kp.2080-1084.521.