en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2020 
Volume 12 
Issue 1

Beneficial Ownership in Cash Pooling Arrangements

Natalia Cieślewicz
Akademia Leona Koźmińskiego, interdyscyplinarne studia doktoranckie "Między prawem a gospodarką"

2020 12 (1) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.361

References

 1. Bąk P., Sierpińska-Sawicz A., The effects of cash pooling application in funds management in a capital group in hard coal mining industry, „Archives of Mining Sciences” 2016, 61(1), s. 95–107. [Google Scholar]
 2. Czuba-Kulisińska B., Sterowanie płynnością finansową z wykorzystaniem cash poolingu na przykładzie grupy kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, 25(1), s. 194–204. [Google Scholar]
 3. Dąbrowska J., Opodatkowanie dochodu nierezydentów, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Gajewski D., Cash pooling – aspekty podatkowe, „Palestra” 2013, 58(1–2). Kocurek K., Polak P., Cash Pooling in the Czech Republic, „International Journal of Accounting and Financial Management” 2013, 12(7). [Google Scholar]
 5. Niemczyk W., Cash pooling. Aspekty teoretyczne w praktyce biznesowej przedsiębiorstw, „Palestra” 2013, 58(1–2), s. 47–56. [Google Scholar]
 6. OECD, Base Erosion and Shift Profiting (BEPS), Public Discussion Draft, BEPS Actions 8–10, Financial Transactions, 3 July–7 September 2018. [Google Scholar]
 7. Piazzessi M., Schneider M., Payments, Credit and Asset Prices, „BIS Working Papers” 2018, 734. [Google Scholar]
 8. Remlein M., Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, 70, s. 135–145. [Google Scholar]
 9. Szlęzak-Matusewicz J. Tax risk in cash pooling agreements in polish enterprises, „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 2014, 36(4), s. 977–987. 981 [Google Scholar]
 10. Tymczak J., Cash pooling jako metoda optymalizacji przepływów finansowych w korporacjach finansowych, [w:] K. Wach, A. Marjański (red.), Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, Łódź–Warszawa 2018. [Google Scholar]
 11. Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 12. Raporty korporacyjne, blogi podatkowe i inne Accace, 2018 Tax Guidline, Czech Republic, 2018. CMS, Cash pooling, July 2013 (raport korporacyjny). [Google Scholar]
 13. Kwaśniewski M, Wojszko-Maciulewicz P., Rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność gospodarcza – co to znaczy?, blog podatkowy Crido Taxand, 20.11.2018. [Google Scholar]
 14. Matyszewska E., Cash pooling to dobry sposób na optymalizację podatkową, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://www.ozog.pl/pdfs/1276594079-dziennik-gazeta-prawna-14062010-cash-pooling-to-dobry-sposob-na-optymalizacje-podatkowa.pdf (dostęp: 22.06.2018). [Google Scholar]
 15. Szatkowska M., Makieła A., Zmiana brzmienia klauzuli rzeczywistego właściciela to nie tylko dodatkowe obowiązki dla podatników, ale również szereg problemów praktycznych przy stosowaniu przepisów o podatku u źródła, KPMG Frontiers in Tax. Polish edition, czerwiec 2019. [Google Scholar]
 16. Witucki M., Prezydent Konfederacji Lewiatan, list: Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła” z dnia 28 czerwca 2019 r. nr KL/237/119/PP/2019 skierowany do Ministra Finansów. [Google Scholar]
 17. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Interpretacje podatkowe w Polsce, Warszawa, wrzesień 2018. [Google Scholar]
 18. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., IBPBI/2/4510-123/15/MO. [Google Scholar]
 19. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 listopada 2013 r., ILPB4/423-310/13-2/ŁM. [Google Scholar]
 20. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.63.2018.3.JKT. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., III SA/Wa 2056/09. [Google Scholar]
 21. Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010 r., II FSK 1277/09. [Google Scholar]
 22. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r., III SA/Wa 2375/13. Judgement of the Court (Grand Chamber) In joined Cases C-116/16 and C-117/16, T Denmark, Y Denmark Aps, 26 February 2019, ECLI:EU:C:2019:135. [Google Scholar]
 23. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2019 (requests for a preliminary ruling from the Østre Landsret, Vestre Landsret – Denmark) – N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Denmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) v Skatteministeriet. [Google Scholar]
 24. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5). [Google Scholar]
 25. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.). [Google Scholar]
 26. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2193). [Google Scholar]
 27. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.). [Google Scholar]
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.). [Google Scholar]
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). [Google Scholar]
 30. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.). [Google Scholar]
 31. Bąk P., Sierpińska-Sawicz A., The effects of cash pooling application in funds management in a capital group in hard coal mining industry, „Archives of Mining Sciences” 2016, 61(1), s. 95–107. [Google Scholar]
 32. Czuba-Kulisińska B., Sterowanie płynnością finansową z wykorzystaniem cash poolingu na przykładzie grupy kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2017, 25(1), s. 194–204. [Google Scholar]
 33. Dąbrowska J., Opodatkowanie dochodu nierezydentów, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 34. Gajewski D., Cash pooling – aspekty podatkowe, „Palestra” 2013, 58(1–2). Kocurek K., Polak P., Cash Pooling in the Czech Republic, „International Journal of Accounting and Financial Management” 2013, 12(7). [Google Scholar]
 35. Niemczyk W., Cash pooling. Aspekty teoretyczne w praktyce biznesowej przedsiębiorstw, „Palestra” 2013, 58(1–2), s. 47–56. [Google Scholar]
 36. OECD, Base Erosion and Shift Profiting (BEPS), Public Discussion Draft, BEPS Actions 8–10, Financial Transactions, 3 July–7 September 2018. [Google Scholar]
 37. Piazzessi M., Schneider M., Payments, Credit and Asset Prices, „BIS Working Papers” 2018, 734. [Google Scholar]
 38. Remlein M., Cash pooling jako instrument zarządzania środkami pieniężnymi w grupie kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, 70, s. 135–145. [Google Scholar]
 39. Szlęzak-Matusewicz J. Tax risk in cash pooling agreements in polish enterprises, „Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 2014, 36(4), s. 977–987. 981 [Google Scholar]
 40. Tymczak J., Cash pooling jako metoda optymalizacji przepływów finansowych w korporacjach finansowych, [w:] K. Wach, A. Marjański (red.), Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej, Łódź–Warszawa 2018. [Google Scholar]
 41. Wilk M., Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 42. Raporty korporacyjne, blogi podatkowe i inne Accace, 2018 Tax Guidline, Czech Republic, 2018. CMS, Cash pooling, July 2013 (raport korporacyjny). [Google Scholar]
 43. Kwaśniewski M, Wojszko-Maciulewicz P., Rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność gospodarcza – co to znaczy?, blog podatkowy Crido Taxand, 20.11.2018. [Google Scholar]
 44. Matyszewska E., Cash pooling to dobry sposób na optymalizację podatkową, „Dziennik Gazeta Prawna”, http://www.ozog.pl/pdfs/1276594079-dziennik-gazeta-prawna-14062010-cash-pooling-to-dobry-sposob-na-optymalizacje-podatkowa.pdf (dostęp: 22.06.2018). [Google Scholar]
 45. Szatkowska M., Makieła A., Zmiana brzmienia klauzuli rzeczywistego właściciela to nie tylko dodatkowe obowiązki dla podatników, ale również szereg problemów praktycznych przy stosowaniu przepisów o podatku u źródła, KPMG Frontiers in Tax. Polish edition, czerwiec 2019. [Google Scholar]
 46. Witucki M., Prezydent Konfederacji Lewiatan, list: Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła” z dnia 28 czerwca 2019 r. nr KL/237/119/PP/2019 skierowany do Ministra Finansów. [Google Scholar]
 47. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Interpretacje podatkowe w Polsce, Warszawa, wrzesień 2018. [Google Scholar]
 48. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., IBPBI/2/4510-123/15/MO. [Google Scholar]
 49. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 listopada 2013 r., ILPB4/423-310/13-2/ŁM. [Google Scholar]
 50. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-3.4010.63.2018.3.JKT. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r., III SA/Wa 2056/09. [Google Scholar]
 51. Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010 r., II FSK 1277/09. [Google Scholar]
 52. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2014 r., III SA/Wa 2375/13. Judgement of the Court (Grand Chamber) In joined Cases C-116/16 and C-117/16, T Denmark, Y Denmark Aps, 26 February 2019, ECLI:EU:C:2019:135. [Google Scholar]
 53. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 February 2019 (requests for a preliminary ruling from the Østre Landsret, Vestre Landsret – Denmark) – N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Denmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16) v Skatteministeriet. [Google Scholar]
 54. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5). [Google Scholar]
 55. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.). [Google Scholar]
 56. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2193). [Google Scholar]
 57. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1115 z późn. zm.). [Google Scholar]
 58. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.). [Google Scholar]
 59. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). [Google Scholar]
 60. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.). [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Cieślewicz, Natalia (2020). Cieślewicz, N.. (2020). Beneficial Ownership in Cash Pooling Arrangements. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 12(1), 35-57. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.361 (Original work published 2020)

MLA style

Cieślewicz, Natalia. Cieślewicz, N.. “Beneficial Ownership In Cash Pooling Arrangements”. 2020. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 35-57.

Chicago style

Cieślewicz, Natalia. Cieślewicz, Natalia . “Beneficial Ownership In Cash Pooling Arrangements”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 12, no. 1 (2020): 35-57. doi:10.7206/kp.2080-1084.361.