en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

Show issue
Year 2019 
Volume 11 
Issue 3

Odpowiedzialność obiektywna kontra odpowiedzialność absolutna na gruncie kar administracyjnych (art. 189d pkt 4 k.p.a.)

2019 11 (3) Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.331

Abstract

The purpose of the article is to discuss the new regulation provided in Art. 189d item 4 of the Code of Administrative Procedure, i.e. the impact of the circumstances of the offender’s contribution to the occurrence of administrative tort on the administrative penalty. First, after conducting an analysis, I come into a conclusion that the said contribution does not affect the very fact of being held liable, but is taken consideration only at the stage of determining the amount of penalty. This proves that its application is limited. Then, I proceed with a critical analysis of the existing limitation, referring to the fundamental principles that should be taken into account in the process of law enforcement, which involves also imposing sanctions and determining the role of administrative financial penalties.

References

 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 2. Augustyniak Ł., Administracyjne kary pieniężne w świetle orzecznictwa ETPCz, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2015, nr 3(4). [Google Scholar]
 3. Błachucki M., Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 4. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 5. Czichy K., O niestosowaniu gwarancji karnych do administracyjnych kar pieniężnych, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 12, s. 93–105. [Google Scholar]
 6. Draniewicz B., Minimalne standardy stosowanie sankcji administracyjnych, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1. [Google Scholar]
 7. Draniewicz B., Zalążek strict liability w polskim prawie ochrony środowiska?, „Prawo i Środowisko” 2015, nr 3, s. 71–80. [Google Scholar]
 8. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 9. Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 10. Hermeliński W., Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie? w: Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. W. Federczyk, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 11. Jendrośka J., Kary administracyjne, w: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 12. Kaczocha M., Miarkowanie sankcji administracyjnej – wybrane zagadnienia, „Przegląd Legislacyjny” [Google Scholar]
 13. 2013, nr 3(85). [Google Scholar]
 14. Kaczocha M., Z problematyki administracyjnych kar pieniężnych bezwzględnie oznaczonych, „Przegląd Legislacyjny” 2014, nr 2(88). [Google Scholar]
 15. Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 9, Warszawa 2018, komentarz do art. 435 k.c. [Google Scholar]
 16. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, wyd. 2, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 17. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 18. Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 19. Michór A., O charakterze odpowiedzialności administracyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. LX. [Google Scholar]
 20. Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 21. Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewickiego, M. Lewickiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 22. Radecki W., Kilka uwag o zastępowaniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną, w: Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wybrane, red. M. Bojarski, Wrocław 1994. [Google Scholar]
 23. Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926–2004), Tuluza 2009. [Google Scholar]
 24. Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2017, nr 2(11). [Google Scholar]
 25. Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004. [Google Scholar]
 26. Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, z. 4, s. 143–144. [Google Scholar]
 27. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 28. Witkowski S., Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2012 r. (II GSK 917/11), z dnia 19 grudnia 2012 r. (II GSK 1823/11), z dnia 6 lutego 2013 r. (II GSK 2171/11), „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1, s. 181–199. [Google Scholar]
 29. Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych), „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 9. [Google Scholar]
 30. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., w: System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 31. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 15, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 32. Augustyniak Ł., Administracyjne kary pieniężne w świetle orzecznictwa ETPCz, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2015, nr 3(4). [Google Scholar]
 33. Błachucki M., Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 34. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Wrocław 2005. [Google Scholar]
 35. Czichy K., O niestosowaniu gwarancji karnych do administracyjnych kar pieniężnych, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 12, s. 93–105. [Google Scholar]
 36. Draniewicz B., Minimalne standardy stosowanie sankcji administracyjnych, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1. [Google Scholar]
 37. Draniewicz B., Zalążek strict liability w polskim prawie ochrony środowiska?, „Prawo i Środowisko” 2015, nr 3, s. 71–80. [Google Scholar]
 38. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 39. Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 40. Hermeliński W., Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie? w: Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. W. Federczyk, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 41. Jendrośka J., Kary administracyjne, w: Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wrocław 2001. [Google Scholar]
 42. Kaczocha M., Miarkowanie sankcji administracyjnej – wybrane zagadnienia, „Przegląd Legislacyjny” [Google Scholar]
 43. 2013, nr 3(85). [Google Scholar]
 44. Kaczocha M., Z problematyki administracyjnych kar pieniężnych bezwzględnie oznaczonych, „Przegląd Legislacyjny” 2014, nr 2(88). [Google Scholar]
 45. Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 9, Warszawa 2018, komentarz do art. 435 k.c. [Google Scholar]
 46. Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, wyd. 2, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 47. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do art. 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 48. Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 49. Michór A., O charakterze odpowiedzialności administracyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. LX. [Google Scholar]
 50. Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 51. Niżnik-Dobosz I., Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym, w: Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, red. M. Stahl, R. Lewickiego, M. Lewickiej, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 52. Radecki W., Kilka uwag o zastępowaniu odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną, w: Współczesne problemy nauk penalnych. Zagadnienia wybrane, red. M. Bojarski, Wrocław 1994. [Google Scholar]
 53. Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926–2004), Tuluza 2009. [Google Scholar]
 54. Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, „Radca Prawny Zeszyty Naukowe” 2017, nr 2(11). [Google Scholar]
 55. Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004. [Google Scholar]
 56. Szydło M., Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze” 2003, z. 4, s. 143–144. [Google Scholar]
 57. Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 58. Witkowski S., Glosa do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2012 r. (II GSK 917/11), z dnia 19 grudnia 2012 r. (II GSK 1823/11), z dnia 6 lutego 2013 r. (II GSK 2171/11), „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 1, s. 181–199. [Google Scholar]
 59. Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych), „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 9. [Google Scholar]
 60. Wyrzykowski M., Ziółkowski M., w: System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012. [Google Scholar]

Full metadata record

Cite this record

APA style

Witkowski, Stanisław (2019). Witkowski, S. . (2019). Odpowiedzialność obiektywna kontra odpowiedzialność absolutna na gruncie kar administracyjnych (art. 189d pkt 4 k.p.a.). Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 11(3), 257-277. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.331 (Original work published 2019)

MLA style

Witkowski, Stanisław. Witkowski, S. . “Odpowiedzialność Obiektywna Kontra Odpowiedzialność Absolutna Na Gruncie Kar Administracyjnych (Art. 189D Pkt 4 K.p.a.)”. 2019. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, vol. 11, no. 3, 2019, pp. 257-277.

Chicago style

Witkowski, Stanisław. Witkowski, Stanisław . “Odpowiedzialność Obiektywna Kontra Odpowiedzialność Absolutna Na Gruncie Kar Administracyjnych (Art. 189D Pkt 4 K.p.a.)”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, 11, no. 3 (2019): 257-277. doi:10.7206/kp.2080-1084.331.