en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 3/2023 
Tom 15 
Numer 1

O niektórych teoretycznych i praktycznych dylematach rozpraw zdalnych w świetle standardów rzetelnego procesu cywilnego

Tadeusz Wiśniewski
Akademia Leona Koźmińskiego

3/2023 15 (1) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.570

Abstrakt

Paradoksem jest, że tak negatywne zjawisko społeczne, jakim jest ciągle istniejące zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 i jego mutacjami, przyczyniło się do bezprzykładnego przyśpieszenia wdrożenia w szerokim zakresie instytucji rozpraw zdalnych w krajowym procesie cywilnym. Rozprawy tradycyjne nie są już jedyną postacią posiedzenia jawnego w formie rozprawy. Rozpoczął się nowy i jakościowo odmienny okres w odniesieniu do sposobu rozpoznawania spraw cywilnych. Przede wszystkim w związku ze zdalnością rozpraw istotnie zmieniła się natura szeroko rozumianej komunikacji sądu ze stronami i innymi uczestnikami tego procesu. Obecnie nie tylko sala rozpraw w budynku sądowym, lecz także cyberprzestrzeń jest miejscem procesowego spotkania sądu z uczestnikami postępowania. Tym samym odmieniła się architektura procesu cywilnego.

Powiązania

 1. Flaga-Gieruszyńska K., Konstytucyjne standardy prawa do sądu a ochrona prywatności stron postępowania na przykładzie spraw cywilnych, [w:] Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015. [Google Scholar]
 2. Jodłowski J., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz [tekst zaktualizowany przez K. Weitza], Postępowanie cywilne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 3. Klich A., Komentarz do art. 235 k.p.c., [w:] J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 4. Knoppek K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 5. Knoppek K., Rozdział 1, Zagadnienia ogólne, [w:] T. Ereciński, T. Wiśniewski (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 2, cz. 2, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 6. Kościółek A., Elektroniczne czynności dowodowe a zasada bezpośredniości, [w:] A. Kościółek, Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, LEX 2012. [Google Scholar]
 7. Krakowiak M., Zmiany w zakresie ogłaszania i uzasadniania orzeczeń a prawo do rzetelnego procesu, [w:] S. Cieślak (red.), Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., Łódź 2020, s. 181–200. [Google Scholar]
 8. Kurosz K., Matysiak W.P., Refleksje na temat rozprawy zdalnej w postępowaniu cywilnym i zasady suwerenności terytorialnej, [w:] A. Kidyba, A. Olejniczak (red.), Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych, Warszawa 2022, s. 103–130. [Google Scholar]
 9. Łazarska A., Zdalne rozprawy cywilne – wyzwanie czy zagrożenie dla rzetelnego procesu, [w:] A. Kidyba, A. Olejniczak (red.), Nowoczesne technologie. Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych, Warszawa 2022, s. 131–169. [Google Scholar]
 10. Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 11. Marciniak A., [w:] W. Broniewicz, A. Marciniak, I, Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 12. Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 13. Misiuk-Jodłowska T., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 14. Orzeł-Jakubowska A., Recenzja monografii: „Civil Courts Coping with COVID-19” pod red. Barta Kransa, Anny Nylund, Haga 2021, „Polski Proces Cywilny” 2022, 1. [Google Scholar]
 15. Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 16. Piasecki K., [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Komentarz do artykułów 1–366, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 17. Piątek W., Rozprawa w formie zdalnej przed sądem administracyjnym – nieunikniona przyszłość czy rozwiązanie tymczasowe na czas pandemii?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, 2, s. 17–33. [Google Scholar]
 18. Pietrasz P., Konstrukcje zdalnej rozprawy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] Ius est ars boni et aequi. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Hauserowi Sędziemu Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, numer specjalny, 2021, 10. [Google Scholar]
 19. Siedlecki W., [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 20. Sikorski G., Posiedzenie przygotowawcze w świetle zasad postępowania cywilnego, [w:] S. Cieślak (red.), Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., Łódź 2020. [Google Scholar]
 21. Skibińska M., Postępowanie cywilne (red. M. Rzewuski), Warszawa 2019. [Google Scholar]
 22. Skrętowicz E., Z problematyki rzetelnego procesu karnego, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Prof. Zofii Świdy, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 23. Susskind R., Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 24. Susskind R., Koniec świata prawników. Współczesny charakter usług prawniczych, Warszawa 2010. [Google Scholar]
 25. Waśkowski E., Podręcznik procesu cywilnego. 1. Ustrój sądów cywilnych. 2. Postępowanie sporne, Wilno 1932. [Google Scholar]
 26. Wiliński P., Współczesne dyskusje o zasadach procesu karnego, [w:] P. Hofmański (red.), System Prawa Karnego Procesowego, t. 3, Zasady procesu karnego, cz. 1, red. P. Wiliński, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 27. Wiliński P., Pojęcie rzetelnego procesu karnego, [w:] A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński (red.), Księga ofiarowana Prof. S. Stachowiakowi, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 28. Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 29. Zalesińska A., Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 30. Ziemianin K., Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Wiśniewski, Tadeusz (2023). O niektórych teoretycznych i praktycznych dylematach rozpraw zdalnych w świetle standardów rzetelnego procesu cywilnego. (2023). O niektórych teoretycznych i praktycznych dylematach rozpraw zdalnych w świetle standardów rzetelnego procesu cywilnego. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 15(1), 34-57. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.570 (Original work published 3/2023n.e.)

MLA style

Wiśniewski, Tadeusz. „O Niektórych Teoretycznych I Praktycznych Dylematach Rozpraw Zdalnych W Świetle Standardów Rzetelnego Procesu Cywilnego”. 3/2023n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 15, nr 1, 2023, ss. 34-57.

Chicago style

Wiśniewski, Tadeusz. „O Niektórych Teoretycznych I Praktycznych Dylematach Rozpraw Zdalnych W Świetle Standardów Rzetelnego Procesu Cywilnego”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 15, nr 1 (2023): 34-57. doi:10.7206/kp.2080-1084.570.