en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Zwolnienie stypendiów z PIT a warunek ich zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 4-11-2020 r., II FSK 1774/18, LEX nr 307998

Paweł Smoleń
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Marzena Świstak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.545

Abstrakt

W polskiej ustawie o PIT przyjęto stosunkowo obszerną grupę zwolnień podatkowych związanych z różnorodnymi świadczeniami na rzecz doktorantów i pracowników naukowych. Znalazło się w niej także zwolnienie dotyczące stypendiów i zapomóg, o których mowa w ustawie 2.0 oraz stypendiów otrzymywanych w ramach programów lub przedsięwzięć w celu realizacji polityki naukowej państwa. Zastosowano przy tym regułę, że zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Na tle praktyki stosowania tego rodzaju zwolnień zrodziły się liczne trudności interpretacyjne, np. w kontekście skutków wydłużenia terminu realizowania stypendium. NSA w wyroku z dnia 4 listopada 2020 r., II FSK 1774/18, przyjął stanowisko, że w takim wypadku stypendysta traci prawo do zastosowania zwolnienia podatkowego. Przyjętym w glosie celem badawczym jest weryfikacja praktyki orzeczniczej dotyczącej problematyki omawianego zwolnienia podatkowego. Niniejsza glosa ma charakter krytyczny. Posłużono się metodą dogmatycznoprawną oraz analizą normatywną.

Powiązania

  1. Budziszewski J., Opodatkowanie stypendiów naukowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, „Doradztwo Podatkowe” 2007, 10, s. 12–18. [Google Scholar]
  2. Górniak J. (red.), Diagnoza szkolnictwa wyższego. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  3. Kucia-Guściora B., Stypendia – status prawny i zasady opodatkowania. Próba systematyki, „Studia Prawnicze KUL” 2009, 2–3(38–39), s. 51–90. [Google Scholar]
  4. Kulicki J., Trwałe ciężary i stypendia w polskim ustawodawstwie podatkowym, „Prawo Spółek” 2000, 11, LEX/el. [Google Scholar]
  5. Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016, LEX/el. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Smoleń, Paweł & Świstak, Marzena (2022). Zwolnienie stypendiów z PIT a warunek ich zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 4-11-2020 r., II FSK 1774/18, LEX nr 307998. (2022). Zwolnienie stypendiów z PIT a warunek ich zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 4-11-2020 r., II FSK 1774/18, LEX nr 307998. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 136–148. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.545 (Original work published 2022)

MLA style

Smoleń, Paweł and Świstak, Marzena. „Zwolnienie Stypendiów Z Pit A Warunek Ich Zatwierdzenia Przez Ministra Właściwego Do Spraw Szkolnictwa Wyższego I Nauki. Glosa Krytyczna Do Wyroku Nsa Z Dnia 4-11-2020 R., Ii Fsk 1774/18, Lex Nr 307998”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 136–148.

Chicago style

Smoleń, Paweł and Świstak, Marzena. „Zwolnienie Stypendiów Z Pit A Warunek Ich Zatwierdzenia Przez Ministra Właściwego Do Spraw Szkolnictwa Wyższego I Nauki. Glosa Krytyczna Do Wyroku Nsa Z Dnia 4-11-2020 R., Ii Fsk 1774/18, Lex Nr 307998”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 136–148. doi:10.7206/kp.2080-1084.545.