en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 2022 
Tom 14 
Numer 3

Assessment of the Correct Implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC of 21 May 2008 on Some Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters in the Polish Legal System

Marek Dąbrowski
John Paul II Catholic University of Lublin

2022 14 (3) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.537

Abstrakt

Celem artykułu, który nie był dotychczas analizowany, jest ocena prawidłowego wdrożenia do polskiego systemu prawnego art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Punktem wyjścia dla poczynionych rozważań było określenie minimalnego wymaganego poziomu harmonizacji oraz wskazanie wyników wiążących dla władz państwowych. Na późniejszym etapie dokonano analizy obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących wstępnego i ustawicznego kształcenia mediatorów, a także działań podjętych w celu rozwinięcia kodeksów etycznych i deontologicznych oraz w celu sprawienia, że mediatorzy będą ich powszechnie przestrzegać, w kontekście rezultatów wskazanych w art. 4 dyrektywy 2008/52/WE. Wyniki analizy ujawniły usterki w procesie implementacji w postaci zbyt wąsko pojętej transpozycji art. 4 dyrektywy 2008/52/WE i braku zapewnienia skuteczności postanowień tejże, przy wskazaniu kierunku zapewnienia effet utile art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r., co stanowi punkt wyjścia dla określenia kierunków działania na etapie prac legislacyjnych związanych z zapewnieniem odpowiedniej jakości mediacji.
kwalifikacje mediatorów.
3 Badania

Powiązania

 1. Dąbrowski M., Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, Lublin 2019. [Google Scholar]
 2. Dąbrowski M., Kryterium wiedzy i umiejętności jako wymóg dla stałych mediatorów – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 25 stycznia 2018 r., III SA/Po 634/17, “Studia Prawnicze” 2019, 3. [Google Scholar]
 3. De Palo G., A Ten-Year-Long EU Mediation Paradox: When an EU Directive Needs to Be More… Directive, European Parliament 2018. [Google Scholar]
 4. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 5. Helios J., Jedlecka W., Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 6. Kalisz A., Mediator as a Profession Incorporated into the System of Common Courts – Civil Mediation Practice in the Light of Recent Changes, “Studia Iuridica Lublinensia” 2018, 3. [Google Scholar]
 7. Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 8. Korybski A., Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspektywie polskiego porządku prawnego), “Annales UMCS” 2019, 1. [Google Scholar]
 9. Korybski A., Legal Status of Mediator in Mediation Proceedings in Civil Cases, “Studia Iuridica Lublinensia” 2018, 3. [Google Scholar]
 10. Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004 [Google Scholar]
 11. Zacharzewski K., Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego, “Przegląd Prawa Handlowego” 2011, 6. [Google Scholar]
 12. Zawidzka-Łojek A., Zasady prawa materialnego Unii Europejskiej, [in:] A. Zawidzka-Łojek, [Google Scholar]
 13. R. Grzeszczak (eds.), Prawo materialne Unii Europejskiej, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 14. Zienkiewicz A., Objectives of Mediation and Selection and Implementation of Mediation Strategies and Techniques by Mediators in Civil Disputes – Study Report (Part II – Survey Questionnaires), “Studia Iuridica Lublinensia” 2022, 1, pp. 2019–220. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Dąbrowski, Marek (2022). Assessment of the Correct Implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC of 21 May 2008 on Some Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters in the Polish Legal System. (2022). Assessment of the Correct Implementation of Article 4 of Directive 2008/52/EC of 21 May 2008 on Some Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters in the Polish Legal System. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(3), 5-19. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.537 (Original work published 2022)

MLA style

Dąbrowski, Marek. „Assessment Of The Correct Implementation Of Article 4 Of Directive 2008/52/ec Of 21 May 2008 On Some Aspects Of Mediation In Civil And Commercial Matters In The Polish Legal System”. 2022. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 3, 2022, ss. 5-19.

Chicago style

Dąbrowski, Marek. „Assessment Of The Correct Implementation Of Article 4 Of Directive 2008/52/ec Of 21 May 2008 On Some Aspects Of Mediation In Civil And Commercial Matters In The Polish Legal System”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 3 (2022): 5-19. doi:10.7206/kp.2080-1084.537.