en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Sprawiedliwość kontrybutywna w stosunkach pracy jako przejaw konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej

Rafał Skowron
Izba Adwokacka w Krakowie

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.529

Abstrakt

Celem autora jest analiza pojęcia sprawiedliwości kontrybutywnej oraz możliwości jej normatywnego ujęcia w polskim porządku konstytucyjnym. Punktem wyjścia rozważań jest zasada sprawiedliwości społecznej wyrażona w art. 2 Konstytucji i wypracowany na jej podstawie model sprawiedliwości rozdzielczej. Autor, posługując się metodami formalno-dogmatyczną, teoretyczno-prawną oraz porównawczo-prawną, wskazuje na cechy sprawiedliwości kontrybutywnej oraz bada normatywną i praktyczną możliwość zmiany paradygmatu konstytucyjnego państwa sprawiedliwego poprzez nowatorskie podejście do sprawiedliwości skupiające się na sprawiedliwej kontrybucji, zamiast dotychczas dominującego wzorca dystrybutywnego. Wynikiem prowadzonych badań jest wniosek, zgodnie z którym z przyczyn uzasadnionych systemem ustrojowym oraz prakseologią miejsca pracy sprawiedliwość kontrybutywna w sposób wartościowy i pożądany poszerza pojęcie konstytucyjnej sprawiedliwości społecznej.

Powiązania

 1. Bakiera L., Wiśniewska M., Płeć metrykalna i psychologiczna a podział obowiązków domowych i satysfakcja seksualna w związkach konsensualnych, „Rocznik Lubuski” 2018, Tom 44, nr 1, s. 325–344. [Google Scholar]
 2. Bergrren C., The Volvo experience – alternatives to lean production in the Swedish auto industry, Basingstoke 1997. [Google Scholar]
 3. Bourdieu P., The social structures of the economy, Cambridge 2005. [Google Scholar]
 4. Britz J., Lipinski T., Indigenous knowledge: a moral reflection on current legal concepts of intellectual property, “Libri” 2001, Vol. 51, No. 4, s. 234–246. [Google Scholar]
 5. Britz J., Making the global information society good: a social justice perspective on the ethical dimensions of the global information society, “Journal of the Association for Information Science and Technology” 2008, Vol. 59, No. 7, s. 1171–1183. [Google Scholar]
 6. Bywalec C., Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, „Gospodarka Narodowa” 2005, nr 11–12, s. 1–17. [Google Scholar]
 7. Chauvin T., Sprawiedliwość społeczna – człowiek i wspólnota w świetle prawa i społecznej nauki Kościoła, „Forum Prawnicze” 2020, nr 2, s. 3–21. [Google Scholar]
 8. Colaner N., Aristotle oh human lives and human natures, “History of Philosophy Quarterly” 2012, Vol. 29, No. 3, s. 211–226. [Google Scholar]
 9. Dębska H., Władza, symbol, prawo, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 10. Dohse K., Jurgens U., Malsch T., From ‘Fordism’ to ‘Toyotaism’? The social organization of the labour process in the Japanese automobile industry, “Politics and Society” 1985, Vol. 14, No. 2, s. 115–146. [Google Scholar]
 11. Domańska A., Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, Łódź 2001. [Google Scholar]
 12. Feinstein L., Inequality on the early cognitive development of British children in the 1970 cohort, “Economica” 2003, Vol. 70, s. 73–97. [Google Scholar]
 13. Gomberg P., Why distributive justice is impossible but contributive justice would work, “Science & Society” 2016, Vol. 80, No. 1. [Google Scholar]
 14. Gomberg P., How to make opportunity equal: race and contributive justice, Oxford 2007. [Google Scholar]
 15. Goździewicz G., Zieliński T., [w:] Kodeks Pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 16. Hoedl E., Socio-ecological market economy in Europe: economic and global policy issues, [w:] Sustainable Growth and Resource Productivity, red. R. Bleischwitz, P. Welfens, Z. Zhang, London 2009. [Google Scholar]
 17. Honneth A., Recognition or redistribution? Changing perspectives on the moral order of society, “Theory, Culture & Society” 2001, Vol. 19, No. 2–3, s. 43–55. [Google Scholar]
 18. Jadczak-Żebrowska M., Prawa i obowiązki małżonków, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 19. Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004. [Google Scholar]
 20. Kornrich S., Brines J., Leupp J., Egalitarianism, housework, and sexual frequency in marriage, “American Sociological Review” 2012, Vol. 78, No. 1, s. 26–50. [Google Scholar]
 21. Kotlarska-Michalska A., Przemiany rodzinnych ról kobiecych w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, red. Z. Tyszka, Poznań 2001. [Google Scholar]
 22. Kowalczyk S., Idea sprawiedliwości społecznej w nauce kościoła, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, nr 8. [Google Scholar]
 23. Kwak A., Kobieta w doku i na rynku pracy. Czy równość praw i obowiązków? Wizerunki ról rodzinnych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2007, nr 19, s. 73–87. [Google Scholar]
 24. Kwarcińska A., Efektywność jako wyznacznik gospodarowania. Kontekst ekonomiczno-społeczny, „Problemy Transportu i Logistyki” 2008, nr 1. [Google Scholar]
 25. Lissowski G., Zasady sprawiedliwości dystrybutywnej: nowe zasady oceny sprawiedliwości, „Studia Socjologiczne” 2000, nr 1–2, s. 137–165. [Google Scholar]
 26. Liszcz T., Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki, Lublin 2018. [Google Scholar]
 27. Locke E., The ideas of Frederick W. Taylor: an evaluation, “The Academy of Management Review” 1982, Vol. 7, No. 1, s. 14–24. [Google Scholar]
 28. Morawski W., Sprawiedliwość społeczna a transformacja ustrojowa, [w:] Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, red. B. Cichomski, W. Kozek, P. Morawski, W. Morawski, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 29. Murnion W., The ideology of social justice in economic justice for all, “Journal of Business Ethics” 1989, Vol. 8, No. 11, s. 847–848. [Google Scholar]
 30. Murphy J., The moral economy of labor: Aristotelian themes in economic theory, New Haven 1993. [Google Scholar]
 31. Peyton Young H., Sprawiedliwy podział, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 32. Philips J., The role of excess cognitive capacity in the relationship between job characteristics and cognitive task engagement, “Journal of Business of Psychology” 2008, Vol. 23, No. 1/2, s. 11–24. [Google Scholar]
 33. Pułło A., Sprawiedliwość społeczna w systemie zasad naczelnych konstytucji, „Państwo i Prawo” 2003, nr 3. [Google Scholar]
 34. Rosenberg N., Adam Smith on the division of labour: Two views or one?, “Economica” 1965, Vol. 32, No. 126, s. 127–139. [Google Scholar]
 35. Sandel M., Tyrania merytokracji. Co się stało z dobrem wspólnym?, Warszawa 2020, s. 330–341. [Google Scholar]
 36. Sayer A., Contributive justice and meaningful work, “Res Publica” 2009, No. 15, s. 1–16. [Google Scholar]
 37. Stemplowski R., O sprawiedliwości społecznej w polityce polskiej [w:] Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, red. W. Arndt, S. Bober, Kraków 2016. [Google Scholar]
 38. Stoiński A., Przeobrażenia idei sprawiedliwości społecznej. Część I: Sprawiedliwość społeczna jako sprawiedliwość ogólna i rozdzielcza, „Roczniki Filozoficzne” 2018, Tom LXVI, nr 1, s. 79–97. [Google Scholar]
 39. Sulikowski A., Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Wrocław 2012. [Google Scholar]
 40. Śliwka M., Sprawiedliwość społeczna jako klauzula generalna na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/1904 (dostęp: 09.2021). [Google Scholar]
 41. Tablan F., Catholic social teachings: towards a meaningful work, “Journal of Business Ethics” 2015, Vol. 128, No. 2, s. 294–295. [Google Scholar]
 42. Timmermann C., Contributive justice, an exploration of a wider provision of meaningful work, “Social Justice Research” 2018, No. 31, s. 85–111. [Google Scholar]
 43. Trzciński J., Sprawiedliwość społeczna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarys problematyki, [w:] Sprawiedliwość społeczna w polityce polskiej, red. W. Arndt, S. Bober, Kraków 2016. [Google Scholar]
 44. United States Conference of Catholic Bishops, Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the U.S. Economy, 1986, https://www.usccb.org/upload/economic_justice_for_all.pdf (dostęp: 3.09.2021). [Google Scholar]
 45. Ware R., Marx, the division of labor, and human nature, “Social Theory and Practice” 1982, Vol. 8, No. 1, s. 43–71. [Google Scholar]
 46. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000. [Google Scholar]
 47. Zieliński T., Prawo do pracy – problem konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 2001, nr 1, s. 9–12. [Google Scholar]
 48. Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996. [Google Scholar]
 49. Zubik M., Sokolewicz W., Komentarz do art. 2, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. [Google Scholar]
 50. Komentarz. Tom I, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016, Lex/el. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Skowron, Rafał T. (2022). Sprawiedliwość kontrybutywna w stosunkach pracy jako przejaw konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. (2022). Sprawiedliwość kontrybutywna w stosunkach pracy jako przejaw konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 163–183. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.529 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Skowron, Rafał T.. „Sprawiedliwość Kontrybutywna W Stosunkach Pracy Jako Przejaw Konstytucyjnej Zasady Sprawiedliwości Społecznej”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 163–183.

Chicago style

Skowron, Rafał T.. „Sprawiedliwość Kontrybutywna W Stosunkach Pracy Jako Przejaw Konstytucyjnej Zasady Sprawiedliwości Społecznej”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 163–183. doi:10.7206/kp.2080-1084.529.