en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 6/2022 
Tom 14 
Numer 2

Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie

Karolina Gmerek
Uniwersytet Szczeciński

6/2022 14 (2) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.521

Abstrakt

Celem artykułu jest przede wszystkim próba uporządkowania sposobów pojmowania „formy (czynności konwencjonalnych w prawie)” oraz kontekstów użycia tego terminu w szczegółowych naukach prawnych. Autorka rozważa także kwestię dokonywania czynności konwencjonalnych w prawie przez działania niejęzykowe oraz zaniechania, jak również kwestię doniosłości rozpoznania formy w kontekście identyfikacji czynności konwencjonalnych w prawie. Wyniki badań prezentowane w artykule (poza wartością poznawczą) mają służyć rozwojowi ogólnoteoretycznej koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie, a także, na ile to możliwe, uporządkowaniu dyskusji dogmatycznoprawnej dotyczącej tytułowego zagadnienia.

Powiązania

 1. Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 2, Łask 2006. [Google Scholar]
 2. Bogucki O., O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, nr 2. [Google Scholar]
 3. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, [w:] M. Cieślak. Dzieła wybrane, t. 2, red. S. Waltoś, Kraków 2011. [Google Scholar]
 4. Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 5. Czepita S., O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 1. [Google Scholar]
 6. Drozd E., Forma czynności prawnej, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 7. Gmerek K., Sens, treść oraz forma czynności konwencjonalnych w prawie – w poszukiwaniu wzajemnych relacji [w druku]. [Google Scholar]
 8. Gmerek K., Identyfikowanie czynności procesowych dokonywanych w ramach rozprawy sądowej. Rozważania na tle rzeczywistych wypowiedzi nieprofesjonalnych uczestników postępowania, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej“ 2020, nr 1. [Google Scholar]
 9. Gmerek K., Identyfikowanie czynności konwencjonalnych w prawie jako proces rozpoznawania ich sensu – wstęp do problematyki, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej“ 2021, nr 3. [Google Scholar]
 10. Gmerek K., Z problematyki treści czynności konwencjonalnych w prawie, „Krytyka Prawa” 2022, nr 1. [Google Scholar]
 11. Grochowski M., Skutki braku zachowania formy szczególnej oświadczenia woli, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 12. Grochowski M., Wymogi formalne w umowach konsumenckich, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 13. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 2000. [Google Scholar]
 14. Janusz-Pohl B., Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim, Poznań 2017. [Google Scholar]
 15. Kiełkowski T., Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 16. Kijowski D., Pojęcie prawnych form działania administracji, [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 17. Kmiecik Z.R., Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 18. Markiewicz K., Torbus A., O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, „Polski Proces Cywilny” 2013, nr 1. [Google Scholar]
 19. Matczak M., Kompetencja, [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 20. Mularski K., Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 21. Municzewski A., Wykładnia oświadczeń woli stron składanych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu karnym, [w:] Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, red. S. Czepita, Szczecin 2006. [Google Scholar]
 22. Nowak L., Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Czynności konwencjonalne w prawie, „Studia Prawnicze” 1972, nr 33. [Google Scholar]
 23. Oleszko A., Z cywilnoprawnej problematyki czynności notarialnych, „Rejent“ 1991, nr 1. [Google Scholar]
 24. Paprzycka-Hausman K., Rozwiązanie problemu Butlera i wyjaśnienie efektu Knobe’a, „Filozofia Nauki“ 2014, nr 2. [Google Scholar]
 25. Paprzycka-Hausman K., O intencjonalności działań i zaniechań, czyli o społecznej naturze sprawstwa, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2016, nr 1. [Google Scholar]
 26. Pohl Ł., Czyn w prawie karnym, [w:] System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 27. Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977. [Google Scholar]
 28. Radwański Z., Wiążąca moc czynności prawnych, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 29. Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 30. Radwański Z., Mularski K., Wiążąca moc czynności prawnych, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 31. Radwański Z., Mularski K., Wykładnia oświadczeń woli, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom [Google Scholar]
 32. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 33. Sobieralski K., Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe, [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, red. J. Korczak, Wrocław 2018. [Google Scholar]
 34. Staniszewska L., Milczenie organów administracji jako instytucja materialnego i procesowego prawa administracyjnego, „Studia Prawa Publicznego” 2018, nr 2. [Google Scholar]
 35. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 36. Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, https://wsjp.pl/index.php?id_hasla-=7828&id_znaczenia=5138326&l=8&ind=0 (dostęp: 15.11.2019). [Google Scholar]
 37. Woźniewski K., Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Gdańsk 2010. [Google Scholar]
 38. Wrzecionek R., Czynności notarialne w prawie spółek, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 39. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2011. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Gmerek, Karolina (2022). Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie. (2022). Z problematyki formy czynności konwencjonalnych w prawie. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 14(2), 27-46. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.521 (Original work published 6/2022n.e.)

MLA style

Gmerek, Karolina. „Z Problematyki Formy Czynności Konwencjonalnych W Prawie”. 6/2022n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 14, nr 2, 2022, ss. 27-46.

Chicago style

Gmerek, Karolina. „Z Problematyki Formy Czynności Konwencjonalnych W Prawie”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 14, nr 2 (2022): 27-46. doi:10.7206/kp.2080-1084.521.