en pl
en pl

Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

Zobacz wydanie
Rok 12/2021 
Tom 13 
Numer 4

Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., II GSK 3744/172

Aleksander Lipiński
Uniwersytet Humanistyczno‑Przyrodniczy Jana Kochanowskiego

12/2021 13 (4) Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem

DOI 10.7206/kp.2080-1084.502

Abstrakt

Konsekwencją utworzenia uzdrowiska jest szczególny rygor ochronny objętego nim terytorium. Polega on m.in. na zakazie pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze, wykonywania melioracji lub innych robót wpływających na stosunki wodne, a także wykonywania czynności wpływających negatywnie na fizjografię uzdrowiska. Okoliczności sprawy prowadzą do wniosku, że nie dotyczy to również wnętrza skorupy ziemskiej znajdującego się „pod” uzdrowiskiem. Spór będący przedmiotem glosowanego wyroku dotyczył wydoby-wania węgla kamiennego ze złoża zalegającego kilkaset metrów poniżej po wierzchni uzdrowiska. Spółka od lat posiada koncesję na jego wydobywanie, natomiast ubie-gała się o zatwierdzenie dodatku do planu ruchu zakładu górniczego prowadzą-cego taką działalność. Według NSA opinia organu wykonawczego gminy, którego zdaniem wnioskowana przez spółkę zmiana naruszałaby przeznaczenie nierucho-mości określone statutem uzdrowiska, jest zgodna z prawem. Wiele argumentów przemawia natomiast za tym, że ocena ta jest błędna.

Powiązania

 1. Antoniak P., Cherka M., Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz do art. 11d, Lex/el 2012. [Google Scholar]
 2. Dryglas D., Golba J., Stymulatory i bariery posiadania statusu uzdrowiska w Polsce i jego wpływ na rozwój turystyki uzdrowiskowej, „Zeszyty Naukowe Turystyki i Rekreacji” 2018, 1–2. [Google Scholar]
 3. Jankowska P., Administracyjnoprawne ograniczenia w strefach ochrony uzdrowiskowej, „Studia z Prawa Publicznego” 2018, 4. [Google Scholar]
 4. Gliniecki A. (red.), Prawo budowlane. Komentarz do art. 32, wyd. 3, Lex/el 2016. [Google Scholar]
 5. Golba J., Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 6. Lipiński A., Prawne podstawy geologii i górnictwa, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 7. Mikosz R., Prawa do złóż kopalin oraz innych fragmentów górotworu, [w:] E. Gniewek (red.): System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 8. Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany do art. 32, Lex/el 2019. [Google Scholar]
 9. Potycz D., Gmina uzdrowiskowa jako przykład gminy o specjalnym statusie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, 11. [Google Scholar]
 10. Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, LEX a Wolters Kluwer 2011. [Google Scholar]
 11. Rakoczy B. (red.), Prawo geologiczne i górnicze, LEX/el 2015. [Google Scholar]
 12. Schwarz H., Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, t. 2, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 13. Stelmasiak J., Instytucja obszaru specjalnego w materialnym prawie administracyjnym na przykładzie obszarów specjalnych o charakterze ekologicznym, [w:] R. Hauser (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2017. [Google Scholar]

Kompletne metadane

Cytowanie zasobu

APA style

Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., II GSK 3744/172. (2021). Glosa do wyroku NSA z dnia 20 lutego 2020 r., II GSK 3744/172. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, 13(4), 238–251. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.502 (Original work published 12/2021n.e.)

MLA style

„Glosa Do Wyroku Nsa Z Dnia 20 Lutego 2020 R., Ii Gsk 3744/172”. 12/2021n.e. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, t. 13, nr 4, 2021, ss. 238–251.

Chicago style

„Glosa Do Wyroku Nsa Z Dnia 20 Lutego 2020 R., Ii Gsk 3744/172”. Krytyka Prawa. Niezależne Studia Nad Prawem, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 13, nr 4 (2021): 238–251. doi:10.7206/kp.2080-1084.502.